مصاحبه در پایان نامه


مصاحبه در پایان نامه
در یک مصاحبه، مصاحبه گر سوال هایی را ( با فرد یا از طریق تلفن) مطرح می سازد.
در این روش، اعتماد و رابطه دوستانه دارای اهمیت است.
به وارسی ( برخلاف پرسشنامه های مداد- کاغذی ) ، شفافیت و کسب اطلاعات اضافی نیاز دارد.
در زیر نمونه ای از وارسی های استاندارد آورده شده است:
دیگر چه؟
آیا دلیل دیگری هم دارید؟
منظور شما چیست؟
مصاحبه ها ممکن است به گونه ی کمی یا کیفی باشند.
 مصاحبه های کمی در پایان نامه
هنجار شده اند ( یعنی برای همه ، اطلاعات یکسانی را فراهم می سازند ).
از پرسش های بسته پاسخ استفاده می کنند.
بدین منظور باید پروتکل مصاحبه تهیه شود. تفاوت اصلی میان پروتکل مصاحبه و پرسش نامه آن است که مصاحبه گر باید پروتکل مصاحبه را خوانده و پاسخ های آرایه شده را ثبت کند( پیمایش تلفنی نیز نوعی مصاحبه محسوب می شود).
مصاحبه های کیفی در پایان نامه
• بر پایه پرسش های بازپاسخ هستند.
• مصاحبه های کیفی ۳ گونه هستند:
1. مصاحبه گفت و شنودی غیر رسمی
• خود انگیخته است.
• فاقد ساختار است.( یعنی از هیچ پروتکل مصاحبه ای استفاده نمی کند.)
2. رویکرد هدایت مصاحبه
• در مقایسه با مصاحبه ی گفت و شنودی غیر رسمی ، ساخت یافته تر است.
• دارای پروتکل مصاحبه همراه با فهرستی از پرسش های باز پاسخ است.
• مصاحبه گر می تواند ترتیب سوالات را تغییر دهد.
• در شرایط مقتضی، مصاحبه گر می تواند تغییراتی در کلمات پرسش ایجاد کند.
3. مصاحبه بازپاسخ هنجار شده
• در این گونه مصاحبه، پرسش های باز در پروتکل مصاحبه نوشته شده اند و به ترتیب دقیقی مورد پرسش قرار می گیرند.
• کلمات پرسش ها غیر قابل تغییر هستند.
نقاط قوت و ضعف مصاحبه ها در انجام پایان نامه
نقاط قوت مصاحبه ها
• برای اندازه گیری نگرش ها و سایر محتواهای مربوط به علائق مفید هستند.
• به مصاحبه گر اجازه ی وارسی و مطرح ساختن سوالات بعدی را می دهند.
• می توانند اطلاعات ژرفی را فراهم آورند.
• میتوانند اطلاعاتی را درباره ی معانی درونی و شیوه های تفکر شرکت کنندگان در اختیار پژوهشگر پایان نامه بگذارند.
• مصاحبه های بسته پاسخ اطلاعات دقیق و مورد نیاز پژوهشگر پایان نامه را فراهم می سازند.
• مصاحبه های تلفنی و الکترونیکی چرخش بسیار سریعی را بوجود می آورند.
• روایی اندازه گیری نسبتا بالایی دارند.( یعنی برای پروتکل ها و مصاحبه های آزمون شده و خوش ساخت دارایی روایی و پایایی بالایی هستند).
• می توان آنها را برای نمونه های احتمالی بکار گرفت.
• نرخ های پاسخ نسبتا بالایی دارند و اغلب قابل دسترسی هستند.
• برای اکتشاف و تایید مفید هستند.
نقاط ضعف مصاحبه ها
• مصاحبه های انفرادی، معمولا گران و زمان بر هستند.
• ممکن است اثرات واکنشی ایجاد کنند( مثلا ممکن است مصاحبه شوندگان بخواهند شما آنچه را که خواسته ی جامعه است نشان دهید).
• ممکن است اثرات ارزیابان ایجاد کنند( مثلا مصاحبه گران آموزش ندیده ممکن است به علت سوگیری های فردی و یا مهارت های ضعیف مصاحبه، داده ها را تحریف کنند).
• افراد مصاحبه شونده ممکن است اطلاعات مهم را به یاد نیاورند و یا فاقد خود آگاهی باشند.
• میزان گمنام ماندن پاسخ دهندگان در سطح پایینی قرار دارد.
• تحلیل داده های مربوط به پرسش های باز پاسخ میتواند بسیار زمان بر باشد.
• مقادیر به اعتباریابی نیاز دارند.منبع: سایت asanmoshaver
}