مدیریت و کنترل پروژه
Wood pellet supply chain costs – A review and cost optimization analysis
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2020 \ مقاله ISI انگلیسی اصلی \ نویسندگان: L. Visser *, R. Hoefnagels, M. Junginger * * * * * آدرس اینترنتی ترجمه فارسی این مقاله در فرمت ورد : www.sanatarticle.com/Detail/7699
مدیریت و کنترل پروژه
اطلاعات بیشتر
هزینه های زنجیره تامین پلت چوبی - بررسی و تحلیل بهینه سازی هزینه
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2020 \ مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI \ نویسندگان: L. Visser *, R. Hoefnagels, M. Junginger * * * * * آدرس اینترنتی دسترسی رایگان به فایل ISI انگلیسی اصلی ...
مدیریت و کنترل پروژه
اطلاعات بیشتر
A bi-objective optimization approach for selection of passive energy alternatives in retrofit projects under cost uncertainty
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار: 2020 / نویسندگان: Farhad Amiri Fard ∗ , Fuzhan Nasiri آدرس اینترنتی ترجمه فارسی این مقاله در فرمت ورد : www.sanatarticle.com/Detail/7625
مدیریت و کنترل پروژه
اطلاعات بیشتر
یک رویکرد بهینه سازی دو هدفه برای انتخاب گزینه های اتلاف انرژی در پروژه های مقاوم سازی تحت عدم قطعیت در هزینه
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2020 \ مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Farhad Amiri Fard ∗ , Fuzhan Nasiri * * * آدرس اینترنتی دسترسی رایگان به فایل ISI انگلیسی اصلی: www.sana ...
مدیریت و کنترل پروژه
اطلاعات بیشتر
Linear programming applications in construction sites
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / کاربردهای برنامه ریزی خطی در پروژه های ساختمانی
مدیریت و کنترل پروژه
اطلاعات بیشتر
کاربردهای برنامه ریزی خطی در پروژه های ساختمانی
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار 2018 \ ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان / Yasser M.R. Aboelmagd
مدیریت و کنترل پروژه
اطلاعات بیشتر
Experiences learned from an international BIM contest: Software use and information workflow analysis to be published in: Journal of Building Engineering
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI مرتبط با ترجمه مقابل / تجارب آموخته شده از یک رقابت بین المللی بی آی ام : استفاده نرم افزاری و تحلیل سیر جریان اطلاعاتی برای چا پ در: نشریه مهندسی ساختمان
مدیریت و کنترل پروژه
اطلاعات بیشتر
تجارب آموخته شده از یک رقابت بین المللی بی آی ام : استفاده نرم افزاری و تحلیل سیر جریان اطلاعاتی برای چا پ در: نشریه مهندسی ساختمان
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار 2019 \ ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI پا بلو بلیدو مونتسینوس a- فیدل لوزانو گالانتb- فرانسیسکو خاویه کاستیلاc – خوزه آنتونیو لوزانو گالاتتd
مدیریت و کنترل پروژه
اطلاعات بیشتر
Identification of construction subcontractor prequalification evaluation criteria and their impact on project success
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI مرتبط با ترجمه مقابل / شناسایی معیارهای ارزیابی مقدما تی شایستگی پیمانکار ثانوی سا ختمانی و اثر آنان بر موفقیت پروژه
مدیریت و کنترل پروژه
اطلاعات بیشتر
شناسایی معیارهای ارزیابی مقدما تی شایستگی پیمانکار ثانوی سا ختمانی و اثر آنان بر موفقیت پروژه
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018 \ مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Hesham A. El-khalek a, Remon F. Aziz b,c, Enas S. Morgan
مدیریت و کنترل پروژه
اطلاعات بیشتر
A new vision over Agile Project Management in the Internet of Things era
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI مرتبط با ترجمه مقابل / چشم انداز جدید در مورد مدیریت پروژه های سریع در اینترنت عصر اشیا
مدیریت و کنترل پروژه
اطلاعات بیشتر
چشم انداز جدید در مورد مدیریت پروژه های سریع در اینترنت عصر اشیا
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI سال انتشار 2018
مدیریت و کنترل پروژه
اطلاعات بیشتر
One page project management application on flood preparedness: case study of Thailand
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار2018 \ Sarintip Tantaneea* ,Kanapoj Wandeeb, Suphot Tovichakchaikulc
مدیریت و کنترل پروژه
اطلاعات بیشتر
Project Planning and Control in Social and Solidarity Economy Organizations: A Literature Review
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار2017 \ ThierryMarier-BienvenueaRobertPellerinaLucCassivib
مدیریت و کنترل پروژه
اطلاعات بیشتر
دسته بندی و ویژگیهای مقالات علمی
1397/10/13

دسته بندی و ویژگیهای مقالات علمی

دسته بندی و ویژگیهای مقالات علمی
قواعد متن نویسی جهت مقاله  از  نگارش  چکیده و متن در مقاله
1399/02/16

قواعد متن نویسی جهت مقاله از نگارش چکیده و متن در مقاله

قواعد متن نویسی جهت مقاله نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه
نگارش پایان نامه معماری
1397/10/27

نگارش پایان نامه معماری

نگارش پایان نامه معماری