مدیریت دانش
Strategic alignment of knowledge management and value creation: implications on to an oil and gas corporation
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / توازن راهبردی درمدیریت دانش و خلق وافزایش ارزش : پیامدها وتاثیرات در یک شرکت حوزه نفت و گاز
مدیریت دانش
اطلاعات بیشتر
توازن راهبردی درمدیریت دانش و خلق وافزایش ارزش : پیامدها وتاثیرات در یک شرکت حوزه نفت و گاز
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI سال انتشار 2018
مدیریت دانش
اطلاعات بیشتر
Knowledge management, decision-making style and organizational performance
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار2017 \ Abubakar MohammedAbubakaraHamzahElrehailbMaher AhmadAlatailatcAlevElçia
مدیریت دانش
اطلاعات بیشتر
Knowledge Management – from its Inception to the Innovation Linkage
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار2018 \ Kristijan Breznika,b*
مدیریت دانش
اطلاعات بیشتر
A Multi-Faceted Analysis of Knowledge Management Systems
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار2018 \ Mouna Ben Chouikha Zouari a Salem Ben Dhaou Dakhli b
مدیریت دانش
اطلاعات بیشتر
Using knowledge management systems: A taxonomy of SME strategies
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار2017 \ Roberto Cerchione∗, Emilio Esposito
مدیریت دانش
اطلاعات بیشتر
The use of knowledge management practices by Brazilian startup companie
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار2017 \ Gustavo Dalmarcoa, Alisson Eduardo Maehlerb,∗, Marcelo Trevisanc, Janaina Mortari Schiavinid
مدیریت دانش
اطلاعات بیشتر
موضوع و منابع پایان نامه کارشناسی ارشد
1397/10/18

موضوع و منابع پایان نامه کارشناسی ارشد

موضوع و منابع پایان نامه کارشناسی ارشد
نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله
1399/03/04

نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله

نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله