مقالات علمی پژوهشی فارسی
نقش دانش طراحی معماری در توانبخشی حرفه ای مهندسان معماری
نویسندگان/توضیحات : سال 1395 / كاملي محسن, عظمتي حميدرضا*, رمضي فرزانه
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تعیین طرح اختلاط مناسب مخلوط های اساس تثبیت شده با سیمان حاوی مقادیر زیاد تراشه آسفالت
نویسندگان/توضیحات : سال 1396 / آدرسي مصطفي*, حسني ابوالفضل, خويشداري ابوالفضل, زيني مريم
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تراکم پذیری خاک های سست تثبیت شده با سیمان
نویسندگان/توضیحات : سال 1396 / اوريا احد*, بهبودي مصمم تقي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی تغییرات ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی خاک رسی آلوده به ماده هیدروکربنی با افزودن سیمان
نویسندگان/توضیحات : سال 1396 / خلوصي محمدمهدي*, رييسي استبرقي علي, عبداللهي جمال
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تاثیر خاكستر لجن فاضلاب شهری به عنوان جایگزین سیمان بر خواص فیزیكی، مكانیكی و پایایی بتن
نویسندگان/توضیحات : در فرآیند تصفیه فاضلاب شهری مقدار قابل توجهی لجن تولید میشود. یکی از روشهای مدیریت این نوع پسماند، سووزاندن آن به منظور بازیابی انرژی است. مشکل اصلی این روش چگونگی دفع یا استفاده دوباره از خاکستر باقی ...
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
سنتز و شناسایی پلیمرهای چهارتایی به عنوان ابرروان کننده و بررسی کارایی آن ها بر ذرات میکرونی شده سیمان
نویسندگان/توضیحات : سال 1396 / رستمي درونكلا محمدرضا
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی اثر ترکیب سیمان و نانوسیلیس بر روی مقاومت برشی خاک ماسه ای بابلسر
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / شوش ‌پاشا عيسي*, عباسي مجتبي, نجف نيا هادي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی احتمال آسیب پذیری سازه های میان مرتبه قاب خمشی فولادی دارای سیستم کاهش مقطع تیر(RBS)
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / اسدي محمد, رحيمي اصل مهدي, بخشي علي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
مقایسه عملکرد قاب خمشی و قاب خمشی با مهاربند هم محور در سازه های بلند فولادی در اثر خرابی پیشرونده
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / راه نورد روح اله, سياه پلو نويد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارزیابی احتمالاتی سطوح قابلیت اطمینان ساختمان های فولادی نامنظم در ارتفاع با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / همايي فرشاد, شكيب حمزه
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
مطالعه موردی کارایی لرزهای ناشی از ایجاد طبقه نرم در سازه های فولادی کوتاه و جایگزینی مهاربندها با قاب خمشی معادل
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / عبادي پرويز*, مقصودي احمد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
به سازی سازه های بتن آرمه بلند و نامنظم با مهاربند فولادی تحت تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیرخطی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / جراحي حسين*, كرامتي ابوالقاسم
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارزیابی تطبیقی رفتار سازه ای سقف های کوبیاکس با سقف های عرشه فولادی و بتن آرمه
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / خليلي نيما, ملكي احمد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی رفتار پی واقع بر لایه های مخلوط خاك و خرده لاستیك دانه یی: مطالعه آزمایشگاهی روی مدل های كوچك مقیاس و بزرگ مقیاس
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / جزدارابي ناصر, مقدس تفرشي سيدناصر
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارزیابی ظرفیت باربری و نشست پی های سطحی واقع بر ماسه با قابلیت روانگرایی با استفاده از مدل سازی فیزیکی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / جعفريان ياسر*, حداد عبدالحسين, مهرزادسلاكجاني بهروز, وارسته مجتبي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ظرفیت باربری پی های مسلح شده با ریزشمع
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / بلوري بزاز جعفر*, جليليان مشهود حديث
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی آزمایشگاهی، عددی و تحلیلی ظرفیت باربری پی های حلقوی و دایره یی قرار گرفته بر روی ماسه مسلح
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / نادري عرفان, هاتف نادر
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی رفتار سیکلی پی های نواری بر روی ماسه های تقویت شده با ژئوسل و خرده لاستیک
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / محمدي محمودرضا, ميرمحمدحسيني سيدمجدالدين*, كارگر محسن
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارزیابی ظرفیت باربری پی نواری متکی بر لایه های متوالی رس ضعیف و قوی با روش خطوط مشخصه
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / لطفي زاده محمدرضا, كماليان محسن
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ظرفیت باربری پی ها در موقعیت های مختلف نسبت به زمین شیب دار
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / حق بين مريم
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی های نواری واقع بر خاک های چند لایه مجاور دیوار حائل مسلح شده با ژئوگرید
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / شالچي عليرضا, رستمي وحيد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
اثرات كاویتاسیون آكوستیكی و موج ضربه ای ناشی از آن در تحلیل دینامیكی سدهای بتنی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1390 / كلاته فرهود, عطارنژاد رضا
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی اندرکنش دینامیکی سدهای بتنی قوسی و سنگ پی در حوزه فرکانس
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1390 / كاظمي نياكراني حميدرضا*, لطفي وحيد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تحلیل دینامیكی سدهای بتنی وزنی با در نظرگرفتن اندكنش دینامیكی سد و سنگ پی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / كاظمي نياكراني حميدرضا*, لطفي وحيد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی پایداری سدهای بتنی وزنی با استفاده از اجزاء محدود به روش کاهش مقاومت
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / شريف پور هادي, فرخ مجتبي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تحلیل دینامیکی سدهای بتنی وزنی در اثر حرکات غیریکنواخت انتقالی و دورانی زلزله با در نظر گرفتن اندرکنش سد و مخزن
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / كلاني ساروكلايي ليلا, نوايي نيا بهرام
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تحلیل غیرخطی سدهای بتنی وزنی تحت حرکت نرمال ریزگسل ساختگاه
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / عليجاني اردشير مهدي, نوايي نيا بهرام*, احمدي محمدتقي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تحلیل رفتار سدهای بتنی وزنی در ترازهای مختلف آب تحت اثر بار زلزله
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / ثابتي پرويز, ملكي احمد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی با احتساب ترک اندود چرخان و چندجهته ثابت
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / عليجاني اردشير مهدي, نوايي نيا بهرام*, احمدي محمدتقي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
فشار آب داخل ترک در رفتار سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار سیلاب
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / احمدي محمدتقي*, اميني مزرعه نو مصطفي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی رفتار لرزه ای سدهای بتنی وزنی تحت شتابهای غیر یکنواخت تکیه گاهی با استفاده از تبدیل هیلبرت
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / ايثاري محسن*, صبح خيزفومني رامتين, نوري ناورود حامد, مردوخ پور عليرضا
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
اولویت بندی ریسک ‎های زمین شناسی در تونل‎ ‎سازی مکانیزه با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / رمضان نيا سيدرسول*, عطايي محمد, ميرزايي نصيرآباد حسين
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی تاثیر ویژگی های زمین شناسی مهندسی و ژئومكانیكی بر گام پیشروی مجاز تونل
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / تلخابلو مهدي*, فاطمي عقدا سيدمحمود, معتمدي ميلاد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی سازوكار وقوع زمین لغزش گردنه صائین (جاده نیر- سراب) با نگرشی بر هیدرولوژی و شرایط ریخت شناسی منطقه
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / شهيدي فرهاد, شعاعي غلامرضا*, محمدي واوسري مصطفي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
هندسه فراکتال های تصادفی در مدلسازی زبری سطوح سرسازندهای زمین شناسی به کمک تصاویر رادار روزنه ترکیبی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / غفوري علي*, اميني جلال, دهملاييان مجتبي, كاووسي محمدعلي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
رفتارسنجی و پایدارسازی زمین لغزش براساس برداشت های نقشه برداری و داده های زمین شناسی مهندسی (مطالعه موردی: زمین لغزش ُنقُل در منطقه پادنای سمیرم)
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / صفامهر مجيد*, صالحي محسن, نصري مسعود, رهنما محمدرضا, بور حسين
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
مقایسه دقت و نحوه تولید نقشه لندفرم های ژئومورفولوژی، از طریق روش سنتی و فتوگرامتری تحلیلی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز هرزندچای)
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / كاشي زنوزي ليلا*, سعادت حسين, نامدار محمد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارائه روشی خودکار جهت محاسبه تقریبی المانهای توجیه خارجی و مختصات نقاط گرهی تصاویر هوایی پهباد به منظور تشکیل دقیق بلوک فتوگرامتری
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1393 / نورمحمد امين*, سعادت سرشت محمد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تعیین جهت داری ناپیوستگی ها با استفاده از روش فتوگرامتری مطالعه موردی: معدن شماره 1 گل گهر
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / محمدي حميدرضا*, منصوري حميد, جلالي فر حسين
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تلفیق آنی سیستمهای فتوگرامتری و پایگاه داده مکانی برای تولید داده ساختاریافته طبق استاندارد OGC و روابط توپولوژیکی عوارض
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1390 / فرنوداحمدي فرشيد*, عبادي حميد, منصوريان علي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
مدلسازی توام میدان ثقل و توزیع دانسیته جرمی بر روی سطح زمین با استفاده از تلفیق دو نوع مسائل معکوس گراویمتری ژئودزی و ژئوفیزیک: مطالعه موردی منطقه فارس ساحلی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / اله توكلي يحيي*, صفري عبدالرضا, آزموده اردلان عليرضا, بحرودي عباس
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تغییر انحنا، کمیتی ناوردا به منظور بررسی تغییر شکل ارتفاعی شبکه های کنترل ژئودزی، تحقیق موردی: بررسی فرونشست خراسان با استفاده از مشاهدات ترازیابی دقیق
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1390 / آميغ پي معصومه, وثوقي بهزاد*, عربي سياوش
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
مدل سازی هندسی حرکات زمین ساختی مسطحاتی در ژاپن با تحلیل مشاهدات ژئودزی در منطقه
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / نجفي علمداري مهدي*, طاهري آرمان, جمور يحيي, مصباح محمدامين
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
مدل سازی تغییر مختصات مسطحاتی شبکه ژئودزی کلاسیک البرز در چارچوب مرجع ITRF
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1393 / جعفري نسيم*, وثوقي بهزاد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
چالش ها در تعریف بی هنجاری جاذبی بوگه در ژئودزی و ژئوفیزیك
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1393 / گلي مهدي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی آزمایشگاهی شاخص های مکانیک خاک بر نفوذپذیری ناهمسانگرد مصالح درشت دانه غیریکنواخت: با تاکید بر دانه بندی، فاکتور شکل و تراکم
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / پيشرو فاطمه, بختياري مرتضي*, شهني كرم زاده نيما
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تعیین وی‍ژگی های زیست مكانیك گونه تبریزی به منظور استفاده در زیست مهندسی خاك
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1393 / مجنونيان باريس, عبدي احسان*, فصحت محبوبه, صوفي مريو حميد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
نگارش پایان نامه تاریخی
1397/10/21

نگارش پایان نامه تاریخی

نگارش پایان نامه تاریخی
مصاحبه در پایان نامه
1397/10/24

مصاحبه در پایان نامه

مصاحبه در پایان نامه
بررسی فصول پایان نامه
1397/10/19

بررسی فصول پایان نامه

بررسی فصول پایان نامه