مقالات علمی پژوهشی فارسی
روان شناسی محیطی و سلامت در طراحی معماری: گذشته و حال رهنمود و تحلیلی بر مجموعه سلسله مباحث طراحی پویا (ارتقای فعالیت فیزیکی و سلامت در طراحی معماری)
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / مهدي نژاد جمال الدين, صادقي حبيب آباد علي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
اولویت بندی ریسک ‎های زمین شناسی در تونل‎ ‎سازی مکانیزه با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / رمضان نيا سيدرسول*, عطايي محمد, ميرزايي نصيرآباد حسين
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی تاثیر ویژگی های زمین شناسی مهندسی و ژئومكانیكی بر گام پیشروی مجاز تونل
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / تلخابلو مهدي*, فاطمي عقدا سيدمحمود, معتمدي ميلاد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی سازوكار وقوع زمین لغزش گردنه صائین (جاده نیر- سراب) با نگرشی بر هیدرولوژی و شرایط ریخت شناسی منطقه
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / شهيدي فرهاد, شعاعي غلامرضا*, محمدي واوسري مصطفي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
هندسه فراکتال های تصادفی در مدلسازی زبری سطوح سرسازندهای زمین شناسی به کمک تصاویر رادار روزنه ترکیبی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / غفوري علي*, اميني جلال, دهملاييان مجتبي, كاووسي محمدعلي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
رفتارسنجی و پایدارسازی زمین لغزش براساس برداشت های نقشه برداری و داده های زمین شناسی مهندسی (مطالعه موردی: زمین لغزش ُنقُل در منطقه پادنای سمیرم)
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / صفامهر مجيد*, صالحي محسن, نصري مسعود, رهنما محمدرضا, بور حسين
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
مقایسه دقت و نحوه تولید نقشه لندفرم های ژئومورفولوژی، از طریق روش سنتی و فتوگرامتری تحلیلی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز هرزندچای)
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / كاشي زنوزي ليلا*, سعادت حسين, نامدار محمد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارائه روشی خودکار جهت محاسبه تقریبی المانهای توجیه خارجی و مختصات نقاط گرهی تصاویر هوایی پهباد به منظور تشکیل دقیق بلوک فتوگرامتری
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1393 / نورمحمد امين*, سعادت سرشت محمد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تعیین جهت داری ناپیوستگی ها با استفاده از روش فتوگرامتری مطالعه موردی: معدن شماره 1 گل گهر
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / محمدي حميدرضا*, منصوري حميد, جلالي فر حسين
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تلفیق آنی سیستمهای فتوگرامتری و پایگاه داده مکانی برای تولید داده ساختاریافته طبق استاندارد OGC و روابط توپولوژیکی عوارض
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1390 / فرنوداحمدي فرشيد*, عبادي حميد, منصوريان علي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
مدلسازی توام میدان ثقل و توزیع دانسیته جرمی بر روی سطح زمین با استفاده از تلفیق دو نوع مسائل معکوس گراویمتری ژئودزی و ژئوفیزیک: مطالعه موردی منطقه فارس ساحلی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / اله توكلي يحيي*, صفري عبدالرضا, آزموده اردلان عليرضا, بحرودي عباس
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تغییر انحنا، کمیتی ناوردا به منظور بررسی تغییر شکل ارتفاعی شبکه های کنترل ژئودزی، تحقیق موردی: بررسی فرونشست خراسان با استفاده از مشاهدات ترازیابی دقیق
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1390 / آميغ پي معصومه, وثوقي بهزاد*, عربي سياوش
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
مدل سازی هندسی حرکات زمین ساختی مسطحاتی در ژاپن با تحلیل مشاهدات ژئودزی در منطقه
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / نجفي علمداري مهدي*, طاهري آرمان, جمور يحيي, مصباح محمدامين
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
مدل سازی تغییر مختصات مسطحاتی شبکه ژئودزی کلاسیک البرز در چارچوب مرجع ITRF
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1393 / جعفري نسيم*, وثوقي بهزاد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
چالش ها در تعریف بی هنجاری جاذبی بوگه در ژئودزی و ژئوفیزیك
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1393 / گلي مهدي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی آزمایشگاهی شاخص های مکانیک خاک بر نفوذپذیری ناهمسانگرد مصالح درشت دانه غیریکنواخت: با تاکید بر دانه بندی، فاکتور شکل و تراکم
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / پيشرو فاطمه, بختياري مرتضي*, شهني كرم زاده نيما
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تعیین وی‍ژگی های زیست مكانیك گونه تبریزی به منظور استفاده در زیست مهندسی خاك
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1393 / مجنونيان باريس, عبدي احسان*, فصحت محبوبه, صوفي مريو حميد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
موضوع و منابع پایان نامه کارشناسی ارشد
1397/10/18

موضوع و منابع پایان نامه کارشناسی ارشد

موضوع و منابع پایان نامه کارشناسی ارشد
انجام فصل 4 پایان نامه
1397/10/21

انجام فصل 4 پایان نامه

انجام فصل 4 پایان نامه
نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله
1399/03/04

نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله

نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله