مقالات علمی پژوهشی فارسی
تعیین درصد خطای سیم پیچی موتور سنکرون مغناطیس دائم با استفاده از منطق فازی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1390 / تقي پور مهران*, شمسي نژاد محمدعلي, رضوي سيدمحمد, فرشاد محسن, فرجي ايرج, قهرماني حسن
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تاثیر جبران ساز استاتیکی سری سنکرون (SSSC) در بهبود کمبود ولتاژ و جریان هجومی ترانسفورماتور
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1391 / براتي حسن*, باقري حجت بهروز, ساماني فرامرز
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بهبود نوسان گشتاور و بازده ماشین سنکرون مغناطیس دائم داخلی بر اساس کنترلر فازی در روش کنترل مستقیم گشتاور
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1391 / مصطفوي حجت, ميرزاييان دهكردي بهزاد*, عطايي محمد, صادقي گوغري مجتبي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بهبود ساختار هندسی رتور ماشین سنکرون رلوکتانسی با استفاده ترکیبی از شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک و روش اجزای محدود
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1392 / حق پرست مرتضي, تقي پوربروجني صمد, كارگر عباس
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
الگوریتم سریع برای تشخیص خروج از سنکرون ژنراتور هنگام بمباران الکترومغناطیسی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / اعلمي حبيب اله*, آقازاده محسن, دشتي رضا
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تاثیر فیلترهای اکتیو و پسیو در کاهش ولتاژ القایی شفت ژنراتورهای سنکرون با استفاده از کنترلر و مقایسه آنها
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / سميعي مقدم محمود*, شكري كجوري شكراله
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
عملکرد موتور سنکرون مغناطیس دائم راه انداز با خط هنگام کنترل مستقیم شار و گشتاور و مقایسه آن با موتور القایی هنگام شرایط کمبود ولتاژ
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / حسين زاده سورشجاني محسن*, صدوقي عليرضا
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
شبیه سازی خطای الکتریکی در سیم پیچی استاتور موتور سنکرون مغناطیس دائم و تفکیک آن از دیگر خطاهای الکتریکی محتمل با استفاده از شبکه عصبی احتمالی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / تقي پورگرجي كلايي مهران, رضوي سيدمحمد, شمسي نژاد محمدعلي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ترانزیستور اثر میدان فلز- نیمه هادی در تکنولوژی سیلیسیم روی عایق با استفاده از یک تکه اکسید اضافی در کانال برای کاربردهای توان و فرکانس بالا
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / اروجي علي اصغر*, رمضاني زينب, رحيمي فر عاطفه
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
طراحی، شبیه سازی و ساخت یک نمونه آزمایشگاهی باتری نیمه هادی فوتو-بتاولتائیک
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / صادقي حسين, مستجاب الدعواتي سيدمجتبي, اسحاقي اکبر, رهي داوود, ذکي ديزجي حسين
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ساختار نوین كنترل توربین بادی با ژنراتور سنكرون با هدف كاهش بارگذاری برج
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / حاتمي آرش, معتكف ايماني بهنام
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
جبران عیب حسگرهای موتور سنكرون آهنربای دائم با استفاده از كنترل كننده مد لغزشی تحمل پذیر عیب
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / آيتي سيدموسي, نيكبخت حميدرضا
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
آشکارسازی سریع و مطمئن پدیده ی قطع تحریک در ژنراتورهای سنکرون
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / حسني عباس, حق جو فرهاد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
طراحی بهبودیافته ماشین سنکرون مغناطیس دایم شارمحوری با استفاده از الگوریتم PSO
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / عليزاده پهلواني محمدرضا, شهبازي آيت يوسف, واحدي ابوالفضل
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
طراحی، بهینه سازی و تحلیل اجزای محدود موتور سنکرون آهن ربای دایم نوع دیسکی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / سيدي سعادتي سيدعلي, حلوايي نياسر ابوالفضل
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
طراحی رله تشخیص جزیره ای برای ژنراتور سنکرون با استفاده از آنالیز ناحیه ای دوبعدی انرژی سیگنال های تبدیل موجک
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / صبحاني بهروز, شايقي حسين*, اكبري عادل
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
کاهش مشارکت تولیدات پراکنده سنکرون در تغذیه جریان خطا
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / حيدري كبريتي جابر, مدني سيدمحمد*, هوشمند رحمت اله
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
کنترل دور موتور سنکرون مغناطیس دایم پنج فاز تغذیه شده با مبدل ماتریسی در شرایط نامتعادلی ولتاژ منبع
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / يوسفي برزو, سليماني مورچه خورتي سودابه, مظفري بابك, غلاميان سيداصغر
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
طراحی جامع و ساخت موتور سنکرون آهن ربای دائم با هدف دستیابی به کمترین گشتاور دندانه
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / حريري علي محمد, دامكي علي آباد علي اكبر
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
حذف جریان مولفه منفی ژنراتور سنکرون مقیاس کوچک در حالت کارکرد جزیره ای به کمک مولد با واسط اینورتری
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / صميمي محمدحامد, داورپناه مهدي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تعیین مدلی جدید بر اساس الگوریتم تبدیل فوریه گسسته برای مطالعه پدیده فوق اشباع در طی برق دار کردن ترانسفورماتور قدرت بدون بار با امپدانس یا بار اضافه از سمت منبع و تاثیر آن بر حفاظت دیفرانسیل
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1391 / نوشاد بهرام*, رزاز مرتضي, سيف السادات سيدقدرت اله
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
روش ضریب همبستگی برای تشخیص جریان هجومی از جریان اتصال کوتاه داخلی با استفاده از تبدیل موجک در حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1392 / رسول پور معصومه, بانژاد مهدي*, احمدي فرد عليرضا
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تعیین یک مدل جدید برای مطالعه پدیده فوق اشباع در طول برق دار کردن ترانسفورماتور قدرت سه فاز باردار و تاثیر آن بر حفاظت دیفرانسیل
نویسندگان/توضیحات : نوشاد بهرام, رزاز مرتضي, سيف السادات سيدقدرت اله
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارائه روش جدیدی جهت شناسایی بر خط انواع خطاهای سیم بندی داخلی در ترانسفورماتور قدرت با استفاده از شبکه عصبی احتمالاتی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1393 / حاجي آقاسي سلمان*, پايدارنيا حسين, عباس زاده كريم, معتبريان فاطمه
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارائه یک ساختار جدید برای اینورتر شبه منبع امپدانسی مبتنی بر سلف های کلیدزنی شده و ترانسفورماتور
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / شادنام زربيل محمد, بابايي ابراهيم*, شوكتي اصل الياس, صباحي مهران
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارائه یك مبدل dc-dc جدید بدون ترانسفورماتور با بهره ولتاژ بهبودیافته
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / بنايي محمدرضا*, اژدرفائقي بناب حسين
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تحلیل سه بعدی نیروهای الکترومکانیکی ترانسفورماتور سه فاز فشارمتوسط تحت تاثیر جریان هجومی به روش آنالیز اجزای محدود با ارائه ساختار جدید سیم پیچی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / نصيري علي اكبر, رنجبر علي محمد, فقيهي فرامرز, سليماني سودابه
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت با استفاده از تبدیل S گسسته سریع و ماشین بردار پشتیبان بهینه شده با الگوریتم زنبورعسل
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / كوچكي امانگلدي*, عبدوس علي اكبر, ميربابايي ركني سيدقاسم
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ساختار بهبودیافته اینورتر بدون ترانسفورماتور متصل به شبکه با استفاده از روش کنترل تناسبی- تشدیدی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / فلاح اردشير جابر, صباحي مهران, حسيني سيدحسين, بابايي ابراهيم, قره پتيان گئورك
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی فرورزونانس مد پایه برای یک ترانسفورماتور مدل سازی شده از طریق روش المان محدود با لحاظ کردن مدل هیسترزیس برداری معکوس J-A
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / رضايي علم بهروز, ميخک بيرانوند مرتضي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد
1397/10/18

نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد

نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد
نگارش پایان نامه تاریخی
1397/10/21

نگارش پایان نامه تاریخی

نگارش پایان نامه تاریخی