مقالات علمی پژوهشی فارسی
محصولات باغبانی شهری چقدر سالم هستند؟ بررسی تجمع فلزات سنگین در سبزیجات پرورش یافته در داخل شهر تهران
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / قاضی مرعشی ریحانه سادات, نوری امید*, دیهیم فرد رضا, سالمی امیر
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
اثر بخشی دو نوع کود زیست فسفری در زراعت ذرت
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1392 / ضیاییان عبدالحسین*, سلیم پور سعید, سیلسپور محسن, صفاری حسین, بصیرانی نصراله
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی تاثیر دز و زمان مصرف علف کش پاراکوات بر مهار علف هرز خربزه وحشی (Cucumis melo var.agrestis) در زراعت سویا (.Glycine max L)
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1392 / ولی اله پور رضا*, میرساداتی سیدعلی, صالحیان حمید, خاكزاد رحمن, مافی پاشاكلایی شعبانعلی,نورعلیزاده مرتضی
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
اثر آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن بر ضرایب همبستگی صفات و شاخص های تحمل به خشکی گندم نان در زراعت دیم
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1393 / توكلی علیرضا*, مهدوی مقدم مهران, سالمی حمیدرضا
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تاثیر مقادیر مختلف کلش گندم و کود نیتروژن بر ترکیب و جمعیت علف های هرز در زراعت سیر
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1393 / اسدی قربانعلی, قربانی رضا, خرم دل سرور*, امین غفوری افسانه
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی ضریب تغییرات مکانی و زمانی هدرروی خاک تحت جریان متمرکز در شیارهای زراعت گندم دیم
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / كریمی حسین*, لكزیان امیر, حق نیا غلامحسین, امامی حجت, صوفی مجید
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تولید نهال از ارقام هیبرید طبیعی صنوبر و استفاده از آنها در برنامه جامع زراعت چوب
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / لشكربلوكی ابراهیم*, كهنه احسان
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بر هم كنش پتاسیم و منیزیم در زراعت یونجه (.Medicago sativa L)
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / مجیدی عزیز*, خوارزمی كامبیز
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بهینه سازی کاربرد کودهای نیتروژن، فسفر و دامی در زراعت گندم پاییزه (.Triticum aestivum L) با استفاده از روش سطح-پاسخ (RSM)
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / جهان محسن*, نصیری محلاتی مهدی, خلیل زاده حمیده, بیگناه ریحانه, رضوی احمدرضا
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
مقایسه کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی گندم در زراعت ایران با تاکید بر دوره زمانی 1379-88
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / گرشاسبی علیرضا*, داداشی صادق
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تعیین عمق و دور آبیاری برای زراعت گلخانه ای گوجه فرنگی در منطقه همدان
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / رضوانی سیدمعین الدین*, دهقانی سانیج حسین, بیات فریبا, زارع ابیانه حمید
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی اثرات مدیریت ارتفاع غرقاب در زراعت برنج بر عملکرد و شاخص های کیفی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / سالمی حمیدرضا, توكلی علیرضا
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی امکان جایگزینی کودهای آلی با کود شیمیایی در زراعت کلزا (Brassica napus)
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / عظیم زاده سیدجواد, نصیری محلاتی مهدی*, كوچكی علیرضا
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارزیابی عملکرد هیبریدهای جدید صنوبر در توسعه زراعت چوب در استان چهارمحال و بختیاری
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / جعفری مفیدآبادی علی*, قمری زارع عباس, ایرانمنش یعقوب
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تعیین اولویت های سرمایه گذاری در بخش زراعت استان قزوین به روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / محمودی‌ ابوالفضل*, رسول زاده نسرین
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارزیابی اقتصادی تبدیل کاربری زراعت دیم به باغات بادام و تاثیر آن بر خصوصیات خاک (مطالعه موردی: منطقه دژکرد شهرستان اقلید)
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / شریفی سمیه*, محمدزاده فاطمه, كریمیان علی اكبر, میرقادری سیدحمیدرضا
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
عوامل موثر بر توسعه کشاورزی (زیربخش زراعت) در شهرستان ملکان
نویسندگان/توضیحات : سال 1396 / ساعی رحیم
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
مدلسازی رویش علف های هرز غالب در زراعت کلزا در دو منطقه پاکدشت و صباشهر با استفاده از مدل های‎ دمایی
نویسندگان/توضیحات : سال 1396 / خلج حمیده, اله دادی ایرج, اكبری غلامعباس, لبافی حسین آبادی محمدرضا*, حسن آبادی طاهره
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارزیابی و مقایسه اقتصادی سامانه های آبیاری بارانی و قطره ای در زراعت سیب زمینی در استان همدان
نویسندگان/توضیحات : سال 1396 / جعفری علی محمد*, سلطانی هرمز, رضوانی سیدمعین الدین, قدمی فیروزآبادی علی
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارزیابی دانش فنی کشاورزان در رابطه با زراعت زعفران (مورد مطالعه: استان خراسان جنوبی)
نویسندگان/توضیحات : سال 1396 / حسن پور مجتبی*, فرهنگ فر همایون, خزیمه نژاد حسین, بهدانی محمدعلی
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تأثیر زهکشی آزاد و کنترل شده بر بیلان آب و شوری خاک و زهاب در زراعت کلزای دیم در اراضی شالیزاری
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / داوودی كلثوم, درزی نفت چالی عبداله*, آقاجانی مازندرانی قاسم
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ابزارهای جمع آوری داده در پایان نامه
1397/10/22

ابزارهای جمع آوری داده در پایان نامه

ابزارهای جمع آوری داده در پایان نامه
نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله
1399/03/04

نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله

نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله
موضوع و منابع پایان نامه کارشناسی ارشد
1397/10/18

موضوع و منابع پایان نامه کارشناسی ارشد

موضوع و منابع پایان نامه کارشناسی ارشد