مقالات علمی پژوهشی فارسی
محصولات باغبانی شهری چقدر سالم هستند؟ بررسی تجمع فلزات سنگین در سبزیجات پرورش یافته در داخل شهر تهران
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / قاضي مرعشي ريحانه سادات, نوري اميد*, ديهيم فرد رضا, سالمي امير
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
اثر بخشی دو نوع کود زیست فسفری در زراعت ذرت
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1392 / ضياييان عبدالحسين*, سليم پور سعيد, سيلسپور محسن, صفاري حسين, بصيراني نصراله
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی تاثیر دز و زمان مصرف علف کش پاراکوات بر مهار علف هرز خربزه وحشی (Cucumis melo var.agrestis) در زراعت سویا (.Glycine max L)
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1392 / ولي اله پور رضا*, ميرساداتي سيدعلي, صالحيان حميد, خاكزاد رحمن, مافي پاشاكلايي شعبانعلي,نورعليزاده مرتضي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
اثر آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن بر ضرایب همبستگی صفات و شاخص های تحمل به خشکی گندم نان در زراعت دیم
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1393 / توكلي عليرضا*, مهدوي مقدم مهران, سالمي حميدرضا
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تاثیر مقادیر مختلف کلش گندم و کود نیتروژن بر ترکیب و جمعیت علف های هرز در زراعت سیر
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1393 / اسدي قربانعلي, قرباني رضا, خرم دل سرور*, امين غفوري افسانه
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی ضریب تغییرات مکانی و زمانی هدرروی خاک تحت جریان متمرکز در شیارهای زراعت گندم دیم
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / كريمي حسين*, لكزيان امير, حق نيا غلامحسين, امامي حجت, صوفي مجيد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تولید نهال از ارقام هیبرید طبیعی صنوبر و استفاده از آنها در برنامه جامع زراعت چوب
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / لشكربلوكي ابراهيم*, كهنه احسان
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بر هم كنش پتاسیم و منیزیم در زراعت یونجه (.Medicago sativa L)
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / مجيدي عزيز*, خوارزمي كامبيز
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بهینه سازی کاربرد کودهای نیتروژن، فسفر و دامی در زراعت گندم پاییزه (.Triticum aestivum L) با استفاده از روش سطح-پاسخ (RSM)
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / جهان محسن*, نصيري محلاتي مهدي, خليل زاده حميده, بيگناه ريحانه, رضوي احمدرضا
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
مقایسه کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی گندم در زراعت ایران با تاکید بر دوره زمانی 1379-88
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / گرشاسبي عليرضا*, داداشي صادق
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تعیین عمق و دور آبیاری برای زراعت گلخانه ای گوجه فرنگی در منطقه همدان
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / رضواني سيدمعين الدين*, دهقاني سانيج حسين, بيات فريبا, زارع ابيانه حميد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی اثرات مدیریت ارتفاع غرقاب در زراعت برنج بر عملکرد و شاخص های کیفی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / سالمي حميدرضا, توكلي عليرضا
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی امکان جایگزینی کودهای آلی با کود شیمیایی در زراعت کلزا (Brassica napus)
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / عظيم زاده سيدجواد, نصيري محلاتي مهدي*, كوچكي عليرضا
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارزیابی عملکرد هیبریدهای جدید صنوبر در توسعه زراعت چوب در استان چهارمحال و بختیاری
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / جعفري مفيدآبادي علي*, قمري زارع عباس, ايرانمنش يعقوب
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تعیین اولویت های سرمایه گذاری در بخش زراعت استان قزوین به روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / محمودي‌ ابوالفضل*, رسول زاده نسرين
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارزیابی اقتصادی تبدیل کاربری زراعت دیم به باغات بادام و تاثیر آن بر خصوصیات خاک (مطالعه موردی: منطقه دژکرد شهرستان اقلید)
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / شريفي سميه*, محمدزاده فاطمه, كريميان علي اكبر, ميرقادري سيدحميدرضا
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
عوامل موثر بر توسعه کشاورزی (زیربخش زراعت) در شهرستان ملکان
نویسندگان/توضیحات : سال 1396 / ساعي رحيم
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
مدلسازی رویش علف های هرز غالب در زراعت کلزا در دو منطقه پاکدشت و صباشهر با استفاده از مدل های‎ دمایی
نویسندگان/توضیحات : سال 1396 / خلج حميده, اله دادي ايرج, اكبري غلامعباس, لبافي حسين آبادي محمدرضا*, حسن آبادي طاهره
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارزیابی و مقایسه اقتصادی سامانه های آبیاری بارانی و قطره ای در زراعت سیب زمینی در استان همدان
نویسندگان/توضیحات : سال 1396 / جعفري علي محمد*, سلطاني هرمز, رضواني سيدمعين الدين, قدمي فيروزآبادي علي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارزیابی دانش فنی کشاورزان در رابطه با زراعت زعفران (مورد مطالعه: استان خراسان جنوبی)
نویسندگان/توضیحات : سال 1396 / حسن پور مجتبي*, فرهنگ فر همايون, خزيمه نژاد حسين, بهداني محمدعلي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تأثیر زهکشی آزاد و کنترل شده بر بیلان آب و شوری خاک و زهاب در زراعت کلزای دیم در اراضی شالیزاری
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / داوودي كلثوم, درزي نفت چالي عبداله*, آقاجاني مازندراني قاسم
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
انجام فصل 4 پایان نامه
1397/10/21

انجام فصل 4 پایان نامه

انجام فصل 4 پایان نامه
مصاحبه در پایان نامه
1397/10/24

مصاحبه در پایان نامه

مصاحبه در پایان نامه
مقدمه در مقالات علمی
1397/10/13

مقدمه در مقالات علمی

مقدمه در مقالات علمی