مقالات علمی پژوهشی فارسی
پیش بینی انتشار فناوری رایانش ابری در ایران بوسیله منحنی های رشد و اثرات روند انتشار سایر کشورها
Authors / Descriptions : سال انتشار1395 / جعفرنژادچقوشي احمد, مجتبوي دلويي احسان*, مختارزاده گروسي نيما
مقالات علمی پژوهشی فارسی
ادامه مطلب
امکان سنجی به کارگیری فناوری رایانش ابری از دیدگاه کتابداران کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران
Authors / Descriptions : سال انتشار1395 / سپهر فرشته, بزرگي اشرف السادات, صدقي شکوه
مقالات علمی پژوهشی فارسی
ادامه مطلب
پیمایشی درباره اولویت بندی عوامل موثر بر برون سپاری فناوری اطلاعات در بستر رایانش ابری، در دانشگاه های استان سمنان با بهره مندی از روش دیمتل فازی
Authors / Descriptions : سال انتشار1394 / شفايي تنكابني ميرسعيد*, شيخ رضا, جلالي محمدمهدي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
ادامه مطلب
رایانش ابری از دید کسب و کار ارائه راهبردهای مناسب برای حذف یا کاهش ضعف ها و تهدیدات
Authors / Descriptions : سال انتشار1394 / عاشوري مريم*, جوريان نجمه, خوش الحان فريد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
ادامه مطلب
طراحی و پیاده سازی مدل نوین بیمارستان چابک و پرتابل با ساختار مبتنی بر تبلت و رایانش ابری به عنوان زیرساخت سیستم تله مدیسین
Authors / Descriptions : سال انتشار1393 / يونسيان يونس
مقالات علمی پژوهشی فارسی
ادامه مطلب
یک معماری جدید برون سپاری پایگاه داده در بستر رایانش ابری از منظر چرخه حیات داده
Authors / Descriptions : سال انتشار1393 / رفيعي کرکوندي مجتبي*, ايزدي سيدکاميار, خوش صفت ابوالفضل
مقالات علمی پژوهشی فارسی
ادامه مطلب
مدل BOM؛ طراحی و عرضه خدمات یادگیری مبتنی بر امکانات رایانش ابری توسط ارائه دهندگان خدمات یادگیری
Authors / Descriptions : سال انتشار1397 / نوري کلخوران فيروز*, فتحي واجارگاه کوروش, خراساني اباصلت, اصنافي اميررضا
مقالات علمی پژوهشی فارسی
ادامه مطلب
موانع پیاده سازی رایانش ابری (نمونه پژوهی: پورتال کتابخانه های دیجیتالی ایران)
Authors / Descriptions : سال انتشار1397 / نوروزي يعقوب*, حداداسكويي عليرضا
مقالات علمی پژوهشی فارسی
ادامه مطلب
ارائه معماری ترکیبی برای پشتیبانی پیاده سازی رایانش ابری در مراکز آموزش عالی با استفاده از رویکرد فراترکیب
Authors / Descriptions : سال انتشار1396 / بزي حميدرضا, معيني علي*, حسن زاده عليرضا
مقالات علمی پژوهشی فارسی
ادامه مطلب
ارائه مدلی امن و مقیاس پذیر برای دورکاری کاربران و ذی نفعان سازمان بر اساس فناوری رایانش ابری
Authors / Descriptions : سال انتشار1396 / محمدي عباس
مقالات علمی پژوهشی فارسی
ادامه مطلب
ارائه چارچوبی به منظور انتخاب سامانه مناسب برای پیاده سازی رایانش ابری (مورد مطالعه: دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران)
Authors / Descriptions : سال انتشار1396 / حيدري دهويي جليل*, محمدي نويد, ونكي اميرسالار, جمالي محسن
مقالات علمی پژوهشی فارسی
ادامه مطلب
معماری نوین آینده: مدلی نوآور برای کسب وکار بر بستر یکپارچگی رایانش ابری و اینترنت اشیاء
Authors / Descriptions : سال انتشار1397 / زرين صدف, علي محمدي مهرداد*, سيادت سيدحسين
مقالات علمی پژوهشی فارسی
ادامه مطلب
توسعه چارچوبی مبتنی بر رایانش ابری برای تحلیل انطباق نقشه داده های خودروهای شناور
Authors / Descriptions : سال انتشار1396 / رحيمي محمدمسعود, حكيم پور فرشاد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
ادامه مطلب
تخلیه بار تحرک آگاه با قابلیت تحمل پذیری خطا در رایانش ابری موبایل
Authors / Descriptions : سال انتشار1396 / روستايي راضيه, موحدي زينب
مقالات علمی پژوهشی فارسی
ادامه مطلب
ارائه الگوی راهبردی مهاجرت سازمان های دفاعی به محیط رایانش ابری
Authors / Descriptions : سال انتشار1396 / ولوي محمدرضا, موحدي صفت محمدرضا*, باقري كوشالشاه ايمان
مقالات علمی پژوهشی فارسی
ادامه مطلب
ارائه چارچوبی برای موفقیت در پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش مبتنی بر رایانش ابری
Authors / Descriptions : سال انتشار1395 / خديور آمنه, درتاج فاطمه
مقالات علمی پژوهشی فارسی
ادامه مطلب
شناسایی عوامل موثر بر کاربرد رایانش ابری در دانشگاه های دولتی به روش تحلیل عاملی
Authors / Descriptions : سال انتشار1395 / دشمن زياري اسفنديار
مقالات علمی پژوهشی فارسی
ادامه مطلب
شناسایی و رتبه بندی عوامل ریسک رایانش ابری در سازمان های دولتی
Authors / Descriptions : سال انتشار1394 / يعقوبي نورمحمد, جعفري حميدرضا*, شکوهي جواد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
ادامه مطلب
شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موثر بر بکارگیری رایانش ابری در سلامت الکترونیک
Authors / Descriptions : سال انتشار1393 / يعقوبي نورمحمد, شکوهي جواد*, جعفري حميدرضا
مقالات علمی پژوهشی فارسی
ادامه مطلب
ارائه یک مدل برای حاکمیت انتقال فناوری رایانش ابری
Authors / Descriptions : سال انتشار1397 / مرعشي مژگان, عبدالوند ندا
مقالات علمی پژوهشی فارسی
ادامه مطلب
ارائه مدل پذیرش رایانش ابری در برون سپاری فناوری اطلاعات
Authors / Descriptions : سال انتشار1395 / يكتايي محمدحسين, رنجبرنوشري اعظم
مقالات علمی پژوهشی فارسی
ادامه مطلب
بررسی و تحلیل امنیت ترافیک شبکه با استفاده از فناوری داده های بزرگ
Authors / Descriptions : سال انتشار1397 / حسيني سيدابوالفضل*, خوانساري محمدرضا
مقالات علمی پژوهشی فارسی
ادامه مطلب
بهبود عملکردی امنیت یکپارچگی پایگاه داده های تجاری به کمک الگوریتم عنکبوت اجتماعی
Authors / Descriptions : سال انتشار1395 / نوابي راد سميه*, ميرعابديني سيدجواد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
ادامه مطلب
انجام فصل 4 پایان نامه
1397/10/21

انجام فصل 4 پایان نامه

انجام فصل 4 پایان نامه
نگارش پایان نامه معماری
1397/10/27

نگارش پایان نامه معماری

نگارش پایان نامه معماری