مقالات علمی پژوهشی فارسی
پیش بینی انتشار فناوری رایانش ابری در ایران بوسیله منحنی های رشد و اثرات روند انتشار سایر کشورها
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / جعفرنژادچقوشي احمد, مجتبوي دلويي احسان*, مختارزاده گروسي نيما
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
امکان سنجی به کارگیری فناوری رایانش ابری از دیدگاه کتابداران کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / سپهر فرشته, بزرگي اشرف السادات, صدقي شکوه
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
پیمایشی درباره اولویت بندی عوامل موثر بر برون سپاری فناوری اطلاعات در بستر رایانش ابری، در دانشگاه های استان سمنان با بهره مندی از روش دیمتل فازی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / شفايي تنكابني ميرسعيد*, شيخ رضا, جلالي محمدمهدي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
رایانش ابری از دید کسب و کار ارائه راهبردهای مناسب برای حذف یا کاهش ضعف ها و تهدیدات
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / عاشوري مريم*, جوريان نجمه, خوش الحان فريد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
طراحی و پیاده سازی مدل نوین بیمارستان چابک و پرتابل با ساختار مبتنی بر تبلت و رایانش ابری به عنوان زیرساخت سیستم تله مدیسین
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1393 / يونسيان يونس
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
یک معماری جدید برون سپاری پایگاه داده در بستر رایانش ابری از منظر چرخه حیات داده
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1393 / رفيعي کرکوندي مجتبي*, ايزدي سيدکاميار, خوش صفت ابوالفضل
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
مدل BOM؛ طراحی و عرضه خدمات یادگیری مبتنی بر امکانات رایانش ابری توسط ارائه دهندگان خدمات یادگیری
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / نوري کلخوران فيروز*, فتحي واجارگاه کوروش, خراساني اباصلت, اصنافي اميررضا
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
موانع پیاده سازی رایانش ابری (نمونه پژوهی: پورتال کتابخانه های دیجیتالی ایران)
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / نوروزي يعقوب*, حداداسكويي عليرضا
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارائه معماری ترکیبی برای پشتیبانی پیاده سازی رایانش ابری در مراکز آموزش عالی با استفاده از رویکرد فراترکیب
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / بزي حميدرضا, معيني علي*, حسن زاده عليرضا
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارائه مدلی امن و مقیاس پذیر برای دورکاری کاربران و ذی نفعان سازمان بر اساس فناوری رایانش ابری
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / محمدي عباس
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارائه چارچوبی به منظور انتخاب سامانه مناسب برای پیاده سازی رایانش ابری (مورد مطالعه: دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران)
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / حيدري دهويي جليل*, محمدي نويد, ونكي اميرسالار, جمالي محسن
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
معماری نوین آینده: مدلی نوآور برای کسب وکار بر بستر یکپارچگی رایانش ابری و اینترنت اشیاء
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / زرين صدف, علي محمدي مهرداد*, سيادت سيدحسين
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
توسعه چارچوبی مبتنی بر رایانش ابری برای تحلیل انطباق نقشه داده های خودروهای شناور
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / رحيمي محمدمسعود, حكيم پور فرشاد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تخلیه بار تحرک آگاه با قابلیت تحمل پذیری خطا در رایانش ابری موبایل
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / روستايي راضيه, موحدي زينب
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارائه الگوی راهبردی مهاجرت سازمان های دفاعی به محیط رایانش ابری
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / ولوي محمدرضا, موحدي صفت محمدرضا*, باقري كوشالشاه ايمان
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارائه چارچوبی برای موفقیت در پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش مبتنی بر رایانش ابری
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / خديور آمنه, درتاج فاطمه
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
شناسایی عوامل موثر بر کاربرد رایانش ابری در دانشگاه های دولتی به روش تحلیل عاملی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / دشمن زياري اسفنديار
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
شناسایی و رتبه بندی عوامل ریسک رایانش ابری در سازمان های دولتی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / يعقوبي نورمحمد, جعفري حميدرضا*, شکوهي جواد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موثر بر بکارگیری رایانش ابری در سلامت الکترونیک
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1393 / يعقوبي نورمحمد, شکوهي جواد*, جعفري حميدرضا
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارائه یک مدل برای حاکمیت انتقال فناوری رایانش ابری
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / مرعشي مژگان, عبدالوند ندا
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارائه مدل پذیرش رایانش ابری در برون سپاری فناوری اطلاعات
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / يكتايي محمدحسين, رنجبرنوشري اعظم
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی و تحلیل امنیت ترافیک شبکه با استفاده از فناوری داده های بزرگ
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / حسيني سيدابوالفضل*, خوانساري محمدرضا
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بهبود عملکردی امنیت یکپارچگی پایگاه داده های تجاری به کمک الگوریتم عنکبوت اجتماعی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / نوابي راد سميه*, ميرعابديني سيدجواد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
انجام فصل 4 پایان نامه
1397/10/21

انجام فصل 4 پایان نامه

انجام فصل 4 پایان نامه
نگارش پایان نامه تاریخی
1397/10/21

نگارش پایان نامه تاریخی

نگارش پایان نامه تاریخی
نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد
1397/10/18

نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد

نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد