فولادها و چدنها
Sandwich-structured, damage-resistant TiN-graded TiSiN-TiSiN film
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / لا یه حائل فلزی(تیتانیوم نیترید) تزین - ترین مدرج با سا ختار ساندویچی و مقاوم در برابر صدمات
فولادها و چدنها
اطلاعات بیشتر
لا یه حائل فلزی(تیتانیوم نیترید) تزین - ترین مدرج با سا ختار ساندویچی و مقاوم در برابر صدمات
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار 2019 \ ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان Shuang Peng a , Jiang Xu a,⁎ , Paul Munroe b , Zonghan Xie c
فولادها و چدنها
اطلاعات بیشتر
Fatigue behaviour of defective cast iron
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار2017 \ Marton Groza a* , Yves Nadot b , Karoly Varadi a
فولادها و چدنها
اطلاعات بیشتر
Brittle Fracture Modeling for Steel Structures operated in the Extreme
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار2017 \ Valeriy Lepov a *, Albert Grigoriev a , Mbelle Samuel Bisong b , Kyunna Lepova a
فولادها و چدنها
اطلاعات بیشتر
نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله
1399/03/04

نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله

نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله
ابزارهای جمع آوری داده در پایان نامه
1397/10/22

ابزارهای جمع آوری داده در پایان نامه

ابزارهای جمع آوری داده در پایان نامه
نگارش پایان نامه معماری
1397/10/27

نگارش پایان نامه معماری

نگارش پایان نامه معماری