اندرکنش خاک و سازه (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک و سازه در سازه‌های بتنی به روش المان محدود
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1392 – مقاله علمی پژوهشی / محمدحسین امین فر(1)، بهمن فرهمند آذر(2)، هادی صفری(3)، مرتضی بیک لریان(4)
اندرکنش خاک و سازه (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
بررسی تأثیر اندرکنش گودبرداری و سازه مجاور آن در تحلیل گودبرداری‌ها در محیط‌های شهری
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1389 – مقاله علمی پژوهشی /محمد ملکی1، بهادر بائی2، محسن بیتی3
اندرکنش خاک و سازه (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد
1397/10/18

نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد

نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد
دسته بندی و ویژگیهای مقالات علمی
1397/10/13

دسته بندی و ویژگیهای مقالات علمی

دسته بندی و ویژگیهای مقالات علمی
مصاحبه در پایان نامه
1397/10/24

مصاحبه در پایان نامه

مصاحبه در پایان نامه