مهندسی پی (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
بررسی رفتار سازه روی پی لغزشی با در نظرگیری مؤلفه قائم و ضریب اصطکاک متغیر به‌وسیله تبدیل موجک
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 – مقاله علمی و پژوهشی (غیر ISI) / مجید محمدی1*، علی درویش ‌زاده 2
مهندسی پی (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیر سپری‌های قائم و مایل در کنترل نشست و پدیدۀ جوشش در پی سازه‌های آبی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 – مقاله علمی و پژوهشی (غیر ISI) / مهدی یوسفی*1، محمد صادقی2، منصور پرویزی3
مهندسی پی (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
مطالعه آزمایشگاهی تأثیر پرده آب‌بند بر کنترل نشت و پدیده جوشش در پی سازه‌های هیدرولیکی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 – مقاله علمی و پژوهشی (غیر ISI) / مهدی یوسفی1، منصور پرویزی2، محمدصادقی اصل3*
مهندسی پی (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد
1397/10/18

نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد

نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد
نگارش پایان نامه تاریخی
1397/10/21

نگارش پایان نامه تاریخی

نگارش پایان نامه تاریخی
انجام فصل 4 پایان نامه
1397/10/21

انجام فصل 4 پایان نامه

انجام فصل 4 پایان نامه