بازاریابی و مدیریت بازار (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
طراحی مدل عملکرد بازار مبتنی بر قابلیتهای پویای بازار با رویکرد چابکی عملیاتی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 – مقاله علمی پژوهشی(غیر ISI) / سید حمید خداداد حسینی ، سهیلا خدامی ، اصغر مشبکی
بازاریابی و مدیریت بازار (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
تبیین استراتژی محصول- بازار و قابلیتهای بازاریابی شرکت بر عملکرد بازار
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1391 – مقاله علمی پژوهشی / بهمن حاجیپور ،عبدالهادي درزیان عزیزي ، سجاد شمسی گوشکی
بازاریابی و مدیریت بازار (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
بررسی كارایی فنی، بازاریابی و ساختار بازار زعفران ایران
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1392 – مقاله علمی پژوهشی(غیر ISI) / محمود شبان ، ابوالفضل محمودي و محسن شوكت فدايي
بازاریابی و مدیریت بازار (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
بررسی ارتباط بین آمیخته بازاریابی منتخب وعوامل ایجاد ارزش ویژه برند با استفاده از روش آكر در جهت افزایش سهم بازار در صنعت لوازم خانگی (مطالعه موردی شركت اسنوا)
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1390 – مقاله علمی پژوهشی (غیر ISI) / دکترعلیرضا کرباسی ور ، دکتر فریز طاهری کیا ،علی بند پی
بازاریابی و مدیریت بازار (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
بررسی رابطه بازاریابی اخلاقی با میزان فروش (مورد مطالعه: شرکتهای شیر پگاه اصفهان و بازار گستر پگاه منطقه چهار)
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 – مقاله علمی پژوهشی (غیر ISI) / مهدي نصر اصفهانی ، غزاله جهانگیرمقدم
بازاریابی و مدیریت بازار (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
بررسی بازاریابی گلهای شاخه بریده در بازار استان تهران مطالعه موردی رز و میخک
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1392 – مقاله علمی پژوهشی (غیرISI) / سیامک مشایخی ، علی اصغر لشکری
بازاریابی و مدیریت بازار (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
امکان سنجی پیاده سازی بازاریابی الکترونیکی در بازار فرش دستباف (استان فارس)
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1393 – مقاله علمی پژوهشی (غیر ISI) / حبیب ا... دعایی ، زینب بی غم
بازاریابی و مدیریت بازار (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
پایان نامه چیست؟
1397/10/17

پایان نامه چیست؟

پایان نامه چیست؟
بررسی فصول پایان نامه
1397/10/19

بررسی فصول پایان نامه

بررسی فصول پایان نامه
موضوع و منابع پایان نامه کارشناسی ارشد
1397/10/18

موضوع و منابع پایان نامه کارشناسی ارشد

موضوع و منابع پایان نامه کارشناسی ارشد