نظریه های سازمان و مدیریت (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
مدیریت عملكرد سازمانهای اجتماعی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار: 1391 ، دكتر ناصر فقهی فرهمند
نظریه های سازمان و مدیریت (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
رویكرد چند سطحی در مطالعات سازمان و مدیریت
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار : 1388 - مقاله علمی پژوهشی / حمزه خواستار
نظریه های سازمان و مدیریت (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
الگوهای مفهومی مدیریت عملكرد در سازمان های مأموریت محور
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار : 1388 - مقاله علمی پژوهشی / رجبعلي شيخ زاده
نظریه های سازمان و مدیریت (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
رهیافتی و جامع از نظریه رهبری کوانتومی و کاربردهای آن در سازمان
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 1394 _ مقاله علمی و پژوهشی (غیر ISI) / سيد علي اکبر افجهء _ مهدي حمزه پور
نظریه های سازمان و مدیریت (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
نگارش  مقدمه در مقالات علمی
1399/02/16

نگارش مقدمه در مقالات علمی

مقدمه در مقالات علمی
راهنمای نویسندگان
1397/10/20

راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان
دسته بندی و ویژگیهای مقالات علمی
1397/10/13

دسته بندی و ویژگیهای مقالات علمی

دسته بندی و ویژگیهای مقالات علمی