نظریه های سازمان و مدیریت (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
مدیریت عملكرد سازمانهای اجتماعی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار: 1391 ، دكتر ناصر فقهی فرهمند
نظریه های سازمان و مدیریت (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
رویكرد چند سطحی در مطالعات سازمان و مدیریت
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار : 1388 - مقاله علمی پژوهشی / حمزه خواستار
نظریه های سازمان و مدیریت (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
الگوهای مفهومی مدیریت عملكرد در سازمان های مأموریت محور
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار : 1388 - مقاله علمی پژوهشی / رجبعلي شيخ زاده
نظریه های سازمان و مدیریت (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
رهیافتی و جامع از نظریه رهبری کوانتومی و کاربردهای آن در سازمان
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 1394 _ مقاله علمی و پژوهشی (غیر ISI) / سيد علي اکبر افجهء _ مهدي حمزه پور
نظریه های سازمان و مدیریت (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
مصاحبه در پایان نامه
1397/10/24

مصاحبه در پایان نامه

مصاحبه در پایان نامه
نگارش پایان نامه تاریخی
1397/10/21

نگارش پایان نامه تاریخی

نگارش پایان نامه تاریخی
نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله
1399/03/04

نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله

نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله