نظریه های سازمان و مدیریت (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
مروری بر مدیریت سازمان های مستقل پژوهش و فناوری
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار : 1389 مقاله علمی و پژوهشی فارسی / رضا بندريان و مهدی بندریان
نظریه های سازمان و مدیریت (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
مدیریت عملكرد سازمانهای اجتماعی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار: 1391 مقاله علمی و پژوهشی فارسی / دكتر ناصر فقهی فرهمند
نظریه های سازمان و مدیریت (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
رویكرد چند سطحی در مطالعات سازمان و مدیریت
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار : 1388 - مقاله علمی پژوهشی / حمزه خواستار
نظریه های سازمان و مدیریت (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
الگوهای مفهومی مدیریت عملكرد در سازمان های مأموریت محور
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار : 1388 - مقاله علمی پژوهشی / رجبعلي شيخ زاده
نظریه های سازمان و مدیریت (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
رهیافتی و جامع از نظریه رهبری کوانتومی و کاربردهای آن در سازمان
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 1394 _ مقاله علمی و پژوهشی (غیر ISI) / سيد علي اکبر افجهء _ مهدي حمزه پور
نظریه های سازمان و مدیریت (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
بررسی فصول پایان نامه
1397/10/19

بررسی فصول پایان نامه

بررسی فصول پایان نامه
موضوع و منابع پایان نامه کارشناسی ارشد
1397/10/18

موضوع و منابع پایان نامه کارشناسی ارشد

موضوع و منابع پایان نامه کارشناسی ارشد
نگارش  مقدمه در مقالات علمی
1399/02/16

نگارش مقدمه در مقالات علمی

مقدمه در مقالات علمی