صنعت و فناوری
A review of non-cooperative newsvendor games with horizontal
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2020 \ مقاله ISI انگلیسی اصلی \ نویسندگان: Lena Silbermayr * * * * * آدرس اینترنتی ترجمه فارسی این مقاله در فرمت ورد : www.sanatarticle.com/Detail/8769
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
بررسی بازیهای انفرادی روزنامه فروشی با تعاملات موجودی افقی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2020 \ مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI \ نویسندگان: Lena Silbermayr * * * * * * آدرس اینترنتی دسترسی رایگان به فایل ISI انگلیسی اصلی این مقاله : www.sana ...
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Wood pellet supply chain costs – A review and cost optimization analysis
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2020 \ مقاله ISI انگلیسی اصلی \ نویسندگان: L. Visser *, R. Hoefnagels, M. Junginger * * * * * آدرس اینترنتی ترجمه فارسی این مقاله در فرمت ورد : www.sanatarticle.com/Detail/7699
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
هزینه های زنجیره تامین پلت چوبی - بررسی و تحلیل بهینه سازی هزینه
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2020 \ مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI \ نویسندگان: L. Visser *, R. Hoefnagels, M. Junginger * * * * * آدرس اینترنتی دسترسی رایگان به فایل ISI انگلیسی اصل ...
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Industrial Revolution 4.0 in the construction industry: Challenges and opportunities for stakeholders
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2020 \ مقاله ISI , نویسندگان: Wesam Salah Alaloul ⇑, M.S. Liew, Noor Amila Wan Abdullah Zawawi, Ickx Baldwin Kennedy * * * * * آدرس اینترنتی ترجمه فارسی این مقاله در فرمت ورد : www.san ...
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
انقلاب صنعتی 4.0 در صنعت ساخت و ساز: چالش ها و فرصت ها برای کارفرمایان
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2020 \ مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Wesam Salah Alaloul ⇑, M.S. Liew, Noor Amila Wan Abdullah Zawawi, Ickx Baldwin Kennedy * * * * * آدرس ...
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
A bi-objective optimization approach for selection of passive energy alternatives in retrofit projects under cost uncertainty
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار: 2020 / نویسندگان: Farhad Amiri Fard ∗ , Fuzhan Nasiri * * * آدرس اینترنتی ترجمه فارسی این مقاله در فرمت ورد : www.sanatarticle.com/Detail/7633
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
یک رویکرد بهینه سازی دو هدفه برای انتخاب گزینه های اتلاف انرژی در پروژه های مقاوم سازی تحت عدم قطعیت در هزینه
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2020 \ مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Farhad Amiri Fard ∗ , Fuzhan Nasiri * * * آدرس اینترنتی دسترسی رایگان به فایل ISI انگلیسی اصلی: www.san ...
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Development of Strategic Plans for Advancing Nursing in Korea
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل/ توسعه برنامه های استراتژیک برای پیشبرد شغل پرستاری در کره / نویسندگان: Eui Geum Oh, PhD, RN, FAAN ; Yeonsoo Jang, PhD, RN ; aJeongok Park, PhD, RN ...
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
توسعه برنامه های استراتژیک برای پیشبرد شغل پرستاری در کره
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2019/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Eui Geum Oh, PhD, RN, FAAN ; Yeonsoo Jang, PhD, RN ; aJeongok Park, PhD, RN ; aHyejung Lee, PhD, RN ; aHeeju ...
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Applying Organizational Ambidexterity in strategic management under a “VUCA” environment: Evidence from high tech companies in china
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل/ بکار گیری همه جانبه گرایی و پیشرفت پذیری سازمانی در مدیریت راهبردی در محیط متغیر- نامشخص-پیچیده و مبهم (یا بعبارتیVUCA) با تکیه بر مدارک ومستندات ...
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
بکار گیری همه جانبه گرایی و پیشرفت پذیری سازمانی در مدیریت راهبردی در محیط متغیر- نامشخص-پیچیده و مبهم (یا بعبارتیVUCA) با تکیه بر مدارک ومستندات از شرکتهایی با فن آوری بالا در چین
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Jingjing Du; Zhongwei Chen
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Smart changeable manufacturing systems
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل/ سیستم های تولید هوشمند منعطف و تغییر پذیر / نویسندگان: Hoda ElMaraghy
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
سیستم های تولید هوشمند منعطف و تغییر پذیر
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2019/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Hoda ElMaraghy
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Implications of Cyber-Physical Production Systems on Integrated Process Planning and Scheduling
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل/ تا ثیرات سیستم های تولیدی سایبری – فیزیکی(مجازی – فیزیکی) بر روند تلفیق شده برنامه ریزی فرایند و جدول زمانبندی/ نویسندگان: Hermann Meissnera; Jan ...
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
تا ثیرات سیستم های تولیدی سایبری – فیزیکی(مجازی – فیزیکی) بر روند تلفیق شده برنامه ریزی فرایند و جدول زمانبندی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2019/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Hermann Meissnera; Jan C. Aurich
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Detection of the effects of stormwater control measure in streams using a Bayesian BACI power analysis
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل/ شنا سایی و بررسی اثرات تدابیر کنترل کننده سیلابها در مسیلها ونهرها با استفاده از تحلیل قدرت بیزی BACI / نویسندگان: Dong Lianga, Lora A. Harrisb; ...
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
شنا سایی و بررسی اثرات تدابیر کنترل کننده سیلابها در مسیلها ونهرها با استفاده از تحلیل قدرت بیزی BACI
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2019/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Dong Lianga, Lora A. Harrisb; Jeremy M. Testab; VyacheslavLyubchicha; Solange Filoso
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Method for assessing the quality of data used in evaluating the performance of recognition algorithms for fruits and vegetables
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل/ روش ارزیابی کیفیت داده های استفاده شده درارزیابی عملکرد الگوریتم های تشخیص میوه هاو سبزیجات :/ نویسندگان: Rong Xiang, Ying Chen, Jia W. Shen, Shuan ...
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
روش ارزیابی کیفیت داده های استفاده شده درارزیابی عملکرد الگوریتم های تشخیص میوه هاو سبزیجات :
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2017/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Rong Xiang, Ying Chen, Jia W. Shen, Shuang Hu
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Repeatability and Reproducibility techniques for the analysis of measurement systems
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل/ (فنون تکرارپذیری و تکثیرپذیری برای تجزیه و تحلیل سیستم‌های اندازه‌گیری)/ نویسندگان: Andrea Zanobini; Bianca Sereni; Marcantonio Catelani; Lorenzo ...
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
(فنون تکرارپذیری و تکثیرپذیری برای تجزیه و تحلیل سیستم‌های اندازه‌گیری)
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2016/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Andrea Zanobini; Bianca Sereni; Marcantonio Catelani; Lorenzo CianiZenonas Turskis
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
A novel hybrid MCDM approach for complicated supply chain management problems in construction
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل/ یک رویکرد ترکیبی جدید MCDM برای مشکلات پیچیده مدیریت زنجیره تامین در ساخت و ساز / نویسندگان: Jolanta Tamošaitienė, Edmundas Kazimieras Zavadskas; I ...
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
یک رویکرد ترکیبی جدید MCDM برای مشکلات پیچیده مدیریت زنجیره تامین در ساخت و ساز
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2017/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Jolanta Tamošaitienė, Edmundas Kazimieras Zavadskas; Inga Šileikaitė; Zenonas Turskis
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
The risk management of perishable supply chain based on coloured petri Net modeling
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل/ مدیریت ریسک زنجیره تامین اقلام فاسدشدنی مبتنی بر مدل سازی شبکه پتری رنگ شده / نویسندگان: Lu Liua; Xinlei Liua; Guangchen Liub
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
مدیریت ریسک زنجیره تامین اقلام فاسدشدنی مبتنی بر مدل سازی شبکه پتری رنگ شده
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Lu Liua; Xinlei Liua; Guangchen Liub
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Research on the spare parts inventory control for agriculture inter-district field operation
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل/ تحقیق در مورد کنترل موجودی قطعات یدکی برای عملیات میدانی بین منطقه ای کشاورزی / نویسندگان: Yue Tang; Yaoguang Hu; Yu Liu, Jingqian Wen
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
تحقیق در مورد کنترل موجودی قطعات یدکی برای عملیات میدانی بین منطقه ای کشاورزی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Yue Tang; Yaoguang Hu; Yu Liu, Jingqian Wen
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Using Six Sigma DMAIC to improve the quality of the production process: a case study
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل/ استفاده از DMAIC شش سیگما برای بهبود کیفیت فرآیند تولید: یک مطالعه موردی / نویسندگان: Monika Smetkowska, Beata Mrugalska*
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
استفاده از DMAIC شش سیگما برای بهبود کیفیت فرآیند تولید: یک مطالعه موردی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Monika Smetkowska, Beata Mrugalska*
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
AUV hull lines optimization with uncertainty parameters based on six sigma reliability design
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل/ بهینه سازی خطوط بدنه AUV با پارامترهای عدم قطعیت بر اساس طراحی قابلیت اطمینان شش سیگما / نویسندگان: Yuan hang Hou, Xiao Liang, Xu yang Mu
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
بهینه سازی خطوط بدنه AUV با پارامترهای عدم قطعیت بر اساس طراحی قابلیت اطمینان شش سیگما
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Yuan hang Hou, Xiao Liang, Xu yang Mu
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
The Design of JMP/SAP Based Six Sigma Management System and its Application in SMED
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل/ طراحی سیستم مدیریت شش سیگمای مبتنی بر JMP/SAP و کاربرد آن در SMED / نویسندگان: SiyuChenab; ShuhaiFanab; JiaweiXiongab; WenqianZhangab
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
طراحی سیستم مدیریت شش سیگمای مبتنی بر JMP/SAP و کاربرد آن در SMED
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2017/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: SiyuChenab; ShuhaiFanab; JiaweiXiongab; WenqianZhangab
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Identification of construction subcontractor prequalification evaluation criteria and their impact on project success
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل/ شناسایی معیارهای ارزیابی مقدما تی شایستگی پیمانکار ثانوی سا ختمانی و اثر آنان بر موفقیت پروژه / نویسندگان: Hesham A.El-khaleka; Remon F.Azizbc; E ...
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
شناسایی معیارهای ارزیابی مقدما تی شایستگی پیمانکار ثانوی سا ختمانی و اثر آنان بر موفقیت پروژه
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2019/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Hesham A.El-khaleka; Remon F.Azizbc; Enas S.Morgand
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
ERP Neural Network Inventory Control
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل/ شبکه عصبی مصنوعی ERP و کنترل موجودیها و ذخایر انبار گردیده / نویسندگان: Jad Farhata, Michel Owayjana,b
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
شبکه عصبی مصنوعی ERP و کنترل موجودیها و ذخایر انبار گردیده
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2017/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Jad Farhata, Michel Owayjana,b
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
ERP II is Dead- Long Live CRM
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل/ װERP مرگ زندگی طولانی CRM / نویسندگان: Moutaz Haddaraa; Angelo Constantinib
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
װERP مرگ زندگی طولانی CRM
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2017/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Moutaz Haddaraa; Angelo Constantinib
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Electric Company Management Information System based on Unified Message Center
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل/ سیستم مدیریت اطلاعات شرکت برق بر مبنای مرکز یکپارچه پیام / نویسندگان: FucaiLuoa; FeiWua; YuxiangCaib
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
سیستم مدیریت اطلاعات شرکت برق بر مبنای مرکز یکپارچه پیام
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: FucaiLuoa; FeiWua; YuxiangCaib
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Solar cooker Trapezoidal cavity Combined heat loss Computational approach Flow pattern Nusselt number Correlation
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل/ تحلیل ترکیبی تلفات حرارتی اجاق خورشیدی "ذوزنقه ای شکل" با استفاده از رویکرد محاسباتی / نویسندگان: Jayashree Nayaka, Mohit Agrawalb, Saumyakanta Mis ...
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
تحلیل ترکیبی تلفات حرارتی اجاق خورشیدی "ذوزنقه ای شکل" با استفاده از رویکرد محاسباتی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Jayashree Nayaka, Mohit Agrawalb, Saumyakanta Mishrab, Sudhansu S. Sahoob,⁎, Ranjan K. Swaina, Antaryami Mis ...
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Feedback linearisation of nonlinear vibration problems: A new formulation by the method of receptances
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل/ خطی سازی بازخورد مسائل ارتعاش غیره خطی: یک فرمولاسیون جدید توسط روش دریافت کننده ها / نویسندگان: ChongZhena; ShakirJiffrib; DaochunLia; JinwuXianga ...
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
خطی سازی بازخورد مسائل ارتعاش غیره خطی: یک فرمولاسیون جدید توسط روش دریافت کننده ها
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: ChongZhena; ShakirJiffrib; DaochunLia; JinwuXianga; John E.Mottershead
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Sandwich-structured, damage-resistant TiN/graded TiSiN/TiSiN film
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل/ لا یه حائل فلزی(تیتانیوم نیترید) تزین - ترین مدرج با سا ختار ساندویچی و مقاوم در برابر صدمات / نویسندگان: Shuang Penga, Jiang Xua,⁎, Paul Munroeb, ...
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
لا یه حائل فلزی(تیتانیوم نیترید) تزین - ترین مدرج با سا ختار ساندویچی و مقاوم در برابر صدمات
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2019/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Shuang Penga, Jiang Xua,⁎, Paul Munroeb, Zonghan Xiec,d
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Non-destructive testing application of radiography and ultrasound for wire and arc additive manufacturing
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل/ آزمایش غیره مخرب کاربرد رادیوگرافی و التراسونیک برای تولید افزایشی سیم و قوس / نویسندگان: Ana Lopeza,⁎, Ricardo Bacelara, Inês Piresa, Telmo G. San ...
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
آزمایش غیره مخرب کاربرد رادیوگرافی و التراسونیک برای تولید افزایشی سیم و قوس
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Ana Lopeza,⁎, Ricardo Bacelara, Inês Piresa, Telmo G. Santosb, José Pedro Sousac, Luísa Quintinoa
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
A new paradigm for organizing networks of computer numerical control manufacturing resources in cloud manufacturing
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل/ یک الگوی جدید برای شبکه های سازماندهی منابع تولید با کنترل عددی کامپیوتری در تولید ابری / نویسندگان: Jorge E. Correa, Ricardo Toro Placid M. Ferrei ...
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
یک الگوی جدید برای شبکه های سازماندهی منابع تولید با کنترل عددی کامپیوتری در تولید ابری
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Jorge E. Correa, Ricardo Toro Placid M. Ferreira
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Adaptation of Air-Gas Regulator for Small Capacity Producer gas Engine
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل/ استفاده از رگولاتور هوا- گاز برای تولید کنندگان موتورهای تولید سوخت گازی حجم پایین / نویسندگان: M. SreedharBabua; ShibuClementb; N.K.S.Rajanc
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
استفاده از رگولاتور هوا- گاز برای تولید کنندگان موتورهای تولید سوخت گازی حجم پایین
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2019/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: M. SreedharBabua; ShibuClementb; N.K.S.Rajanc
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Determination of a Spark Ignition Engine’s Performance Parameters Using Response Surface Methodology
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل/ مشخص نمودن عوامل عملکرد موتور اشتعال جرقه ایی با استفاده از روش پاسخ سطح / نویسندگان: A.S.Onawumia; O.S.I.Fayomibd; S.T.A.Okolieb; T.A.Adioc; N.E. ...
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
مشخص نمودن عوامل عملکرد موتور اشتعال جرقه ایی با استفاده از روش پاسخ سطح
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2019/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: A.S.Onawumia; O.S.I.Fayomibd; S.T.A.Okolieb; T.A.Adioc; N.E.Udoyeb; A.U.Samuelb
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Measurement and modelling of Bauschinger effect for low-level plastic strains on AISI 4140 steel
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل اندازه گیری و مدلسازی اثر بوشینگر برای کرنش پلاستیک سطح پایین فولاد AISI 4140/ نویسندگان: Matteo Loffredoa
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
اندازه گیری و مدلسازی اثر بوشینگر برای کرنش پلاستیک سطح پایین فولاد AISI 4140
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Matteo Loffredoa
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Probabilistic assessment of creep-fatigue crack propagation in austenitic stainless steel cracked plates
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / ارزیابی احتمالاتی گسترش ترک خزشی-خستگی در صفحۀ ترک خوردۀ فولاد ضدزنگ آستنتیک / نویسندگان: A. Vojdania, G.H. Farrahia,⁎, A. Mehmanparastb, B. Wangc
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
ارزیابی احتمالاتی گسترش ترک خزشی-خستگی در صفحۀ ترک خوردۀ فولاد ضدزنگ آستنتیک
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: A. Vojdania, G.H. Farrahia,⁎, A. Mehmanparastb, B. Wangc
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Fatigue strength improvement of an aluminum alloy with a cracklike surface defect using shot peening and cavitation peening
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / ارتقاء مقاومت خستگی یک آلیاژ آلومینیم با نقص ترک مانند با استفاده از ساچمه کوبی و حفره کوبی / نویسندگان: Koji Takahashia,⁎, Hiroko Osedoa, Takaya ...
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
ارتقاء مقاومت خستگی یک آلیاژ آلومینیم با نقص ترک مانند با استفاده از ساچمه کوبی و حفره کوبی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Koji Takahashia,⁎, Hiroko Osedoa, Takaya Suzukia, Shinsaku Fukudab
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Ensuring Workplace Safety in Goal-based Industrial Manufacturing Systems
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / اطمینان از ایمنی محل کار در سیستم های تولید صنعتی هدفمند(مبتنی بر هدف)/ نویسندگان: Ahmed Shafeia,b, Jack Hodgesc, Simon Mayerc,d
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
اطمینان از ایمنی محل کار در سیستم های تولید صنعتی هدفمند (مبتنی بر هدف)
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Ahmed Shafeia,b, Jack Hodgesc, Simon Mayerc,d
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Safety and efficiency management in LGV operated warehouses
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / مدیریت بهره وری و ایمنی در انبار های مجهز به خودروهای لیزری/ نویسندگان: Marina Raineria, Simone Perrib, Corrado Guarino Lo Bianco⁎,a
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
مدیریت بهره وری و ایمنی در انبار های مجهز به خودروهای لیزری
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2019/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Marina Raineria, Simone Perrib, Corrado Guarino Lo Bianco⁎,a
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
A simplified physically-based breach model for a high concrete-faced rockfill dam: A case study
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / یک مدل ساده سازی شده میزان شکست احنمالی سد سنگریزه ایی با رویه بتونی – یک مطالعه موردی مشخص / نویسندگان: Qi-mingZhonga,b; Sheng-shuiChena,b; ZhaoD ...
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
یک مدل ساده سازی شده میزان شکست احنمالی سد سنگریزه ایی با رویه بتونی – یک مطالعه موردی مشخص
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Qi-mingZhonga,b; Sheng-shuiChena,b; ZhaoDenga
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Behavior of diatomaceous soil in lacustrine deposits of Bogota, Colombia
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / رفتار خاک دیا تومه در رسوبهای دریاچه ایی در بوگوتا کلمبیا/ نویسندگان: BernardoCaicedoa; CristhianMendozab; FernandoLópezc; ArcesioLizcanod
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
رفتار خاک دیا تومه در رسوبهای دریاچه ایی در بوگوتا کلمبیا
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: BernardoCaicedoa; CristhianMendozab; FernandoLópezc; ArcesioLizcanod
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Photocatalyst efficiencies in concrete technology: The effect of photocatalyst placement
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / با زدهی و کارآمدی فتو کا تا لیستها در فن آوری بتون: اثرات اعمال و بکار گیری فتو کا تالیست/ نویسندگان: Lu Yanga,b, Amer Hakkia, Fazhou Wangb,⁎, Don ...
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
با زدهی و کارآمدی فتو کا تا لیستها در فن آوری بتون: اثرات اعمال و بکار گیری فتوکاتالیست
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Lu Yanga,b, Amer Hakkia, Fazhou Wangb,⁎, Donald E. Macpheea,⁎
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Experiences learned from an international BIM contest: Software use and information workflow analysis to be published in: Journal of Building Engineering
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2019/مقاله ISI ، اصل مقاله ISI نویسندگان: Pablo Bellido-Montesinosa, Fidel Lozano-Galantb, Francisco Javier Castillac, Jose Antonio Lozano-Galantc,⁎
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
تجارب آموخته شده از یک رقابت بین المللی بی آی ام : استفاده نرم افزاری و تحلیل سیر جریان اطلاعاتی برای چا پ در: نشریه مهندسی ساختمان
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2019/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Pablo Bellido-Montesinosa, Fidel Lozano-Galantb, Francisco Javier Castillac, Jose Antonio Lozano-Galantc,⁎
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Comparing Hysteretic Energy and inter-story drift in steel frames with V-saped brace under near and far fault earthquakes
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI انگلیسی رایگان ، اصل مقاله ISI نویسندگان: Gholamreza Abdollahzadeha, Hadi Faghihmalekia,*, Hedieh Esmailib
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
مقا یسه ایی بین انرژی هیسترتیک و خمش بین طبقه ایی در غالب ها ی( چارچوبهای ) فولادی دارای بست وی شکل در زیر زلز له های نزدیک و دور از گسل
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Gholamreza Abdollahzadeha, Hadi Faghihmalekia,*, Hedieh Esmailib
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Optimization of dewatering schemes for a deep foundation pit near the Yangtze River, China
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / بهینه سازی طرحهای آب زادیی وخشکاندن برای گودال عمیق پی ساخنمانی در مجاورت رودخانه یانگ تسه/ نویسندگان: YangYoua; ChanghongYana; BaotianXua; ShiLiu ...
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
بهینه سازی طرحهای آب زادیی وخشکاندن برای گودال عمیق پی ساخنمانی در مجاورت رودخانه یانگ تسه
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: YangYoua; ChanghongYana; BaotianXua; ShiLiub; CanhuiCheb
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Computational Fluid Dynamics (CFD) modelling of atmospheric dispersion for land-use planning around major hazards sites in Great Britain
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / مدلسازی محا سباتی دینامیک سیالات از پراکنده شدن آلاینده ها در هوا برای برنامه ریزی مدیریت بهره برداری از اراضی / نویسندگان: Simon E. Ganta,∗, Harv ...
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
مدلسازی محا سباتی دینامیک سیالات از پراکنده شدن آلاینده ها در هوا برای برنامه ریزی مدیریت بهره برداری از اراضی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Simon E. Ganta,∗, Harvey Tuckerb
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Gust Alleviation of Aeroelastic Aircraft Using CFD Simulation
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / کاهش کوران باد بر مدل آئروالاستیک هواپیما با استفاده از شبیه سازی CFD/ نویسندگان: AlešPrachařa, PavelHospodářa; PetrVrchotaa
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
کاهش کوران باد بر مدل آئروالاستیک هواپیما با استفاده از شبیه سازی CFD
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: AlešPrachařa, PavelHospodářa; PetrVrchotaa
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Measurement and modelling of Bauschinger effect for low-level plastic strains on AISI 4140 steel
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / اندازه گیری و مدلسازی اثر بوشینگر برای کرنش پلاستیک سطح پایین فولاد AISI 4140/ نویسندگان: Matteo Loffredoa
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
اندازه گیری و مدلسازی اثر بوشینگر برای کرنش پلاستیک سطح پایین فولاد AISI 4140
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Matteo Loffredoa
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Identification of construction subcontractor prequalification evaluation criteria and their impact on project success
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / شناسایی معیارهای ارزیابی مقدما تی شایستگی پیمانکار ثانوی سا ختمانی و اثر آنان بر موفقیت پروژه / نویسندگان: Hesham A.El-khaleka; Remon F.Azizb,c; E ...
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
شناسایی معیارهای ارزیابی مقدما تی شایستگی پیمانکار ثانوی سا ختمانی و اثر آنان بر موفقیت پروژه
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Hesham A.El-khaleka; Remon F.Azizb,c; Enas S.Morgand
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
A new vision over Agile Project Management in the Internet of Things era
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / چشم انداز جدید در مورد مدیریت پروژه های سریع در اینترنت عصر اشیا/ نویسندگان: Andrei Gala, Ioan Filipa, Florin Dragana*
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
چشم انداز جدید در مورد مدیریت پروژه های سریع در اینترنت عصر اشیا
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Andrei Gala, Ioan Filipa, Florin Dragana*
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Strategic alignment of knowledge management and value creation: implications on to an oil and gas corporation
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / توازن راهبردی درمدیریت دانش و خلق وافزایش ارزش : پیامدها وتاثیرات در یک شرکت حوزه نفت و گاز/ نویسندگان: Roberto George Godinho daCostaa,*, José ...
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
توازن راهبردی درمدیریت دانش و خلق وافزایش ارزش : پیامدها وتاثیرات در یک شرکت حوزه نفت و گاز
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Roberto George Godinho daCostaa,*, José Francisco de Carvalho Rezendea,b
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Identification of quality indexes in school bus transportation system
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / مشخص سازی شاخص های کیفی در سیستم حمل و نقل با اتوبوس مدرسه / نویسندگان: A. Sakellarioua, K. M. Kotoulab*, M. Morfoulakib, G. Mintsisa
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
مشخص سازی شاخص های کیفی در سیستم حمل و نقل با اتوبوس مدرسه
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: A. Sakellarioua, K. M. Kotoulab*, M. Morfoulakib, G. Mintsisa
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Traffic Management using Logistic Regression with Fuzzy Logic
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / مدیریت ترافیک با استفاده از رگرسیون لوجستیک همراه با منطق فازی/ نویسندگان: Anurag Singh Tomara,b, Mridula Singhc, Girish Sharmad, K.V. Aryae
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
مدیریت ترافیک با استفاده از رگرسیون لوجستیک همراه با منطق فازی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Anurag Singh Tomara,b, Mridula Singhc, Girish Sharmad, K.V. Aryae
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Designing of vague logic based multilevel feedback gueue scheduler
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / طراحی زمانبندی ردیف فیدبک چندگانه براساس استدلال (ابهام)Vague/ نویسندگان: Supriya Rahejaa,*, Reena Dadhichb, Smita Rajpalc
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
طراحی زمانبندی ردیف فیدبک چندگانه براساس استدلال (ابهام)Vague
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2016/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Supriya Rahejaa,*, Reena Dadhichb, Smita Rajpalc
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Stencil printing optimization using a hybrid of support vector regression and mixed-integer linear programming
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / بهینه کردن چا پ استنسیل با استفاده از ترکیب رگرسیون بردار پشتیبانی و برنامه ریزی خطی عدد صحیح در آمیخته/ نویسندگان: Nourma Khadera, Sang Won Yoon ...
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
بهینه کردن چا پ استنسیل با استفاده از ترکیب رگرسیون بردار پشتیبانی و برنامه ریزی خطی عدد صحیح در آمیخته
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2017/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Nourma Khadera, Sang Won Yoona,*, and Debiao Lib
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Linear programming applications in construction sites
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / کاربردهای برنامه ریزی خطی در پروژه های ساختمانی / نویسندگان: Yasser M.R.Aboelmagd
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
کاربردهای برنامه ریزی خطی در پروژه های ساختمانی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Yasser M.R.Aboelmagd
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
The Riemann–Hilbert problem in the class of Cauchy type integrals with densities of grand Lebesgue spaces
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / مسئله رییمان و هیلبرت در رده انتگرالهای دسته کوشی با میزان تراکم فضاهای بزرگ قابل اندازه گیری لبگ/ نویسندگان: Vakhtang Kokilashvilia,b,∗, Alexand ...
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
مسئله رییمان و هیلبرت در رده انتگرالهای دسته کوشی با میزان تراکم فضاهای بزرگ قابل اندازه گیری لبگ
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2016/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Vakhtang Kokilashvilia,b,∗, Alexander Meskhia,c, Vakhtang Paatashvilia,c
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Thermodynamic modelling and energy balance of direct methanation of glycerol for Bio-SNG production
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / مدلسازی ترمودینامیکی و موازنه انرژی متانیزاسیون مستقیم گلیسرول برای تولید Bio-SNG / نویسندگان: Robert Whitea,⁎, Valerie Dupontb, Timothy Cockeril ...
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
مدلسازی ترمودینامیکی و موازنه انرژی متانیزاسیون مستقیم گلیسرول برای تولید Bio-SNG
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Robert Whitea,⁎, Valerie Dupontb, Timothy Cockerillc
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Simulation of supercritical diesel jets using the PC-SAFT EoS
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / شبیه سازی جتهای دیزلی(گازوئیلی) فوق بحرانی با استفا ده از نظریه آماری سیال تجمعی زنجیره اختلالی - معادله حالت سیال واقعی (س.رودریگز-پی.کوکووینیس- ...
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
شبیه سازی جتهای دیزلی(گازوئیلی) فوق بحرانی با استفا ده از نظریه آماری سیال تجمعی زنجیره اختلالی - معادله حالت سیال واقعی (س.رودریگز-پی.کوکووینیس- ام.گاوایسیس)
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2019/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: C.Rodriguez; P.Koukouvinis; M.Gavaises
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Thermodynamics and phase transition in Shapere-Wilczek fgh model: Cosmological time crystal in quadratic gravity
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / ترمو دینا میک و گذار فاز در مدل fgh شاپیر –ویلسزک کریستال زمان کیهانی و گرانش مربعی/ نویسندگان: PraloyDasa; SupriyaPanb; SubirGhosha
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
ترمو دینا میک و گذار فاز در مدل fgh شاپیر –ویلسزک کریستال زمان کیهانی و گرانش مربعی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2019/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: PraloyDasa; SupriyaPanb; SubirGhosha
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Development of PLC-Based Controller for Pneumatic Pressing Machine in Engine-Bearing Manufacturing Plant
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان / توضیحات: مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / ساخت و ابداع کنترل کننده متکی بر پی ال سی برای ماشین پرس پنوماتیک کارخانه های تولید یاتاقان موتور/ نویسندگان: RanjeetaSingha H.K.Vermaa
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
ساخت و ابداع کنترل کننده متکی بر پی ال سی برای ماشین پرس پنوماتیک کارخانه های تولید یاتاقان موتور
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: RanjeetaSingha H.K.Vermaa
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Experimental Investigation on Fuzzy PID Control of Dual Axis Turntable Servo System
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / بررسی آزمایشی کنترل کننده پی ای دی فازی یک سیستم فرمان یار گردان دو محوره / نویسندگان:LiangDua, Xiyuan Lua, MiaoYua,b ,BoDonga, YuanchunLia,一
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
بررسی آزمایشی کنترل کننده پی ای دی فازی یک سیستم فرمان یار گردان دو محوره
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: LiangDua, Xiyuan Lua, MiaoYua,b ,BoDonga, YuanchunLia,一
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Integrating maintenance work progress monitoring into aircraft maintenance planning decision support
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI مربوط به ترجمه/ ترکیب نظارت بر پیشرفت کار تعمیر و نگهداری در پشتیبانی تصمیم گیری برنامه ریزی تعمیر و نگهداری هواپیما / Pieter Callewaerta, Wim J.C. Verhagena*, Richard Currana
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
ترکیب نظارت بر پیشرفت کار تعمیر و نگهداری در پشتیبانی تصمیم گیری برنامه ریزی تعمیر و نگهداری هواپیما
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Pieter Callewaerta, Wim J.C. Verhagena*, Richard Currana
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Anthropocentric perspective of production before and within Industry 4.0
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI مربوط به ترجمه دیدگاه انسان محور تولید قبل و بعد از انقلاب صنعتی چهارم / Erwin Raucha,⁎, Christian Linderb, Patrick Dallasegaa
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
دیدگاه انسان محور تولید قبل و بعد از انقلاب صنعتی چهارم
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2019/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Erwin Raucha,⁎, Christian Linderb, Patrick Dallasegaa
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
Review on VLSI design using optimization and self-adaptive particle swarm optimization
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / مروری بر طراحی VLSI با استفاده از بهینه‌سازی و بهینه‌سازی ازدحام ذرات خود انطباقی/ S. B. Vinay Kumar, P. V. Rao, H. A. Sharath, B. M. Sachin, B. V. Monica
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
مروری بر طراحی VLSI با استفاده از بهینه‌سازی و بهینه‌سازی ازدحام ذرات خود انطباقی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: S. B. Vinay Kumar, P. V. Rao, H. A. Sharath, B. M. Sachin, B. V. Monica
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
DPWM techniques in digitally controlled, EMI compliant DC-DC converters
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / کنیک‌های DPWM در کنترل دیجیتال، مبدل‌های DC-DC سازگار با EMI// László Turosa, Géza Csernáthb,*
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
تکنیک‌های DPWM در کنترل دیجیتال، مبدل‌های DC-DC سازگار با EMI
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: László Turosa, Géza Csernáthb,*
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
NB-PLC channel: Estimation of periodic impulsive noise parameters and mitigation techniques
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / بررسی عوامل دخیل در اختلالات صوتی ضربه ایی نا هنجار و روشهای کاهش و کنترل (کا نالهای خطو ط انتقال اطلاعات – پهنای باریک)
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
بررسی عوامل دخیل در اختلالات صوتی ضربه ایی نا هنجار و روشهای کاهش و کنترل (کا نالهای خطو ط انتقال اطلاعات – پهنای باریک)
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018 ، مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word \ نویسندگان : Nikoleta Andreadou⁎, Gianluca Fulli
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
نگارش پایان نامه معماری
1397/10/27

نگارش پایان نامه معماری

نگارش پایان نامه معماری
پایان نامه چیست؟
1397/10/17

پایان نامه چیست؟

پایان نامه چیست؟