کرونا (مقالات علمی و پژوهشی فارسی)
شناسایی و دسته بندی ابعاد واکنش نظام سلامت ایران در مقابله با پاندمی کووید- 19
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1399 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی /نویسندگان: محمد مسکرپور امیری 9، لیدا شمس 2، طه نصیری
کرونا (مقالات علمی و پژوهشی فارسی)
اطلاعات بیشتر
غربالگری اثربخشی مهارکننده های پروتئاز اچ-آی-وی روی پروتئاز کووید- 19
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1399 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی /نویسندگان: محمود میرزایی ، 9، الهام سالاررضایی 4، زهرا روشندل 4 Muhammad Da’I ،2 Kun
کرونا (مقالات علمی و پژوهشی فارسی)
اطلاعات بیشتر
توانبخشی ریوی و درمان فیزیوتراپی عوارض تنفسی بیماران مبتلا به ویروس کووید- ۱۹ مطالعه مرور نقلی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1399 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی /نویسندگان: منیژه سلیمانی فر 1، ابراهیم حضرتی
کرونا (مقالات علمی و پژوهشی فارسی)
اطلاعات بیشتر
بررسی نقش میزان فشار روانی ادراک شده در سلامت افراد مشکوک به بیماری کووید- 19
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1399 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی /نویسندگان: مرضیه شادمهر ، ناهید رامک ، علیرضا سنگانی
کرونا (مقالات علمی و پژوهشی فارسی)
اطلاعات بیشتر
اثربخشی برنامه مراقبت بهداشتی و نظارت دارویی الکترونیکی جهت پیشگیری از ابتلا به کووید- 91 و تبعیت از رژیم درمانی در بیماران مزمن قلبی-یک مطالعه پایلوت
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1399 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی /نویسندگان : علیرضا محمد زاده
کرونا (مقالات علمی و پژوهشی فارسی)
اطلاعات بیشتر
گروههای مردمی و نیروهای بسیجی، همیارانِ مبارزه با کووید - 19
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1399 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی /نویسندگان: علیرضا جلالی فراهانی، مهدی ابراهیم نیا، سید رضا حسینی ذیجود
کرونا (مقالات علمی و پژوهشی فارسی)
اطلاعات بیشتر
عوامل موثر بر درک خطر ایرانیان از بیماری کووید- 19
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1399 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی /نویسندگان: عزت صمدی پور، فاطمه قارداشی
کرونا (مقالات علمی و پژوهشی فارسی)
اطلاعات بیشتر
زندگی در قرنطینه خانگی: واکاوی تجارب روان شناختی دانشجویان در همه گیری کووید- 19
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1399 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی /نویسندگان: آناهیتا خدابخشی کولایی
کرونا (مقالات علمی و پژوهشی فارسی)
اطلاعات بیشتر
مروری بر ملاحظات انجام فعالیتهای ورزشی در طی شیوع بیماری کووید- 19
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1399 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی /نویسندگان: حسین شیروانی 9*، فاطمه رستمخانی
کرونا (مقالات علمی و پژوهشی فارسی)
اطلاعات بیشتر
مروری بر بیماری کروناویروس کووید- 19 و آنچه دربارة آن شناخته شده است
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1399 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی /نویسندگان: سارا طاهری
کرونا (مقالات علمی و پژوهشی فارسی)
اطلاعات بیشتر
مروری بر برخی مداخلات مبتنی بر تغذیه در بیماری کووید- 19
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1399 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی /نویسندگان: مریم تقدیر 9،2 ، مجتبی سپندی 9، سپیده عباس زاده 9، کریم پرستوئی
کرونا (مقالات علمی و پژوهشی فارسی)
اطلاعات بیشتر
چالش های خدمات اطلاع رسانی مرتبط با بحران کووید- 19
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1399 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی /نویسندگان: حسن اشرفی ریزی 9 *، زهرا کاظم پور
کرونا (مقالات علمی و پژوهشی فارسی)
اطلاعات بیشتر
پیامدهای بارداری و تظاهرات بالینی بیماری کووید- 19 در زنان باردار: مطالعه مروری
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1399 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی /نویسندگان: مریم نیکپور 9، فرشته بهمنش 2 *، محبوبه درزی پور 9، محمود صادقی حدادزواره
کرونا (مقالات علمی و پژوهشی فارسی)
اطلاعات بیشتر
آثار روانشناختی گسترش بیماری کووید- 19 بر وضیعت سلامت روان افراد جامعه مطالعه مروری
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1399 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی /نویسندگان: شیما شهیاد 9، محمدتقی محمدی
کرونا (مقالات علمی و پژوهشی فارسی)
اطلاعات بیشتر
دستورالعمل پیشگیری از ابتلا به ویروس کووید 19
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1398 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی /جانگ ون هونگ
کرونا (مقالات علمی و پژوهشی فارسی)
اطلاعات بیشتر
اطلاعات کرونا ویروس جدید
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1399 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی /دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
کرونا (مقالات علمی و پژوهشی فارسی)
اطلاعات بیشتر
ضرورت انجام فوری پژوهش های اپیدمیولوژیک ارزان قیمت و کوتاه مدت در ایران در مورد نقش واکسن BCG در پیشگیری و کنترل کووید 19
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1399 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی /محمد زکریا پزشکی ، احسان شجاعی فر
کرونا (مقالات علمی و پژوهشی فارسی)
اطلاعات بیشتر
گزارش استانی اپیدمی کووید 19
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1399 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی / کمیته اپیدمیولوژی کووید 19
کرونا (مقالات علمی و پژوهشی فارسی)
اطلاعات بیشتر
سواد بهداشتی و شیوع کوید 2019
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1399 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی / محسن شمسی
کرونا (مقالات علمی و پژوهشی فارسی)
اطلاعات بیشتر
کرونا ویروس تحلیل استانی هفته منتهی به 16خرداد
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1399 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی / کمیته اپیدمیولوژی کووید 19
کرونا (مقالات علمی و پژوهشی فارسی)
اطلاعات بیشتر
ابزارهای جمع آوری داده در پایان نامه
1397/10/22

ابزارهای جمع آوری داده در پایان نامه

ابزارهای جمع آوری داده در پایان نامه
دسته بندی و ویژگیهای مقالات علمی
1397/10/13

دسته بندی و ویژگیهای مقالات علمی

دسته بندی و ویژگیهای مقالات علمی
نگارش  مقدمه در مقالات علمی
1399/02/16

نگارش مقدمه در مقالات علمی

مقدمه در مقالات علمی