مدیریت و کنترل پروژه
Linear programming applications in construction sites
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / کاربردهای برنامه ریزی خطی در پروژه های ساختمانی
مدیریت و کنترل پروژه
اطلاعات بیشتر
کاربردهای برنامه ریزی خطی در پروژه های ساختمانی
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار 2018 \ ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان / Yasser M.R. Aboelmagd
مدیریت و کنترل پروژه
اطلاعات بیشتر
تجارب آموخته شده از یک رقابت بین المللی بی آی ام : استفاده نرم افزاری و تحلیل سیر جریان اطلاعاتی برای چا پ در: نشریه مهندسی ساختمان
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار 2019 \ ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI پا بلو بلیدو مونتسینوس a- فیدل لوزانو گالانتb- فرانسیسکو خاویه کاستیلاc – خوزه آنتونیو لوزانو گالاتتd
مدیریت و کنترل پروژه
اطلاعات بیشتر
شناسایی معیارهای ارزیابی مقدما تی شایستگی پیمانکار ثانوی سا ختمانی و اثر آنان بر موفقیت پروژه
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018 \ مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Hesham A. El-khalek a, Remon F. Aziz b,c, Enas S. Morgan
مدیریت و کنترل پروژه
اطلاعات بیشتر
چشم انداز جدید در مورد مدیریت پروژه های سریع در اینترنت عصر اشیا
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI سال انتشار 2018
مدیریت و کنترل پروژه
اطلاعات بیشتر
One page project management application on flood preparedness: case study of Thailand
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار2018 \ Sarintip Tantaneea* ,Kanapoj Wandeeb, Suphot Tovichakchaikulc
مدیریت و کنترل پروژه
اطلاعات بیشتر
Project Planning and Control in Social and Solidarity Economy Organizations: A Literature Review
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار2017 \ ThierryMarier-BienvenueaRobertPellerinaLucCassivib
مدیریت و کنترل پروژه
اطلاعات بیشتر
موضوع و منابع پایان نامه کارشناسی ارشد
1397/10/18

موضوع و منابع پایان نامه کارشناسی ارشد

موضوع و منابع پایان نامه کارشناسی ارشد
بررسی فصول پایان نامه
1397/10/19

بررسی فصول پایان نامه

بررسی فصول پایان نامه
نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله
1397/10/13

نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله

نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله