دینامیک سیالات محاسباتی cfd
Computational Fluid Dynamics (CFD) modelling of atmospheric dispersion for land-use planning around major hazards sites in Great Britain
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / مدلسازی محا سباتی دینامیک سیالات از پراکنده شدن آلاینده ها در هوا برای برنامه ریزی مدیریت بهره برداری از اراضی
دینامیک سیالات محاسباتی cfd
اطلاعات بیشتر
مدلسازی محا سباتی دینامیک سیالات از پراکنده شدن آلاینده ها در هوا برای برنامه ریزی مدیریت بهره برداری از اراضی
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار 2018 \ ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان / Simon E. Gant a , Harvey Tucker b
دینامیک سیالات محاسباتی cfd
اطلاعات بیشتر
Gust Alleviation of Aeroelastic Aircraft Using CFD Simulation
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / کاهش کوران باد بر مدل آئروالاستیک هواپیما با استفاده از شبیه سازی CFD
دینامیک سیالات محاسباتی cfd
اطلاعات بیشتر
کاهش کوران باد بر مدل آئروالاستیک هواپیما با استفاده از شبیه سازی CFD
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار2018 \ ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI
دینامیک سیالات محاسباتی cfd
اطلاعات بیشتر
CFD validation and grid sensitivity studies of full scale ship self propulsion
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار2018 \ Hrvoje Jasak a, b , Vuko Vuk cevi c a, * , Inno Gatin a , Igor Lalovi c c
دینامیک سیالات محاسباتی cfd
اطلاعات بیشتر
CFD simulations of near-field pollutant dispersion with different plume buoyancies
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار2018 \ Yoshihide Tominaga a,∗ , Ted Stathopoulos b
دینامیک سیالات محاسباتی cfd
اطلاعات بیشتر
CFD modeling compared to temperature and friction measurements of an EHL line contact
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار2018 \ Markus Hartinger ∗ , Tom Reddyhoff
دینامیک سیالات محاسباتی cfd
اطلاعات بیشتر
A porous media model for CFD simulations of gas-liquid two-phase flow in rotating packed beds
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار2018 \ X. Lu, P. Xie, D.B. Ingham, L. Ma ⇑ , M. Pourkashanian
دینامیک سیالات محاسباتی cfd
اطلاعات بیشتر
A porous media model for CFD simulations of gas-liquid two-phase flow in rotating packed beds
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار2018 \ X. Lu, P. Xie, D.B. Ingham, L. Ma ⇑ , M. Pourkashanian
دینامیک سیالات محاسباتی cfd
اطلاعات بیشتر
نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله
1397/10/13

نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله

نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله
مصاحبه در پایان نامه
1397/10/24

مصاحبه در پایان نامه

مصاحبه در پایان نامه
پایان نامه چیست؟
1397/10/17

پایان نامه چیست؟

پایان نامه چیست؟