نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله
مجله های دسترسی آزاد با نگاهی به مجله های موجود در ISI
Authors / Descriptions : سال انتشار1387 – مقاله علمی پژوهشی فارسی / محمد کریم صابری
نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله
ادامه مطلب
تشریح جزئیات در نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله و تشریح ایمپکت فاکتور و JCR
Authors / Descriptions : سال انتشارمقالات اکثراً مربوط به سالهای اخیر می باشند – مقالات علمی پژوهشی فارسی
نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله
ادامه مطلب
روش رفرنس دهی apa جهت مقالات علمی پژوهشی
Authors / Descriptions : سال انتشار1394 – مقاله علمی پژوهشی فارسی / اکرم یغمائیان
نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله
ادامه مطلب
رعایت اصول صحیح مقاله نویسی در مقالات چاپ شده توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز طی سالهای 1381 تا 1386
Authors / Descriptions : سال انتشار 1388 / سید حمیدرضا طباطبایی 1، امید فاضل زاده 2
نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله
ادامه مطلب
مقاله نویسی فرمالیستی
Authors / Descriptions : نویسندگان : علی صلح جو
نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله
ادامه مطلب
بررسی ضریب همکاری گروهی، تحلیل محتوایی، استنادی و میزان رعایت شیوه ونکوور در منبع نویسی مقالات مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Authors / Descriptions : سال انتشار 1393 / حلیمه صادقی 1، معصومه جلائیفر 2، غلامرضا شریفزاده
نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله
ادامه مطلب
انجام فصل 4 پایان نامه
1397/10/21

انجام فصل 4 پایان نامه

انجام فصل 4 پایان نامه
مصاحبه در پایان نامه
1397/10/24

مصاحبه در پایان نامه

مصاحبه در پایان نامه
نگارش پایان نامه معماری
1397/10/27

نگارش پایان نامه معماری

نگارش پایان نامه معماری