تحلیل خزش و خستگی
Probabilistic assessment of creep-fatigue crack propagation in austenitic stainless steel cracked plates
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / ارزیابی احتمالاتی گسترش ترک خزشی-خستگی در صفحۀ ترک خوردۀ فولاد ضدزنگ آستنتیک
تحلیل خزش و خستگی
اطلاعات بیشتر
ارزیابی احتمالاتی گسترش ترک خزشی-خستگی در صفحۀ ترک خوردۀ فولاد ضدزنگ آستنتیک
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار2018 \ ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI
تحلیل خزش و خستگی
اطلاعات بیشتر
لیست عنوان و چکیده و کلمات کلیدی مقالات ISI مرتبط با موضوع تحلیل خزش و خستگی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018-2017 \ لیست عنوان و چکیده و کلمات کلیدی مقالات ISI با موضوع ... مرتبط دارای فرمت Word
تحلیل خزش و خستگی
اطلاعات بیشتر
Radiant tubes lifetime prediction in steel processing lines using fluid–structure interaction modelling
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار2017 \ Sébastien Caillat*, Catherine Pasquinet
تحلیل خزش و خستگی
اطلاعات بیشتر
Non-localized creep assessment of V-notched components: a review
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار2017 \ P. Gallo a , F. Berto b,* , S.M.J. Razavi b , M.R. Ayatollahi c
تحلیل خزش و خستگی
اطلاعات بیشتر
Fatigue Strength Evaluation of Resin-Injected Bolted Connections Using Statistical Analysis
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار2017 \ José António Fonseca de Oliveira Correia a,b, ⇑ , Bruno Alexandre Silva Pedrosa b , Patrícia Cordeiro Raposo a , Abílio Manuel Pinho De Jesus a , Helena Maria dos Santos Ger ...
تحلیل خزش و خستگی
اطلاعات بیشتر
Fatigue behavior of innovative alloys at elevated temperature
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار2017 \ F. Berto a,* , P. Gallo b , S.M.J. Razavi a , M.R. Ayatollahi c
تحلیل خزش و خستگی
اطلاعات بیشتر
نگارش پایان نامه تاریخی
1397/10/21

نگارش پایان نامه تاریخی

نگارش پایان نامه تاریخی
قواعد متن نویسی جهت مقاله  از  نگارش  چکیده و متن در مقاله
1399/02/16

قواعد متن نویسی جهت مقاله از نگارش چکیده و متن در مقاله

قواعد متن نویسی جهت مقاله نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه
نگارش  مقدمه در مقالات علمی
1399/02/16

نگارش مقدمه در مقالات علمی

مقدمه در مقالات علمی