صنعت و فناوری
بررسی دیدگاه انسان محوری در تولید ، قبل و بعد از انقلاب صنعتی چها رم
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2019 - مقاله ISI / نویسندگان: Erwin Raucha,⁎, Christian Linderb, Patrick Dallasegaa
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
تحولات اجتماعی – فرهنگی ناشی از انقلاب صنعتی در توسعه فضایی تهران
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1382 – مقاله علمی و پژوهشی / دکتر کرامت اله زیاری
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
از یونان و روم باستان تا انقلاب صنعتی: تکامل آهستۀ اندیشه‌ها و شیوۀ تفکر اقتصادی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار: 1381 مقاله علمی پژوهشی/ دکتر فریدون تفضلی
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
پایان نامه چیست؟
1397/10/17

پایان نامه چیست؟

پایان نامه چیست؟
انجام فصل 4 پایان نامه
1397/10/21

انجام فصل 4 پایان نامه

انجام فصل 4 پایان نامه