صنعت و فناوری
بررسی دیدگاه انسان محوری در تولید ، قبل و بعد از انقلاب صنعتی چها رم
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2019 - مقاله ISI / نویسندگان: Erwin Raucha,⁎, Christian Linderb, Patrick Dallasegaa
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
تحولات اجتماعی – فرهنگی ناشی از انقلاب صنعتی در توسعه فضایی تهران
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1382 – مقاله علمی و پژوهشی / دکتر کرامت اله زیاری
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
از یونان و روم باستان تا انقلاب صنعتی: تکامل آهستۀ اندیشه‌ها و شیوۀ تفکر اقتصادی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار : 1381 مقاله علمی پژوهشی/ دکتر فریدون تفضلی
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
امکان سنجی پیاده سازی آموزش از طریق موبایل در شهرداری تهران
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1393 / طباطبايي مزدآبادي سيدمحسن
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
نقش انقلاب صنعتی در تحولات صنایع دستی ایران
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1390 / دكتر حسن كريميان1 عبدالكريم عطارزاده2
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
پذیرش آموزش الکترونیکی در آموزشعالی: کاربرد نظریه جریان، مدل پذیرش فناوری و کیفیت خدمات الکترونیکی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1390 / سید حمید خداداد حسینی1، علی نوري2 *، محمدرضا ذبیحی3
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
ارائه چارچوبی برای پذیرش آموزش سیار
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1391 / حسن ختن لو1 و الهام باتمانقليچي2
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
مدیریت زنجیره تامین (Supply Chain Management) معرفی نمونه مقالات مرتبط
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار2019 / ...
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
انقلاب صنعتی چهارم
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار2019 / ...
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
ابزارهای جمع آوری داده در پایان نامه
1397/10/22

ابزارهای جمع آوری داده در پایان نامه

ابزارهای جمع آوری داده در پایان نامه
لیست رشته های موجود در سایت
1397/10/20

لیست رشته های موجود در سایت

لیست رشته های موجود در سایت