صنعت و فناوری
امکان سنجی پیاده سازی آموزش از طریق موبایل در شهرداری تهران
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1393 / طباطبايي مزدآبادي سيدمحسن
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
نقش انقلاب صنعتی در تحولات صنایع دستی ایران
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1390 / دكتر حسن كريميان1 عبدالكريم عطارزاده2
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
پذیرش آموزش الکترونیکی در آموزشعالی: کاربرد نظریه جریان، مدل پذیرش فناوری و کیفیت خدمات الکترونیکی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1390 / سید حمید خداداد حسینی1، علی نوري2 *، محمدرضا ذبیحی3
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
ارائه چارچوبی برای پذیرش آموزش سیار
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1391 / حسن ختن لو1 و الهام باتمانقليچي2
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
مدیریت زنجیره تامین (Supply Chain Management) معرفی نمونه مقالات مرتبط
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار2019 / ...
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
انقلاب صنعتی چهارم
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار2019 / ...
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
ابزارهای جمع آوری داده در پایان نامه
1397/10/22

ابزارهای جمع آوری داده در پایان نامه

ابزارهای جمع آوری داده در پایان نامه
انجام فصل 4 پایان نامه
1397/10/21

انجام فصل 4 پایان نامه

انجام فصل 4 پایان نامه