بررسی تطبیقی شاخص های حکمرانی خوب در مردم سالاری دینی

چکیده مقاله :
یكی از مهمترین نكانی كه میبایست مورد مداقه و تدبیر قرار گیرد، شیوههای حكمرانی دولتها و نحوه تاثیرگذاری آن بر آحاد جامعه است. به طور كلی حكمرانان و خطمشی- گذاران از دیدگاههای مختلفی از جمله اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... به مسائل و مشكالت عمومی نگریسته و درصدد حل آن بر میآیند. در این راستا، نكته حائز اهمیت این است كه نخبگان قدرت، مسائل عمومی را از دیدگاه خود تعبیر و تفسیر نموده و در نهایت آنها را به عنوان اولویتها معرفی )یا به عبارت بهتر تلقین( نموده و در دستور كار قرار میدهند. یكی از مصادیق این امر، تئوری حكمرانی خوب است. در این دیدگاه، از زاویهای خاص كه مد نظر تئوریپردازان آن است به مسائل پرداخته شده است و ابعادی همچون ابعاد اجتماعی، اخالقی و ... مورد اهمال واقع شده است. پژوهش حاضر با بررسی تطبیقی این دیدگاه و مردم ساالری دینی به بیان ابعاد و مولفههای مكمل حكمرانی خوب )یا به عبارت بهتر حكمرانی متعالی یا مطلوب( میپردازد. البته در طی این مسیر، از شاخصهای موجود در سیره حكمرانی امیرمومنان علی )ع( نیز بهره برده شده است. نتایج بدست آمده، سه بعد دیگر، یعنی اجتماعی، اخالقی و مدیریتی به عنوان شاخصهای مكمل به این دیدگاه افزوده شده است كه هر یک از این شاخصها دارای ابعاد فرعی نیز میباشند.


توضیحات تکمیلی :

سال انتشار:1396

تعداد صفحات : 22 صفحه


نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / محمد هاشمی، اکبر مهری نژاد
تاریخ ارسال : 1397/12/05
تعداد بازدید : 552
کلمات کلیدی : حكمراني خوب، مردم ساالري ديني، نهج البالغه.
تعداد صفحات : 22
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط