بررسی عوامل کلیدی مدیریت تغییر اثربخش و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی (دانشگاه های منطقه پنج کشوری)

چکیده مقاله :
اهداف: هدف از این پژوهش شناسایی عوامل و مولفه هایی است که در مدیریت و اداره کردن فرایند تغییر سازمانی نقش دارند و به عنوان عوامل کلیدی مدیریت تغییر سازمانی معرفی می شوند. همچنین در این پژوهش میزان تأثیر این عوامل بر عملکرد سازمانی دانشگاه های منطقه پنج کشوری نشان داده می شود.
روش ها: این پژوهش قصد دارد که تأثیر عوامل کلیدی مدیریت تغییر را برعملکرد سازمانی دانشگاه های منطقه پنج کشور با توجه به تغییراتی که در چهار سال گذشته در دانشگاه رخ داده است، نشان دهد. از این رو این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، از نوع توصیفی- پیمایشی است. نمونه آماری این پژوهش شامل 74 دانشگاه منطقه پنج کشوری بوده که داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شد و به منظور پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار SmartPLS استفاده شد.
یافته ها: عواملی مانند مدیریت، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، منابع انسانی، عوامل محیطی برون سازمانی و استراتژی ها و سیاستگذاری ها به عنوان عوامل کلیدی مدیریت تغییر سازمانی شناسایی شدند، که نتایج تجزیه و تحلیل PLS نشان می دهد که تک تک این عوامل بر عملکرد سازمانی دانشگاه ها تأثیر مثبت دارد. همچنین نتایج ضریب تعیین(R^2 ) نشان می دهد که 2/86 درصد رفتار عملکرد سازمانی دانشگاه های منطقه پنج کشوری بواسطه عوامل کلیدی مدیریت تغییر سازمانی تعیین می گردد.

توضیحات تکمیلی :

سال انتشار:1397

تعداد صفحات : 16 صفحه


نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / فخریه حمدیان پور ، یونس نادری
تاریخ ارسال : 1397/12/05
تعداد بازدید : 578
کلمات کلیدی : عوامل کلیدی مدیریت تغییرسازمانی، مدیریت تغییر، عملکرد سازمانی.
تعداد صفحات : 16
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط