هم افزایی یادگیری سازمانی و نوآوری بر قابلیت چابکی در صنعت ساخت و ساز

چکیده مقاله :
امروزه برخی شرکت های عمرانی با مشکلات مالی، تاخیر در تحویل به موقع پروژه ها، ضعف دانش کارکنان و دیگر مشکلات روبرو هستند که منجر به بازگشت دیرتر سرمایه و ضعف عملکردی آنها می شود. در این شرایط سازمان اگر نتواند از محیط ناپایدار بهره گیرد با شکست روبرو میشود. یکی از روش های پاسخ گویی به محیط نامطمئن و بهره گیری از آن تاکید بر یادگیری سازمانی است. بررسی گسترده ادبیات یادگیری سازمانی و نوآوری صورت گرفته در این پژوهش حاکی از آن است که نقش یادگیری سازمانی و نوآوری در دستیابی به چابکی سازمانی برای شرکتهای عمرانی مورد غفلت واقع شده است. از همین روی تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر نوآوری و هم افزایی یادگیری سازمانی و نوآری بر چابکی شرکت های عمرانی صورت پذیرفته است. روش تحقیق بکارگرفته شده در این پژوهش ترکیب دو روش کمی و روش کیفی می باشد. در پایان، مدلی برای دستیابی به قابلیت چابکی سازمان بواسطه یادگیری سازمانی و نوآوری ارائه شده است. استنتاج آماری حاصل شده نشان می دهد که یادگیری سازمانی تاثیر مثبتی بر نوآوری در شرکتهای عمرانی دارد. از سوی دیگر، هم افزایی یادگیری سازمانی و نوآوری بر چابکی شرکتهای عمرانی تاثیرگذار است. همچنین، الگوی ارائه شد در این پژوهش به مدیران کمک می کند تا چابکی سازمان را با تکیه بر یادگیری سازمانی و نوآوری مورد ارزیابی و بهبود قرار دهند. در پایان، بمنظور تکمیل مدل، با استفاده از روش دلفی، راهکارایی به منظور بهبود یادگیری سازمانی در شرکتهای عمرانی از خبرگان صنعت کسب شده است.

توضیحات تکمیلی :

سال انتشار:1397

تعداد صفحات : 21 صفحه


نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / سمیه علوی ، محمد علوی
تاریخ ارسال : 1397/12/05
تعداد بازدید : 640
کلمات کلیدی : یادگیری سازمانی، نوآوری، قابلیت چابکی، دلفی، شرکت های عمرانی.
تعداد صفحات : 21
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط