بررسی تاثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی

چکیده مقاله :
پژوهش حاضر به تاثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی، با توجه به متغیر میانجی قابلیت بازاریابی، می پردازد. این پژوهش بر اساس هدف یك پژوهش كاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، پیمایشی- توصیفی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه بانک ها و موسسه های اعتباری استان مازندران است که از طریق نمونه گیری غیراحتمالی، داده ها از 26 بانک و موسسه اعتباری به صورت پرسشنامه جمع آوری شد و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده و انجام تحلیلعاملی تاییدی از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. پایایی پرسشنامه ها، بامحاسبه آلفای کرونباخ، برای کارکرد مدیریت منابع انسانی 88 درصد، قابلیت های بازاریابی 89 درصد و عملکرد سازمانی 83 درصد به دست آمد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر قابلیت های بازاریابی و عملکرد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد، همچنین قابلیت های بازاریابی بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت و معنادار می گذارد.

توضیحات تکمیلی :

سال انتشار:1396

تعداد صفحات : 17 صفحه


نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / حسيني ابوالحسن*, تبسمي امير, دادفر زهرا
تاریخ ارسال : 1397/12/09
تعداد بازدید : 1436
کلمات کلیدی : کارکردهای مديريت منابع انسانی؛ عملکرد سازمانی؛ قابلیت بازاريابی.
تعداد صفحات : 17
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط