بومی سازی مدل مفهومی و رفتاری مدیریت استراتژیک منابع انسانی

چکیده مقاله :
هدف: هدف از این پژوهش، بومی سازی معروف ترین مدل مفهومی و رفتاری SHRM یعنی مدل مفهومی"جانسون و وی" در شرکت صنایع ریلی ایران خودرو (ایریکو) بود. برای دستیابی به هدف مذکور، پس از مشخص کردن متغیرهای مدل و مفاهیم مربوطه، این مفاهیم به صورت نظری و عملیاتی تعریف گردید.
روش: به منظور پاسخ دهی به سووالات پژوهش، پرسشنامه ای مشتمل بر 35 سووال طراحی و ساخته شد و با استفاده از آزمون t استیودنت تک نمونه ای و آزمون فریدمن، داده ها تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد که اهداف و آرمان های سازمانی، استراتژی های سازمانی، فرهنگ سازمانی، استراتژی ها و سیستم های مدیریت منابع انسانی، و جو سازمانی مطابق با مدل جانسون و ویاست. هم چنین بر اساس آزمون فریدمن، مهمترین متغیر رتبه بندی شده در شرکت اریکو عبارتند از: جو سازمانی، راهکارهای بهبود مدیریت منابع انسانی، استراتژی ها و سیستم های مدیریت منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، استراتژی های سازمانی، اهداف و آرمان های سازمانی، و تهدیدها و فرصت های مدیریت منابع انسانی.

توضیحات تکمیلی :

سال انتشار:1390

تعداد صفحات : 13 صفحه


نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1390 / رنگريز حسن, ملک محمدي مرتضي
تاریخ ارسال : 1397/12/10
تعداد بازدید : 1508
کلمات کلیدی : مديريت استراتژيک منابع انساني اهداف و آرمان هاي سازماني استراتژي هاي سازماني فرهنگ سازماني استراتژي ها و سيستم هاي مديريت منابع انساني جو سازماني
تعداد صفحات : 13
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط