اولویت بندی عوامل تولید ناب با رویکرد ساختاری تفسیری؛ مورد مطالعه: زنجیره تامین صنعت خودرو

چکیده مقاله :
در بازارهای پویا و رقابتی امروز صنایع و خدمات نیازمند روش هایی هستند که بتوانند به کمک آن بر چالش های محیطی فایق آمده و محصولات و خدمات بدون اتلاف به مشتریان ارائه دهند. چنین ابزاری با شیوه تولید ناب حاصل می شود. از این رو با مطالعه ادبیات و پیشینه مدل های تولید ناب در زنجیره تامین 14 عامل اصلی شناسایی در قالب پرسشنامه ای در اختیار خبرگان و مدیران زنجیره تامین صنعت خودرو قرار گرفت تا ارتباط و توالی این عوامل با روش ISM مشخص شده و سپس با روش تحلیل مسیر تایید شود. در این راستا، این عوامل درپنج سطح قرار گرفتند. سطح اول شامل اتلافات و رضایت مشتری، سطح دوم شامل کنترل منابع و بهبود مستمر، سطح سوم شامل ساختار جریان مواد، توسعه تامین کننده و انتخاب تامین کننده، سطح چهارم شامل آموزش و توانمندساز، ارتباط با مشتری، ارتباط با تامین کننده و ساختار جریان اطلاعات، سطح پنجم شامل رفتار مدیریت، روش های مدیریت و مهارت کارکنان می باشد. این ترتیب عوامل به مدیران کمک کرده تا در صورت پیاده سازی این عوامل برای بهبود روش های تولید و نزدیک شدن به تولیدی ناب از کدام عوامل شروع کنند.

توضیحات تکمیلی :

سال انتشار:1393

تعداد صفحات : 20 صفحه


نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1393 / سالاري آناهيتا , فارسي جاني حسن, حميدي زاده محمدرضا, دري نوكوراني بهروز
تاریخ ارسال : 1397/12/10
تعداد بازدید : 1410
کلمات کلیدی : توليد، توليد ناب، صنعت خودرو، زنجيرة تأمين
تعداد صفحات : 20
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط