بررسی سطح آمادگی شرکت ایران ترانسفو - ری برای اجرای سیستم تولید ناب

چکیده مقاله :
امروزه مشتریان خواستار کالاهای باکیفیت تر و ارزان ترند، ازاین رو سازمان ها ازجمله شرکت ایران ترانسفو -ری به دنبال راهکارهایی هستند که بتوانند به بقای خود ادامه دهند. پیاده سازی تولید ناب می تواند این شرکت را به این مهم رهنمون سازد. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی سطح آمادگی شرکت ایران ترانسفو-ری برای اجرای سیستم تولید ناب با استفاده از مدل تجزیه وتحلیل ابعادی است. در همین زمینه، طی مطالعات انجام گرفته، 8 مولفه و 66 عامل شناسایی و حد انطباق آن ها با تولید ناب بررسی شد. روش تحقیق حاضر، زمینه یابی است و دارای 1 سوال اصلی و 8 سوال فرعی است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه با صاحب نظران و تکمیل پرسشنامه است. در تجزیه و تحلیل داده ها از روش مقایسه زوجی، برای تایید روایی پرسشنامه از روش تایید خبرگان و برای سنجش پایایی آن از روش آزمون در آزمون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ایران ترانسفو-ری، 0.49 از انطباق کامل با تولید ناب فاصله دارد و مولفه های سازماندهی و رهبری، مدیریت منابع انسانی و مدیریت فرایند تولید به ترتیب بیشترین اهمیت را برای دستیابی به تولید ناب دارند.

توضیحات تکمیلی :

سال انتشار:1394

تعداد صفحات : 16 صفحه


نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / برادران سيامك, دارايي محمدرضا, فتاحي داوود
تاریخ ارسال : 1397/12/10
تعداد بازدید : 1210
کلمات کلیدی : ابعاد توليد ناب، تجزيه وتحليل ابعادي، توليد ناب، مقايسه هاي زوجي
تعداد صفحات : 16
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط