بررسی رابطه بین مدول الاستیسیته دینامیک در صفحات تخته خرده چوب با مدول الاستیسیته استاتیک و مقاومت خمشی

چکیده مقاله :
در این تحقیق به بررسی رابطه بین مدول الاستیسیته دینامیک حاصل از ارتعاش طولی صفحات تخته خرده چوب با مدول الاستیسیته استاتیک و مقاومت خمشی در دو جهت: خلاف جهت و جهت ماشین پرداخته شده است. بدین منظور در ابتدا 4 صفحه تخته خرده چوب با ابعاد 124´90´1.6 (طول×عرض×ضخامت) سانتی متر انتخاب شدند و در دو جهت خلاف جهت ماشین و جهت ماشین مورد ارتعاش طولی قرار گرفتند. سپس از صفحات اولیه تعداد 4 صفحه با ابعاد 62´44´1.6 سانتی متر انتخاب و آزمون ارتعاش طولی در دو جهت خلاف جهت ماشین و جهت ماشین مجددا بر روی صفحات صورت پذیرفت. در نهایت صفحات به تیرهای با ابعاد 36´1.6´1.6 سانتی متر تبدیل شده و آزمون ارتعاش طولی و خمش استاتیک بر روی تیرها صورت گرفت. نتایج حاکی از همبستگی مطلوب بین نتایج حاصل از آزمون ارتعاش طولی هر دو ابعاد صفحات در دو جهت ماشین و خلاف جهت ماشین و نتایج مدول الاستیسیته دینامیک و استاتیک و همچنین مقاومت خمشی تیرهای مستخرج شده از صفحات بود. ضمن اینکه بین مدول الاستیسیته دینامیک صفحات با ابعاد 124´90´1.6 و 62´44´1.6 سانتی متر در دو جهت مورد آزمون همبستگی بسیار مطلوبی برقرار می باشد. با کوچک تر شدن ابعاد نمونه های آزمونی مقادیر مدول الاستیسیته دینامیک افزایش یافت که این امر به دلیل پراکندگی امواج در نمونه های با ابعاد بزرگتر می باشد. به طور کل با توجه به نتایج می توان اذعان داشت که با اعمال ضرائب اصلاحی مناسب، روش ارتعاش طولی روشی کارا جهت محاسبه مدول الاستیسیته و تخمین مدول گسیختگی صفحات تخته خرده چوب در ابعاد کامل می باشد.

توضیحات تکمیلی :

سال انتشار:1396

تعداد صفحات : 12 صفحه


نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / حمصي اميرهومن, كهن ترابي مصطفي
تاریخ ارسال : 1397/12/18
تعداد بازدید : 950
کلمات کلیدی : ارتعاش، صفحه، خمش استاتیک، مدول الاستیسیته، غیر مخرب
تعداد صفحات : 12
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط