تحلیل ترموالاستیک نانو پوسته های کروی تحت شوک حرارتی با استفاده از تئوری الاستیسیته غیر محلی

چکیده مقاله :
در این پژوهش، روشی تحلیلی برای بررسی رفتار ترموالاستیک نانو پوسته کروی تحت شوک حرارتی با استفاده از تئوری محیط پیوسته غیر محلی ارائه شده است. پوسته به صورت جامدی الاستیک، همگن و همچنین ایزوتروپ در نظر گرفته شده است. حل تحلیلی معادلات دیفرانسیل حاکم، با استفاده از تبدیل لاپلاس و نیز به کارگیری روش تبدیل دیفرانسیلی (DTM) صورت گرفته است. مجهولات معادله بازگشتی استخراج شده با استفاده شرایط مرزی، در حوزه لاپلاس تعیین شده اند. نتایج به دست آمده، با استفاده از تبدیل لاپلاس معکوس سریع (FLIT) از حوزه لاپلاس به حوزه زمانی تبدیل شده اند. برای صحه گذاری روش ارائه شده، نتایج عددی با نتایج موجود در مقالات مرتبط مقایسه گردیده است. نتایج به دست آمده، از دقت قابل قبولی نسبت به نتایج به دست آمده در پژوهش های پیشین برخوردار است. همچنین، اثر پارامتر غیر محلی و نیز ضخامت پوسته در جابجایی شعاعی و همچنین تنش های شعاعی و محیطی نقاط مختلف پوسته تحت شوک دمایی مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحلیلی ارائه شده، زمینه مناسبی برای بررسی رفتار گذرای ترموالاستیک در پوسته های کروی تحت بارهای دمایی و مکانیکی مختلف فراهم می کند.

توضیحات تکمیلی :

سال انتشار:1393

تعداد صفحات : 8 صفحه


نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1393 / رنجبر جمال, علي بيگلو اكبر*
تاریخ ارسال : 1397/12/18
تعداد بازدید : 940
کلمات کلیدی : حل تحلیلی شوك حرارتی تئوري الاستیسیته غیر محلی روش تبدیل دیفرانسیلی
تعداد صفحات : 8
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط