تحلیل استاتیکی و ارتعاشات آزاد ورق ساندویچی مدرج تابعی با استفاده از تئوری الاستیسیته سه بعدی

چکیده مقاله :
در این پژوهش به بررسی رفتار استاتیکی و ارتعاشات آزاد ورق های ساندویچی مستطیلی متشکل از هسته مدرج تابعی و رویه های همگن و یا رویه های از جنس مواد مدرج تابعی و هسته همگن پرداخته شده است. در لایه مدرج تابعی، مواد در راستای ضخامت درجه بندی شده اند و از تابعیت توزیع توانی پیروی می کنند. ورق با شرایط مرزی تکیه گاه ساده تحت فشار با توزیع یکنواخت بر سطح فوقانی است. اساس حل مساله بر پایه تئوری الاستیسیته سه بعدی بنا شده است. از ترکیب معادلات تعادل، تنش-کرنش و کرنش-جابجایی معادلات فضای حالت حاکم استخراج شده است. سپس با استفاده از بسط فوریه در راستاهای طولی و عرضی ورق که شرایط تکیه گاهی ساده را ارضاء می کند، بصورت تحلیلی حل شده است. از حل حاضر می توان برای اعتبار سنجی و صحه گذاری نتایج مربوط به اعمال فرضیات مربوط به تئوری های دو بعدی استفاده نمود. سپس با مقایسه نتایج حاصل با نتایج مقاله های معتبر، صحت و دقت روش مذکور تایید شده است. در نهایت تاثیر ضریب توانی، نسبت ضخامت لایه ها، نسبت ضخامت به طول و نسبت طول به عرض در رفتار ورق ساندویچی ارائه شده است.

توضیحات تکمیلی :

سال انتشار:1393

تعداد صفحات : 10 صفحه


نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1393 / عليزاده محسن, علي بيگلو اكبر
تاریخ ارسال : 1397/12/18
تعداد بازدید : 746
کلمات کلیدی : ورق مستطیلی مواد مدرج تابعی تحلیل استاتیکی و ارتعاشی الاستیسیته سه بعدي
تعداد صفحات : 10
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط