ترمیم شیار سطحی فولاد ساختمانی از طریق جوشکاری شعله ای و جوشکاری نفوذی

چکیده مقاله :
برای بهبود خواص مکانیکی و افزایش عمر مفید قطعات فلزی از روش های مختلف جوشکاری برای ترمیم ترک سطحی قطعات فلزی استفاده می شود. در این پژوهش برای ترمیم شیار های سطحی فولاد ساختمانی، کارآیی دو روش جوشکاری به نامهای جوشکاری شعله ای با پاشش پودر آهن خالص و جوشکاری نفوذی با پودر آهن خالص از طریق القای مغناطیسی مورد ارزیابی قرار گرفته است. ابتدا 8 دسته نمونه شامل 2دسته نمونه به عنوان نمونه شاهد و 6دسته دیگر شامل نمونه های شیاردار به عمق 1 میلیمتر و به طول 12.5 میلیمتر و با دهانه شیار به اندازه های 0.5، 0.75 و 1 میلی متر تهیه شد. سپس فرآیند ترمیم انجام شد. نتایج نشان داد که بعد از ترمیم شیار سطحی، استحکام کششی نمونه های ترمیم یافته به روش جوشکاری شعله ای و جوشکاری نفوذی به ترتیب با اختلاف 2.5 و 7.5 درصد به استحکام کششی فلز پایه رسیده است. بنابراین برای تعمیر ترک سطحی فولاد ساختمانی، روش جوشکاری شعله ای مطمئن تر از روش جوشکاری نفوذی است.

توضیحات تکمیلی :

سال انتشار:1396

تعداد صفحات : 13 صفحه


نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / كيهاني پدرام, رحيمي يونس, وحدت سيدابراهيم
تاریخ ارسال : 1397/12/18
تعداد بازدید : 960
کلمات کلیدی : استحکام کششي اکسي استيلن القاي مغناطيسي شعله احيايي
تعداد صفحات : 13
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط