بررسی ارتعاشات غیر خطی میکرو تیر تحت تحریک نیروی الکترواستاتیک با رفتار تنش-کرنش انالاستیک

چکیده مقاله :
در این مقاله ارتعاشات غیر خطی میکرو تیرهای با رفتار ویسکو-انالاستیک تحت تحریک نیروی الکترواستاتیک و با در نظر گرفتن اثرات اندازه بررسی می شود. فرض می شود که میکرو تیر در ابتدا با ولتاژ مستقیم تحریک شده و سپس حول خیز استاتیکی به وجود آمده ناشی از این ولتاژ، با ولتاژ متناوب مرتعش می شود. با استفاده از رفتار تنش-کرنش وابسته به زمان مواد انالاستیک، معادله ساختاری تیر بر اساس تئوری تنش کوپل بهبود یافته استخراج شده است. همچنین با در نظر گرفتن نیروی الکترواستاتیک و نیروی کشیدگی لایه میانی معادله حرکت استخراج و با استفاده از روش گالرکین، معادله حرکت به معادله دیفرانسیل معمولی تبدیل شده است. سپس با استفاده از روش اغتشاشات به حل معادله پرداخته شده و منحنی پاسخ فرکانسی به دست می آید. اثر رفتار های مختلف مواد شامل الاستیک، ویسکو الاستیک و انالاستیک بعنوان مدل های تغییر شکل ماده و اثر پارامترهای شدت انالاستیک و زمان آزاد سازی بر ارتعاشات غیر خطی میکرو تیر ها مطالعه شده است. نتایج نشان می دهد که شناسایی رفتار تنش کرنش مواد استفاده شده در میکرو سازه ها به منظور شناسایی مدل تغییر شکل ماده بسیار مهم بوده و منحنی های پاسخ فرکانسی به شدت متاثر از رفتار های تغییر شکل ماده می باشند. مقاله حاضر نشان می دهد که نتایج به دست آمده از مدل های ویسکو الاستیک و انالاستیک با هم متفاوت بوده ولی شرایطی وجود دارد که دو مدل انالاستیک و الاستیک نتایج مشابه ای را پیش بینی می کنند. همچنین دیده می شود که شدت انالاستیک و زمان آزاد سازی انالاستیک به طور چشمگیری بر منحنی های پاسخ فرکانسی اثر می گذارند.

توضیحات تکمیلی :

سال انتشار:1396

تعداد صفحات : 10 صفحه


نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / ويسي گرگ آباد امير, رضازاده قادر*, شعباني رسول
تاریخ ارسال : 1397/12/18
تعداد بازدید : 1484
کلمات کلیدی : اناالستیسیته ویسکواالستیسیته تحلیل غیرخطی تحریک الکترواستاتیک میکروتیر
تعداد صفحات : 10
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط