مطالعه تاثیر سرعت در مرزی متحرك محفظه های دو بعدی بر انتقال حرارت جابجایی تركیبی گازهای تابشی به روش عددی

چکیده مقاله :
در مطالعه حاضر، جریان آرام جابجایی تركیبی در حضور گاز تشعشعی در یك محفظه شیبدار دو بعدی با در مرزی متحرك به صورت عددی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سیال عامل همانند یك محیط خاكستری با توانایی جذب، صدور و پخش تشعشع رفتار می كند. معادلات حاكم شامل معادله پیوستگی، مومنتوم و انرژی توسط روش حجم محدود گسسته می شوند و با استفاده از الگوریتم سیمپل حل می گردند. برای محاسبه جمله تشعشع در معادله انرژی، معادله انتقال تشعشع به صورت عددی و با استفاده از روش راستاهای مجزا، حل شده و توزیع شار تشعشعی داخل جریان گاز محاسبه می شود. اثر تغییر در سرعت در مرزی متحرك، بر رفتار ترموهیدرودینامیكی یك محفظه دو بعدی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل به صورت رسم خطوط جریان، خطوط دما ثابت، توزیع عدد ناسلت جابجایی و كل بر روی دیوار پایین محفظه گزارش شده اند. نتایج، نشان می دهد كه افزایش عدد رینولدز، منجر به توزیع دمای نسبتا یكنواختی در گستره وسیعی از محفظه خواهد شد كه در زوایای شیب 30 و 60 درجه، یكنواختی توزیع دما بیشتر است كه در پی آن كاهش انتقال حرارت از سطوح محفظه عاید می شود.

توضیحات تکمیلی :

سال انتشار:1395

تعداد صفحات : 12 صفحه


نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / معين الديني مريم, گنجعليخان نسب سيدعبدالرضا
تاریخ ارسال : 1397/12/19
تعداد بازدید : 714
کلمات کلیدی : جريان جابجايي تركيبي آرام محفظه با در مرزي متحرك زاويه شيب تشعشع روش راستاهاي مجزا
تعداد صفحات : 12
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط