چالش ها در تعریف بی هنجاری جاذبی بوگه در ژئودزی و ژئوفیزیك

چکیده مقاله :
سال های متمادی بیهنجاری جاذبی بوگه به صور ت های گوناگون در بررسی های ژئودزی و ژئوفیزیك تعریف و محاسبه شده است. این تحقیق به بررسی روش های كلاسیك و ابهامات آنها، همچنین تحقیقات اخیر در جهت ایجاد یك روش استاندارد برای تعریف بیهنجاری جاذبی بوگه میپردازد. در تحقیق حاضر سعی شده است همه اثرات و مولفههای تاثیرگذار در همه كاربردهای ژئودتیكی و ژئوفیزیكی تا حد دقت چند میكروگال محاسبه شود. در این راستا به ابهامات تعریف بیهنجاری جاذبی (هوای آزاد)، اثر غیرمستقیم ژئوفیزیكی، اثر توپوگرافی و مدل های تقریبكننده آن، اثر جو، نحوه محاسبه اثرات مستقیم و غیرمستقیم توپوگرافی پرداخته شده است. نتایج عددی اثرات پیش گفته برای یك منطقه آزمون كوهستانی محاسبه شده است. محاسبات بیانگر وجود اختلافات بسیار بزرگ (بیش از 100 میلی گال) بین دیدهای كلاسیك و جدید از بیهنجاری جاذبی بوگه است. علاوه بر این، بیهنجاریهای بوگه جدید وابستگی كمتری به ارتفاع دارند. لذا اثر جاذبی توپوگرافی بهتر مدل شده و از روی دادههای گرانی حذف شده است.

توضیحات تکمیلی :

سال انتشار:1393

تعداد صفحات : 15 صفحه


نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1393 / گلي مهدي
تاریخ ارسال : 1397/12/21
تعداد بازدید : 1286
کلمات کلیدی : ژئودزي ژئوفيزيك گرانيبي هنجاري جاذبي بوگه
تعداد صفحات : 15
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط