بررسی رفتار لرزه ای سدهای بتنی وزنی تحت شتابهای غیر یکنواخت تکیه گاهی با استفاده از تبدیل هیلبرت

چکیده مقاله :
در پژوهش حاضر یک روش ساده برای تولید تحریک غیر یکنواخت تکیه گاهی با استفاده از یک رکورد ثبت شده روی بستر ساختگاه سد بتنی وزنی با استفاده از تبدیل هیلبرت- هوانگ ارائه شده است. در این روش با استفاده از تبدیل هیلبرت، رکورد ثبت شده به سری زمانی وابسته به دامنه و فاز تبدیل می شود. سپس با استفاده از یک مدل همبستگی موجود و همچنین اعمال تاخیر زمانی بین تکیه گاهها در فواصل مختلف، سریهای زمانی در نقاط تکیه گاهی دیگر تولید می شود. در ادامه سد بتنی وزنی پاین فلت، در نرم افزار آباکوس مدلسازی شده و تحت شتابهای یکنواخت و غیر یکنواخت تولید شده در ایستگاههای مختلف، پاسخ لرزه ای آن مورد مطالعه قرار میگیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که، تحلیل های غیر یکنواخت منجر به تفاوت در رفتار لرزه ای سازه در مقایسه با تحلیل یکنواخت می شود. علاوه براین نشان داده شد که، تحریکهای غیر یکنواخت تکیه گاهی باعث افزایش تنشها و افزایش جابجایی روی تاج سد در مقایسه با تحریک یکنواخت می شود.

توضیحات تکمیلی :

سال انتشار:1397

تعداد صفحات : 13 صفحه


نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / ايثاري محسن*, صبح خيزفومني رامتين, نوري ناورود حامد, مردوخ پور عليرضا
تاریخ ارسال : 1397/12/23
تعداد بازدید : 1208
کلمات کلیدی : تحريک غيريکنواخت سد بتني وزني تبديل هيلبرت پاسخ ديناميکي اثرات ساختگاهي
تعداد صفحات : 13
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط