سنتز و شناسایی پلیمرهای چهارتایی به عنوان ابرروان کننده و بررسی کارایی آن ها بر ذرات میکرونی شده سیمان

چکیده مقاله :
انواع درشت مونومرها با شاخه های پلی اتیلن گلیکول از واکنش های استری شدن در شرایط مختلف سنتز شدند. با استفاده از درشت مونومرهای پلی اکسی اتیلن گلیکول آکریلات و متاکریلات سنتز شده با وزن مولکولی شاخه های پلی اتیلن گلیکول 600-3000 g.mol و مونومرهای سدیم آکریلات، سدیم متاکریلات و سدیم مالئات، انواع پلیمرهای چهارتایی به عنوان ابرروان کننده ساخته شد. انواع ابرروان کننده ها از پلیمرشدن رادیکال آزاد در محیط آبی و دمای 65-80oC سنتز شد ند. ساختار ابرروان کننده ها تحت تاثیر غلظت اجزای واکنش و شرایط پلیمرشدن بود. ساختار پلیمرهای چهارتایی سنتز شده با روش های رزونانس مغناطیسی هسته هیدروژن، طیف سنجی زیرقرمز تبدیل فوریه (FTIR) و رنگ نگاری ژل تراوایی شناسایی شد. کارایی ابرروان کننده ها با طول زنجیر اصلی، نوع و نسبت مولی مونومرها، نسبت مولی شاخه به یون و اندازه شاخه های متصل به زنجیر اصلی تغییر می کند. عوامل گفته شده روی محدودیت شکل هندسی زنجیر، نحوه جذب و برهم کنش آن با ذرات سیمان اثر دارد. بررسی اثر ساختار ابرروان کننده روی واکنش آبدارشدن سیمان با روش های FTIR، گرماوزن سنجی (TGA) و پراش پرتو X و (XRD) انجام شد. با استفاده از روش FTIR، اثر ساختار ابرروان کننده مانند طول شاخه و نسبت مولی شاخه به یون بر ساختار ژل های کلسیم سیلیکات آبدار، پلی سیلیکات و کلسیم هیدروکسید تولید شده طی هفت روز آبدارشدن سیمان بررسی شد. نتایج XRD نشان داد، ساختار ابرروان کننده روی مقدار فاز آبدار نشده و محصولات آبدارشدن سیمان اثر دارد. با افزایش طول شاخه های پلی اتیلن گلیکول دمای تخریب ژل های کلسیم سیلیکات آبدار و بلورهای کلسیم هیدروکسید کمی افزایش یافت. افزون بر این، اندازه بلورهای کلسیم هیدروکسید با اندازه شاخه ابرروان کننده تغییر یافت.

توضیحات تکمیلی :

سال انتشار:1396

تعداد صفحات : 13 صفحه


نویسندگان/توضیحات : سال 1396 / رستمي درونكلا محمدرضا
تاریخ ارسال : 1397/12/23
تعداد بازدید : 1212
کلمات کلیدی : پليمر چهارتايي سنتز ابرروان کننده برهم کنش ذرات ميکروني شده سيمان
تعداد صفحات : 13
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط