ارائه یک مدل برای حاکمیت انتقال فناوری رایانش ابری

چکیده مقاله :
در طی سال های اخیر، کشورهای در حال توسعه به دنبال استفاده از نوآوری های فناورانه می باشند که انتقال فناوری رایانش ابری یکی از این نوآوری ها می باشد. استفاده از نوآوری هایی که در زمینه فناوری اطلاعات وجود دارد، سازمان ها را قادر می سازد تا از طریق استفاده از آن ها، جایگاه اقتصادی خود را ارتقاء بخشند. در نتیجه ضرورت دارد تا سازمان ها یاد بگیرند که چگونه می توانند فرایندهای انتقال فناوری خود را مدیریت کنند. حاکمیت انتقال فناوری مفهوم جدیدی است که می تواند در این حیطه به سازمان ها کمک کند. پیاده سازی حاکمیت انتقال فناوری می تواند برای سازمان ها کاهش هزینه و افزایش بهره وری را داشته باشد و دستیابی سازمان به مزیت رقابتی را تسهیل کند. در حیطه فناوری های جدیدی هم چون رایانش ابری که موفقیت و پذیرش آن مستلزم غلبه بر چالش ها و ریسک هایی است که با آن مواجه می باشد، حاکمیت فرایندهای انتقال این فناوری می تواند تا حدی از این چالش ها بکاهد. در نتیجه، استفاده از رایانش ابری می تواند در سازمان ها گسترش پیدا کند و سازمان از مزایای این فناوری بهره مند شود.پژوهش حاضر از لحاظ هدف بنیادی و از لحاظ روش توصیفی- کیفی است که در آن از مطالعات کتابخانه ای جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش معرفی دو مدل حاکمیتی است. در ارائه این مدل ها از چارچوب کوبیت که یک چارچوب حاکمیتی کارآمد و توانا در زمینه فناوری اطلاعات می باشد، استفاده شده است. مدل اول جهت حاکمیت انتقال فناوری و مدل دوم جهت حاکمیت انتقال فناوری رایانش ابری، پیشنهاد شده است.

توضیحات تکمیلی :

سال انتشار:1397

تعداد صفحات : 9 صفحه


نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / مرعشي مژگان, عبدالوند ندا
تاریخ ارسال : 1397/12/23
تعداد بازدید : 1002
کلمات کلیدی : انتقال فناوري حاکميت انتقال فناوري رايانش ابري حاکميت انتقال فناوري رايانش ابري چارچوب کوبيت
تعداد صفحات : 9
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط