شبیه سازی جتهای دیزلی(گازوئیلی) فوق بحرانی با استفا ده از نظریه آماری سیال تجمعی زنجیره اختلالی - معادله حالت سیال واقعی (س.رودریگز-پی.کوکووینیس- ام.گاوایسیس)

چکیده مقاله :
یک چهار چوب کاری عددی تدوین گردید تا سوخت رسانی دیزلی( گازوییلی) انژکتوری با استفاده از "راه حل فشرده مبتنی بر تراکم" (راه حلی که برای حل معادلات نیروی حرکت, اندازه حرکت , انرژی و انتقال ذرات استفاده میشود) معادلات ناویر- استوکس( همراه با فرمول بندی محافظه کارانه معادله انرژی) شبیه سازی گردد. اختلاط چند جزیی سوخت-هوا از طریق در نظر گرفتن تقریبی یک عامل ارتباطی گسترش یابنده شبیه سازی گردید. مشخصه های ترمو دینامیکی با استفاده از " معا دله حالت سیال واقعی نظریه آماری سیال تجمعی زنجیره اختلالی" پیش بینی شدند. این "معادله حالت سیال واقعی مبتنی" بر عوامل مولکولی سه جز یی را که هم مشهورند و هم در تجربیات عملی شناسایی و تعیین شده اند را نیاز دارد تا مدلسازی مشخصات یک عامل مشخص را انجام دهد. بنا براین نیازی به درجه بندی و تنظیم پر تفضیل یک مدل نیست( حالتی که معمولا" در زمان استفاده از کتابخانه " انستیتو ملی استاندارد و فناوری آمریکا" اتفاق میفتد). علاوه براین " نظریه آماری سیال تجمعی زنجیره اختلالی" بطور مناسب و انعطاف پذیری با مشخصه های ترمو دینامیکی ترکیبات چند جزیی تعامل دارد که ا ین خود نسبت به "کتابخانه انستیتو ملی استاندارد و فناوری آمریکا"( ISTN) مزیتی محسوب میشود.چراکه در این کتابخانه فقط میتوان به تعداد محدودی از عوامل و تر کیبات پرداخت. این موضوع خود منجر به این امر گردید که مشخصات سوخت گازوئیلی مدلسازی گردند( بعنوان جا یگزینهایی شامل4,5,8,9عامل). روش عددی پیشنهادی زمان محاسباتی را در کل بهتر گردانیده و بهبود میبخشد و بر فشارهای خود ساخته نوسانی الگوهای معمول محافظه کارانه که اکثرا" مشاهده میشوند فائق میاید. بدلیل فقدان داده های آزمایشی موارد "آزمون جابجایی از طریق حرکت توده ایی" و مسائل" محفظه کوبشی ضربه رننده" بکار گرفته و گنجانده شدند تا چهار چوب کاری تدوین گردی

توضیحات تکمیلی :

مقاله ISI ترجمه شده
سال انتشار:2019
ترجمه شده به فارسی با فرمت Word
فایل ISI انگلیسی اصلی ، دسترسی رایگان با فرمت Pdf
تعداد صفحات فایل ISI انگلیسی اصلی: 18 صفحه عنوان فایل ISI انگلیسی:
Simulation of supercritical diesel jets using the PC-SAFT EoS
تعداد صفحات ترجمه شده به فارسی فایل ورد : 31 صفحه


نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2019 \ مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: C. Rodriguez⁎, P. Koukouvinis, M. Gavaises
تاریخ ارسال : 1398/01/18
تعداد بازدید : 292
کلمات کلیدی : : فوق بحرانی – رساندن سوخت دیزیل(گازوییل) بطریق انژکتوری
تعداد صفحات : 31
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام