رویكرد چند سطحی در مطالعات سازمان و مدیریت

چکیده مقاله :
طی دهه های اخیر محققان سطح خُرد سازمان بـرای درك رفتـار فـردی و گروهـی تـلاش زیـادی كرده اند، در حالی كه محققان سطح كلان برای درك رفتار سـازمان هـا و نهادهـا بـه تحقیـق و مطالعـه پرداخته اند. با این وجود، تحقیقات اندكی وجود دارند كه در آنهـا تأثیر سـازمان بـر رفتـار گروهـی و فردی ، یا تأثیر رفتار فردی و گروهی بر سازمان به عنوان یك كل مورد آزمون قرار گرفته باشـد . انجـام چنین تحقیقاتی میتواند منجر به ایجاد بینشی جدید در مسایل سازمان و مدیریت شـد ه و راه را بـرای درك بهتر و صحیح تر سازمان و اجتماعات انسانی هموار سازد . در مقاله كنونی رویكرد چندسطحی كه دیدگاههای خُرد و كلان را با هم تركیب كرده و دانش جامع تری از سازمانها ایجاد میكند، معرفی شده است. بدین منظور، ابتدا مساله سطح تجزیه و تحلیل در تئوری های سازمان و مدیریت مطـرح شـده و سپس با ارایه یك مثال، كاربرد رویكرد چندسطحی نشان داده مـی شـود . در انتهـای مقالـه نیـز مزایـا و معایب اتخاذ این رویكرد در فراگرد ایجاد و توسعه تئوری های سازمان و مدیریت مـورد بررسـی قـرار میگیرد .

توضیحات تکمیلی :

مقاله علمی و پژوهشی فارسی
مقاله به فرمت word به همراه فایل رایگان pdf اصلی
سال انتشار : 1388
تعداد صفحات فایل word :
25
تعداد صفحات فایل اصلی pdf :
25

نویسندگان/توضیحات : سال انتشار : 1388 - مقاله علمی پژوهشی / حمزه خواستار
تاریخ ارسال : 1398/02/08
تعداد بازدید : 604
کلمات کلیدی : تئوري سازمان، رويكرد چندسـطحي، سـطوح تجزيـه و تحليـل، مـدل هـاي چندسـطحي، تئـوري خودكارآمدي.
تعداد صفحات : 25
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط