بررسی فصول پایان نامه


هدف های پایان نامه ارشد و دکتری (نتایج مورد انتظار) 
هر پایان نامه ای برای دستیابی به هدف های خاص انجام می شود که در مساله ی آن، پنهان است و باید آشکار شود. هدف ها می توانند به دو حالت کلی و فرعی مطرح شود:
   الف: هدف کلی تحقیق
 هدف کلی ،پاسخ به مساله اصلی پژوهش است و مشخص می کند در نهایت پژوهشگر پایان نامه، به چه چیزی دست می یابد چه نتیجه ای را در پایان پژوهش انتظار کشید.
   ب:هدف های فرعی (جزیی)تحقیق
  هدف های فرعی پایان نامه از هدف کلی آن بر می خیزند و می توان آنها را مساله های فرعی به دست آورد.  پژوهشگر پایان نامه با   بیان این هدف ها، نشان می دهد که در پژوهش، قرار است چه کاری انجام گیرد و چه انجام نشود.« هر پژوهش می تواند چندین هدف فرعی داشته باشد. هدف های فرعی پژوهش، راهنمایی برای نوع و تدوین ابزار گردآوری اطلاعات است ،بنابراین  ضروری است هدف های فرعی به گونه ای بیان شود که بر نتیجه های خاص پژوهش تاکید داشته باشد  و چارچوبی مناسب، برای تجزیه و تحلیل آماری ارایه دهد.
در یک نگاه کلی می توان بیان کرد که هدف کلی پایان نامه ناظر بر پاسخ یابی برای پرسش یا مساله اصلی تحقیق است و هدف های فرعی بر پرسش های فرعی تحقیق تمرکز دارند. رابطه هدف و پرسش(مساله) اصلی ،با هدف ها و پرسش های فرعی، از نظر منطقی باید «کل» به «جزء» بوده و دارای انسجام و هماهنگی باشد ،یعنی هیچ هدف و پرسش فرعی نباید با دیگر پرسش ها، همپوشانی و تداخل داشته و مرزبندی آنها روشن و دقیق باشد. پرسش ها و هدف های فرعی باید در مجموع و پرسش اصلی را نشان دهند.

محتوای فصول مختلف پایان نامه 
در این قسمت به صورت کوتاه ساختار هر یک از فصول پایان نامه و مواردی که در هر یک از فصول ۵ گانه پایان نامه باید وجود داشته باشد ذکر شده است. 
محتوای فصل اول: 
مقدمه (حدود یک پاراگراف) 
بیان مساله پژوهش 
اهمیت انجام پژوهش و وجه تمایز پژوهش با سایر پژوهش ها ( توجیه لزوم انجام پژوهش) 
اهداف پژوهش (آرمانی، اصلی و ویژه ) 
فرضیات و سوالات پژوهش 
دامنه پژوهش 
امکانات و محدودیت های پژوهش 
تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیر ها 
محتوای فصل دوم: 
مقدمه ( حدود یک پاراگراف ) 
بررسی متون، نظریه ها و تاریخچه 
بررسی پژوهش های انجام شده در ایران 
بررسی پژوهش های انجام شده در سایر کشور های جهان 
محتوای فصل سوم: 
مقدمه( حداکثر یک پاراگراف ) 
جامعه پژوهش 
نمونه پژوهش ( حجم نمونه، روش نمونه گیری، معیار های انتخاب نمونه ) 
نوع پژوهش 
ابزار پژوهش 
تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش 
ابزار و روش های گرد آوری داده ها 
مکان و زمان انجام پژوهش 
روش تحلیل داده ها 
ملاحظات اخلاقی 
محتوای فصل چهارم: 
مقدمه 
جداول و نمودارها 
پوشش اهداف و پاسخ به سوالات و آزمون فرضیات 
محتوای فصل پنجم: 
مقدمه 
تحلیل یافته ای پژوهش ( در ارتباط با اهداف، فرضیه ها، سوالات پژوهش ) 
بحث و تفسیر نتایج 
استفاده از پژوهش های دیگران برای رد یا حمایت نتایج بدست آمده 
تاکید بر جنبه های تازه و مهم پژوهش 
پیشنهادات پژوهشگر در ارتباط با نتایج حاصل از پژوهش 
پیشنهادات پژوهشگر برای پژوهش های بعدیمنبع: سایت analysisacademy , asanmoshaver
}