• مصاحبه در پایان نامه

  مصاحبه در پایان نامهدر یک مصاحبه، مصاحبه گر سوال هایی را ( با فرد یا از طریق تلفن) مطرح می سازد.در این روش، اعتماد و رابطه دوستانه دارای اهمیت است.به وارسی ( برخلاف پرسشنامه های مداد- کاغذی ) ، شفافیت و کسب اطلاعات اضافی نیاز دارد.در زیر نمونه ای از وارسی های استاندارد آورده شده است:دیگر چه؟آیا دلیل دیگری هم دارید؟منظور شما چیست؟مصاحبه ها ممکن است به گونه ی کمی یا کیفی باشند.مصاحبه های کمی در پایان نامههنجار شده اند ( یعنی برای همه ، اطلاعات یکسانی را فراهم می سازند ).از پرسش های بسته پاسخ استفاده می کنند.بدین منظور باید پروتکل مصاحبه تهیه شود. تفاوت اصلی میان پروتکل مصاحبه و پرسش نامه آن است که مصاحبه گر باید پروتکل مصاحبه را خوانده و پاسخ های آرایه شده را ثبت کند( پیمایش تلفنی نیز نوعی مصاحبه محسوب می شود).مصاحبه های کیفی در پایان نامه• بر پایه پرسش های بازپاسخ هستند.• مصاحبه های کیفی ۳ گونه هستند:1. مصاحبه گفت و شنودی غیر رسمی• خود انگیخته است.• فاقد ساختار است.( یعنی از هیچ پروتکل مصاحبه ای استفاده نمی کند.)2. رویکرد هدایت مصاحبه• در مقایسه با مصاحبه ی گفت و شنودی غیر رسمی ، ساخت یافته تر است.• دارای پروتکل مصاحبه همراه با فهرستی از پرسش های باز پاسخ است.• مصاحبه گر می تواند ترتیب سوالات را تغییر دهد.• در شرایط مقتضی، مصاحبه گر می تواند تغییراتی در کلمات پرسش ایجاد کند.3. مصاحبه بازپاسخ هنجار شده• در این گونه مصاحبه، پرسش های باز در پروتکل مصاحبه نوشته شده اند و به ترتیب دقیقی مورد پرسش قرار می گیرند.• کلمات پرسش ها غیر قابل تغییر هستند.نقاط قوت و ضعف مصاحبه ها در انجام پایان نامهنقاط قوت مصاحبه ها• برای اندازه گیری نگرش ها و سایر محتواهای مربوط به علائق مفید هستند.• به مصاحبه گر اجازه ی وارسی و مطرح ساختن سوالات بعدی را می دهند.• می توانند اطلاعات ژرفی را فراهم آورند.• میتوانند اطلاعاتی را درباره ی معانی درونی و شیوه های تفکر شرکت کنندگان در اختیار پژوهشگر پایان نامه بگذارند.• مصاحبه های بسته پاسخ اطلاعات دقیق و مورد نیاز پژوهشگر پایان نامه را فراهم می سازند.• مصاحبه های تلفنی و الکترونیکی چرخش بسیار سریعی را بوجود می آورند.• روایی اندازه گیری نسبتا بالایی دارند.( یعنی برای پروتکل ها و مصاحبه های آزمون شده و خوش ساخت دارایی روایی و پایایی بالایی هستند).• می توان آنها را برای نمونه های احتمالی بکار گرفت.• نرخ های پاسخ نسبتا بالایی دارند و اغلب قابل دسترسی هستند.• برای اکتشاف و تایید مفید هستند.نقاط ضعف مصاحبه ها• مصاحبه های انفرادی، معمولا گران و زمان بر هستند.• ممکن است اثرات واکنشی ایجاد کنند( مثلا ممکن است مصاحبه شوندگان بخواهند شما آنچه را که خواسته ی جامعه است نشان دهید).• ممکن است اثرات ارزیابان ایجاد کنند( مثلا مصاحبه گران آموزش ندیده ممکن است به علت سوگیری های فردی و یا مهارت های ضعیف مصاحبه، داده ها را تحریف کنند).• افراد مصاحبه شونده ممکن است اطلاعات مهم را به یاد نیاورند و یا فاقد خود آگاهی باشند.• میزان گمنام ماندن پاسخ دهندگان در سطح پایینی قرار دارد.• تحلیل داده های مربوط به پرسش های باز پاسخ میتواند بسیار زمان بر باشد.• مقادیر به اعتباریابی نیاز دارند.منبع: سایت asanmoshaver

  ادامه مطلب
 • انجام فصل 4 پایان نامه

  تجزیه و تحلیل داده ها در پایان نامه ارشدپژوهشگر پایان نامه داده هایی را که با استفاده از ابزارهای معتبر و پایا از جامعه آماری خود گرداوری کرده است تجزیه و تحلیل میکند و با استفاده از این تجزیه و تحلیل در نهایت به رد و قبول فرضیه های خود می پردازد. تجزیه و تحلیل در پایان نامه دارای دو مرحله می باشد:اول: بکارگیری تکنیک و آزمون اماری و تفسیر مناسب از آنها با توجه به ماهیت داده های به دست آمده و نوع فرضیه هادوم : تحلیل نتیجه های حاصل از محاسبه های آماری و تفسیر نتیجه ها برای ایجاد یک برداشت نظری از آنها.پژوهشگر پایان نامه در هنگام تدوین پایان نامه باید تجزیه و تحلیل هر یک از فرضیه های مطرح شده را جداگانه انجام داده و نتیجه های محاسبه های خود را با هم ادغام نکند و به نکته های زیر توجه داشته باشد:از آوردن آمار غیر ضروری ،جدول و نمودارهای تکراری پرهیز شود.داده های خام حاصل از پایان نامه، باید جمع بندی شده و در قالب یک یا چند جدول آورده شود. در صورت نیاز آمار ها در بخش پیوست ها آورده شود.اگر از یک فرمول خاص برای آزمون چند فرضیه استفاده میشود، یکبار فرمول و اجزای آن توضیح داده شود و برای هر فرضیه دوباره تکرار نشود.گاه مشاهده میشود پاره ای از پژوهشگران پایان نامه فقط مجموعه ای آمار، نمودار و داده ها را به عنوان نتیجه های پژوهش خود ارائه میکنند و به تحلیل نتیجه ها به معنای جامع و دقیق آن نمی پردازند. تحلیل جامع، تحلیلی است که پژوهشگر پایان نامه با استفاده از آگاهی و اطلاعاتی که درldquo;پیشینه پژوهشrdquo; به دست آورده است و نتیجه های آزمون فرضیه هاhellip;محاسبه ها را تفسیر کند و برای هر یک از نتیجه های به دست آمده مفهوم سازی کند.پژوهشگر پایان نامه پس از این که روش ( نوع و فرایند) پژوهش خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزار های مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود گرداوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسب که با روش پژوهش و نوع متغیرهای آن سازگاری دارد داده های گردآوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل کند. با این کار او آمادگی می یابد تا فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در پایان نامه هدایت کرده اند در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آنها را روشن کند تا بتواند پاسخی برای پرسش پژوهش بیابد. پیوند دادن مساله پژوهش به مجموعه ای از اطلاعات موجود، نیازمند به اندیشه ای خلاق است. آرایش و تنظیم داده ها نیز به خلاقیت نیاز دارد زیرا انتخاب داده های خاص، کد گذاری آنها، استخراج الگوهایی از میان کد ها همگی بدون نوآوری ممکن نیست لذا نقد و بررسی تحلیل داده های موجود، دارای اهمیت زیادی است و همچنین باید بتوان کیفیت داده ها را ارزیابی کرد.چنین کاری زمینه ساز تعمیم دستاوردهای پایان نامه به جامعه اصلی و همچنین نظریه پردازی خواهد بود. در غیر این حالت، مفهومldquo;تحلیrdquo; بهldquo;محاسبه اعداrdquo; محدود می شود.فرآیند تجزیه و تحلیل داده ها در پایان نامه ارشدتجزیه و تحلیل داده ها در پایان نامه ارشد، فرایندی چند مرحله ای است که در آن داده هایی که با بکارگیری شیوه ها و ابزارهای گرداوری در نمونه ( جامعه ) آماری فراهم آمده اند خلاصه، کدبندی و دسته بندی و در نهایت پردازش میشوند. با این کار امکان انواع تحلیل ها و برقراری ارتباط ها بین داده ها برای آزمون فرضیه ها فراهم می آید. در این فرایند داده ها هم از لحاظ نظری و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و با تکنیک های گوناگون آماری، از آنها اطلاعات استنتاج و تعمیم داده می شوند.در انواع شیوه های آماده سازی داده ها، برای تجزیه و تحلیل مرحله های مشترکی وجود دارد که به آنها اشاره میشود:الف: آماده کردن داده هاب: خلاصه سازی داده هاج: نمایش داده هاتوصیه هایی برای تجزیه و تحلیل داده ها در پایان نامه ارشدتوصیه های کلی برای تجزیه و تحلیل داده ها در پایان نامه ارشد عبارتند از :الف- دسته بندی باید بر پایه هدف و مساله پژوهش مشخص شود.بndash; دسته بندی باید منظم باشد.جndash; دسته بندی ها باید مستقل از یکدیگر باشند.دndash; هر دسته بندی بر مبنای یک معیار ویژه انجام شود.انواع تجزیه و تحلیل داده ها در پایان نامهپژوهشگر پایان نامه برای پاسخگویی به مساله و تصمیم گیری درباره رد یا تایید فرضیه ای که تدوین کرده است از روش های گوناگون تجزیه و تحلیل می تواند استفاده کند که استفاده از هر یک، شرط هایی دارد که پژوهشگ پایان نامه باید به آنها در پژوهش خود توجه کند. سه گونه تجزیه و تحلیل عبارتند از:۱ndash; تجزیه و تحلیل توصیفی۲ndash; تجزیه و تحلیل مقایسه ای۳ndash; تجزیه و تحلیل علّیتحلیل های آماری و کاربرد آن ها در پایان نامهکاربرد فن های آماری در پایان نامه با توجه به ماهیت پرسش هایی که پژوهش ها برای بدست آوردن جواب آنها آغاز شده اند تفاوت دارد. از سویی دیگر ماهیت داده هایی که این فن های آماری باید درباره آن ها بکار رود نیز گوناگون هستند. هر تکنیک آماری، مناسب داده هایی است که فقط در سطح معینی اندازه گیری شده است و پژوهشگر پایان نامه پیش از آن تصمیم بگیرد که داده های خود را چگونه تحلیل کند باید بتواند که معین کند که این داده ها از چه نوعی هستند.انواع تحلیل های آماری در پایان نامهتحلیل های آماری در پایان نامه بر دو گونه زیرند:الف ) تحلیل توصیفیتحلیل های توصیفی، ویژه پایان نامه های توصیفی است. در این نوع تحقیق پژوهشگر پایان نامه نتیجه های حاصل را به گروه مورد بررسی تعمیم میدهد و هیچگونه نتیجه گیری خارج از گروه مزبور به عمل نمی آورد، بنابراین، پژوهشگر پایان نامه باید داده های مربوط را بررسی کند و به توصیف آنها بپردازد.ب ) تحلیل استنباطیهمواره پژوهشگر پایان نامه در تحلیل استنباطی با نمونه گیری و انتخاب یک گروه کوچک از یک گروه بزرگتر اصلی سر و کار دارد. پژوهشگر پایان نامه با داده ها و اطلاعات حاصل از نمونه به برآورد و پیشگویی ویژگی های جامعه مورد پژوهش می پردازد. هدف از تحلیل استنباطی تعمیم نتیجه های حاصل از مشاهده های پژوهشگر در نمونه انتخابی خود به جامعه اصلی می باشد.انواع فرضیه در پایان نامه ارشدفرضیه پژوهشیهر فرضیه پژوهشی، حدسی زیرکانه و جوابی احتمالی به پرسش و مساله تحقیق است که پژوهشگر پایان نامه با بررسی پیشینه علمی و عملی موضوع و مساله تحقیق و با تکیه بر تجربه خود آنها را ارائه میکند. فرضیه پژوهشی حالت یک جمله دارد و قابل آزمون نیست و باید تبدیل به فرضیه های آماری شود.فرضیه های آماریفرضیه های آماری از فرضیه های پژوهشی به وجود می آیند و از متغیرهای آن مایه میگیرند، اما هرگز با آنها یکی نیستند. فرضیه های آماری گزاره هایی هستند که با استفاده از نماد های آماری و به صورت پارامتر نوشته می شوند و نقش آنها هدایت پژوهشگر پایان نامه در انتخاب آزمون آماری است.هدف از تبدیل فرضیه پژوهشی به فرضیه های آماری، ایجاد امکان برای آزمون فرضیه است. به طور کلی هدف ازمون فرضیه های آماری تعیین این موضوع است که با توجه به داده های بدست آمده از نمونه، روشن شود که : آیا حدسی که درباره ویژگی هایی از جامعه در ابتدای تحقیق زده شد قابل تایید است یا خیر.این حدس بنا به هدف پژوهش ادعایی درباره مقدار یک پارامتر جامعه بوده که در قالب فرضیه بیان شده است.هر فرضیه پژوهشی به دو فرضیه آماری تقسیم می شود:الف : فرضیه صفر ( پوچ)فرضیه صفر بر مبنای ریاضی برهان خلف است. بر طبق این فرضیه وجود اختلاف بین پارامتر مجهول جامعه اصلی و کمیت داده شده نفی می شود، لذا آن را فرضیه صفر می نامند. چنین فرضیه هایی بیانگر عدم تفاوت بوده و رابطه ی دقیق را بین دو متغیر بیان میکنند، یعنی همبستگی جامعه ی آماری بین دو متغیر صفر است یا تفاوت میانگین دو گروه در جامعه ی آماری برابر صفراست. فرضیه صفر نبود هیچ تفاوت بین دو گروه را بیان می کند، لذا اگر ما فرضیه صفر را رد کنیم آن وقت تمام فرضیه های مخالف آن را میتوان تاکید کرد.ب: فرضیه خلاف( مخالف / جایگزین)فرضیه خلاف مانند فرضیه صفر به صورت پارامتر صورت بندی می شود. فرضیه های پژوهشی راهنمای پژوهشگر پایان نامه در تدوین فرضیه خلاف هستند، به این معنی که فرضیه خلاف بیان کننده انتظار پژوهشگر پایان نامه درباره نتیجه های پژوهش است. معمولا این انتظار، بر اساس مدارک آزمایشی یا تجربه کاری پژوهشگر پایان نامه کسب شده است. فرضیه صفر و خلاف نباید سازگار بوده و با هم تداخل داشته باشند.مراحل آزمون آماربرای این که به تصمیم درباره تایید یک فرضیه با مجموعه ای از داده ها برسیم باید روشی عینی برای قبول یا رد یک فرضیه داشت. این روش بایستی مبتنی بر اطلاعات به دست آمده از پژوهش و با قبول این ریسک باشد که ممکن است تصمیم ما درباره ی فرضیه وضع شده نادرست باشد. معمولا آزمون آماری فعالیت گام به گام زیر را شامل می شود:فرضیه ی پوچ خود را اعلام کنید.یک آزمون آماری برای آزمودن فرضیه ی صفر خود انتخاب کنید. از میان آزمون های آماری گوناگونی که احتمال دارد برای فرضیه ی شما کاربرد داشته باشند آزمونی را انتخاب کنید که بیشترین تناسب را با شرایط پایان نامه داشته باشد و نیاز های اندازه گیری آن با اندازه ها و مقیاس های بکار رفته در پایان نامه شما تطبیق کند.یک سطح معنی دار و یک حجم نمونه برای پژوهش خود مشخص کنید.نوع توزیع نمونه گیری آزمون آماری را با فرضیه پوچ خود معین کنید.بر اساس بند های ۲ و ۳و ۴ بالا ناحیه رد کردن فرضیه پوچ را معین کنید.مقدار آزمون آماری را با استفاده از داده های نمونه خود محاسبه کنیدمنبع سایت آسان مشاور

  ادامه مطلب
 • نگارش پایان نامه معماری

  روش تحقیق در معماریهر پژوهشی مستلزم تعیین روشی علمی به عنوان نقش هدایتگر آن است. قلمروی رشت شهرسازی و ماهیت میا رشتای آن ایجاب می کند که انتخاب روش تحقیقی مناسب و علمی برای تکمیل فرایند پژوهش های این حوزه مطالعاتی و به دنبال آن، تکمیل فرایند برنامه ریزی طراحی و مدیریت در حوزه های امور شهری امری ضروری به نظر برسد.بسیاری از دانشجویان و محققان معماری و شهرسازی با رویکردهای حاکم بر پژوهشهای معماری و شهرسازی یا مفاهیم روش شناسی بنیادین آشنا نیستند و درباره بنیان های فلسفی روشهای تحقیق و الزامات آنها اطلاع چندانی ندارند زیرا در مجامع معماری و شهرسازی کشور اتصال قابل توجهی بین فلسفه و روش تحقیق وجود ندارد، به نحوی که بسیاری از محققان معماری و شهرسازی، تحت عنوان کار پژوهشی صرفا به ارائه برخی استدلال های آماری و عددی بسنده میکنند و مقالات و گزارشهای علمی خود را با استنتاج های بدیهی به پایان رسانده، تحقیق آنها درست در زمانی که باید پا به عرصه ی نظریه پردازی و تولید معرفت بگذارد خاتمه مییابد.در سوی دیگر، وضعیت پژوهش های کیفی نیز چندان بهتر نیست، به نحوی که در بسیاری از کارهای از کارهای کیفی نیز ارتباط منطقی بین مسئله ی تحقیق، فرضیه ها، اهداف، روش و نتایج تحقیق وجود ندارد و در بسیاری از این نوع پژوهشها، مجموعه منابع و نظرات غیرهمسو و گاها متضاد در قالبی سطحی با یکدیگر تلفیق میشوند و نهایتا با تفسیری ذوقی و غیر روشمند، نتایجی غیر موجه به عنوان یافته های تحقیق به مخاطب عرضه می شود.عدم آگاهی از بنیان های فلسفی روشهای تحقیق سبب شده است که اغلب پژوهشهای معماری و شهرسازی با عارضه ی اختلال رویکردی مواجه باشند، به نحوی که گاها برای یک تحقیق در حوزه ی معماری و شهرسازی اسلامی، با رویکردی انتقادی طرح مسئله می کنیم بدون توجه به اینکه این رویکرد تا چه حد با مبانی اسلامی سازگار است. سپس برای چارچوب نظری مقاله از نظریات مدرن و پست مدرن بهره میجوییم، آنگاه در تحلیل بحث از رویکردی اثباتی و آماری بهره م جوییم و نهایتا بخش نتیجه گیری را با با رویکردی تفسیری و با روشی ذوقی ارائه مینماییم و در عین حال، مدعی میشویم که مقاله دارای انسجام ساختاری نیز می باشد. این عارضه ناشی از این مهم است که اغلب دانشجویان و محققان با مفاهیم و بنیانهای فلسفی و روش شناختی و در واقع، رویکردهای تحقیق و تأثیر آنها بر روشهای تحقیق آشنایی ندارند.گونه شناسی رویکردهای تحقیق در معماری و شهرسازاغلب اندیشمندان برای گونه شناسی رویکردهای تحقیق در معماری و شهرسازی،از دسته بندیهای دوگانه یا سه گانه استفاه کرده اند. رابینسون در مقاله ای که در سال ۱۹۹۰ در مجله آموزش معماری منتشر کرد طیفی دوگانه را برای رویکردهای تحقیق در معماری ارائه نمود و دو سر این طیف را با واژه های علم و اسطوره معرفی نمود. طبق نظر وی، پارادایم یا رویکرد علمی، واقعگرا است هیگس از نظریه پردازانی است که دسته بندی خود را بر اساس سه گانه ی اثبات گرایی عینی گرایی، تفسیرگرایی و انتقادی ارائه نموده حوزه های عینی معماری نظیر فن ساختمان و مهندسی ساختمان به کار می رود و از جنس علوم طبیعی و مهندسی است؛ اما پارادایم یا رویکرد اسطوره ای برای حوزه های کیفی معماری نظیر جنبه های هنری و شاعرانه ی معماری به کار می رود و متناسب با علوم انسانی است.روش شناسی، در شهرسازی و پژوهش های شهری چه به عنوان دانش، در طیف یک رشته و چه به عنوان دانش، در طیف میان رشته ای باید بر پایه اصول و منطق پایدار باشد. اهمیت این فرایند زمانی دوچندان می شود که در نظر داشته باشیم که این روند آغازگر تولید نظریه، پارادایم و فلسفه است. مسائل و چالش های پیش رو در حوزه شهرسازی همواره با گذشت زمان تغییر ماهیت داده و ابعاد جدیدی از اندیشه و افکار در راستای بهبود کیفیت زندگی شهری ارائه می شود.روش شناسی در معماریدر بررسی، و شناخت روش تحقیق در حوزه مطالعات معماری و شهرسازی روش تحقیق را در سه دسته تقسیم بندی میکنیم:روش تحقیق بر اساس هدفروش تحقیق بر اساس تحلیلروش تحقیق بر اساس گردآوری داده هاروش رایج و پرکاربرد در این حوزه مطالعات، با توجه به جامعه مورد بررسی از منظر کمی و به دنبال آن از بعد کیفی، واکاوی می شوند. نوع روش تحقیق بر اساس هدف یکی از مهمترین تقسیم بندی در حوزه روش تحقیق پژوهش است. روش پژوهش عموما ، در سه گروه بنیادی، کاربردی و توسعه ای قرار می گیرد.منبع سایت آسان مشاور

  ادامه مطلب
 • نگارش پایان نامه تاریخی

  روش تحقیق تاریخی در انجام پایان نامه ارشدروش تحقیق تاریخی( Research Historical )تعریف:واژه Research در لغت بمعنی پژوهش، تحقیق،جستجو، تجسس، کاوش، پژوهیدن و پژوهش کردن و Historic بمعنای تاریخی، مشهور، معروف و مبنی بر تاریخ است.تحقیق تاریخی، از آن دست تحقیقاتی است که بر موضوعی معین که در گذشته و در یک مقطع زمانی مشخص اتفاق افتاده، صورت مگیرد. از آنجا که در فاصله دو زمان مشخص در گذشته، رویدادهایی بوقوع پیوسته و ابزاری تکمیل گشته است، بنابراین تلاش محقق در روش تاریخی بر آن است که حقایق گذشته را از طریق جمآوری اطلاعات، ارزشیابی و بررسی صحت و سقم این اطلاعات، ترکیب دلایل مستدل و تجزیه و تحلیل آنها، بصورتی منظم و عینی ارائه کند و نتایج پژوهشی قابل دفاع را در ارتباط با فرض یا فرهای ویژه تحقیق نتیجه بگیرد.کاربرد روش تحقیق پژوهش های تاریخیبسیاری ا فیلسوفا و محققا تاریخی امروزه بر این باورند کـه بـهترین و سـادترین تعریف ا تاریخ هما مطالعه گذشته است.محقق زمانی از روش پژوه تاریخی استفاده مکند کـه با مسئلا برخور کن که در گذشته روی داده و در گذشته خاتم یافته باشد، به عبار دیگ،محدوده زمان بسته شده اسـت.این مـسئله مـتواند مربوط به زما نزدیک در گذشته و یا ریش د حوادث که چند قـرن پیـش روی داده باشد.از نظر استفن ایزا و ویلیا.ب.مایکل در کتاب راهنمای جامع تحقیق و ارزیابی، منظور از پژوهش تاریخlaquo;بـازسازی سـیستماتی و عـین گذشت است که از طریق گردآوری،ارزیابی، تعیین صح و سقم و ترکیب حوادث به مـنظور اثـبات وقـای و تحصی نتیجای قابل دفا صورت مگیرد و غالبا بر فرضیای معین مبتنی است(ایزاک،۱۳۷۴، ۵۴).پژوهـ تـاریخی مـطالعه ی نظامند و دقیق گذشته است و محقق تاریخی با مهارت تمام بر روی نکاتی درباره ی ی واقـعه یـا یک شخص کار مکند(اسمیت، ۱۹۸۹، ۳۱۷).پژوهش تاریخ کاربر رو علم در مسائل تاریخی است.ایـن پژوهـش در حـقیقت جسوجوی منظم است در اسناد و مدارک و مناب دیگر ک در زمینه ی مرتبط با سؤال محقق تـاریخی دربـاره ی گذشته،حاوی حقایقی هستن.بنابرای پژوهش تاریخی ضرورتا با وقایعی سروکار دارد که قـب از تـصمیم پژوهـشگر به مطالعه آنها ب وقو پیوسته است.تـبیین و تـعمیم در تاریخمحقق تاریخی با تبیین تاریخی از مرزهای تارینگاری فراتر مرو و وقایع را تابع عوامل چند مداند و تاریخ را صرفا شرح زندگ چن امی نمپندارد.دانـش تـاریخی موردی یا منفرد است و در اصـطلاح بـه آن غیرتعمیمی یا تفریدی مگویند. معنای آن&ای است که محقق تاری یک دوران را در نظر مگیرد،حوادث آن ر ب عنوا معلول مطرح مسازد و سپس در هما دوران عوامل را باز مـیابد.بـرای مثال محقق کـه دوران قـاجار را مطالعه مکند،مداند که تمامی دوراهای تاریخ همانند دورا قاجاریه نیستند،او ای دورا را خاص،متمایز و منحصر به فرد مداند و به همان اعتبار نیز به کار تحقیق در آن مپردازد.بنابراین در مقاب دانـهای تـعمیمی یا قانونمند،تاریخ را دانش تفریدی مگوید (ساروخانی، ۱۳۷۷، ۸۴).در استفاده از روهای تاریخی چند اصل اساسی مورد توجه است:• اصل نسیان یا خود فراموشی و بطرفی؛ این اصل، در برابر خودمیابینی قرار دارد،که به چند صورت محقق مشود:• فرازمانی؛ محقّق باید ارزهای زمانه خود را بر زمان تحقیق تحمیل نکند.• فراغت ارزشی؛ باید از ارزهای خاص ذهنی خود آگاهی یابد و از تحمیل آنان به موضوع تحقیق اجتناب ورزد.• فرامکانی؛ تحقیق تاریخی، معمولا بنوعی تمایز مکانی را بهمراه دارد، بهمین جهت باید به ضرایب تأثیر مکان بر ارزها، مراسم، عادات وhellip; توجه داشت.• اصل تأمل و شگرایی مثبت؛ محقق باید در پذیرش دادها بصور مختلف تأمل ورزد و در این راه، از عوامل بسیاری مثل عقل سلیم و شناخت نویسنده مدد گیرد.• اصل استقرا؛ محقق در اسناد گوناگون غور مکند، جزء جزء حوادث را شناسایی منماید و در هر گام، احتیاط را الگوی خود مسازد؛ تا در نهایت به شناخت جامع دست یابد.• اصل جامعیت، بازساخت کلی؛ هر حادثه، در درون مجموعای یا شبکای جای یافته و در آن معنی پیدا مکند. شناخت مجموعه، بدون شناخت هریک از عناصر ممکن نیست. همچنان که شناخت هر حادثه جزء در کل یا مجموعه بدست نمآید.مراحل تحقیق تاریخیمطالعه تاریخی چند گام مقدماتی و دو گام اساسی دارد .1. صوربندی مسئله: در این مرحله مقدماتی به این مپردازیم که چه مسألای را باید حل کنیم؟ و به چه مسألای باید بپردازیم؟2. تدوین فرضیه: باید محقق، مقدمتا بیان کند که چه فرضیای را برای شروع تحقیق مد نظر قرار داده است؟3. نقد منابع و اسناد: محقق قبل از پرداختن به تحقیق ناگزیر از نقد و بررسی منابع و اسناد است.4. توصیف تاریخی: در مقام توصیف، به این مپردازیم که این پدیده تاریخی یا دیدگاه مورد مطالعه، کی، کجا، در چه موقعیتی، چگونه، بوسیله چه کسی یا کسانی و به چه صورتی ظهور یافته است؟مورخ در این مقام، محتاج اسناد و مدارک است. توصیف، لزوما کشفی نیست بلکه غالبا مورخ ناچار از بازسازی است هرچند توصیف دقیتر باشد مراحل بعدی کامتر مگردد. به هر روی، آغاز مطالعه تاریخی، توصیف دقیق و فراگیر همه ابعاد و مبتنی بر اطلاعات قابل وثوق از نحوه ظهور حادثه است. محقق در مقام توصیف، غالبا با سه مسأله عمده توصیف ظهور، تطور و وضعیت نهایی حادثه تاریخی مواجه است.5. تبیین تاریخی: پس از تکمیل مقام توصیف، انتظار مرود محقق در مقام تبیین حادثه نیز برآید. تبیین، بیان علت وقوع حادثه یا در پرتو قانون کلی است. در مقام تبیین نیز مانند توصیف، سه مسأله عمده تبیین ظهور، تطور و وضعیت حادثه تاریخی وجود دارد.انواع منابع تحقیق تاریخیاولین وظیفه محقق تاریخی بررسی در مورد درستی، اعتبار و معندار بودن اطلاعات جمع آوری شده است. اطلاعات مورد نیاز در پژوهش تاریخی را متوان از دو منبع یا مأخذ بدست آورد:الف) منابع دست اول (Primary Sources):• اسناد و مدارکی که توسط ناظران واقعی و بلاواسطه واقعه ضبط و نوشته شداند.• بقایای که از افراد یا گروه بجا مانده است؛ مانند: فسیها، اسکلها، ابزارها، لباها، سکها و مانند آنها.• گواهی شفاهی فرد ناظر در جریان وقوع حادثه. معمولا کسب این اطلاعات از طریق مصاحبه شخصی صورت مگیرد.ب. منابع دست دوم (Secondary Sources):منابع دست دوم گزارهایی است که گزارگر آن ناظر عینی واقعه نبوده و امکان دارد، گزارش مذکور براساس مصاحبه با مشاهدکننده واقعی حادثه تهیه و تنظیشده باشد یا گزارگر، گزارش این فرد را مطالعه کرده است. معمولا محققان تاریخی هنگامی از منابع دست دوم استفاده مکنند که اطلاعات دست اول موجود نباشد.منابع تحقیق تاریخی عبارتند از۱- منابع مکتوب؛ کتاها، روزنامها، شرح وقایع تاریخی، سالنامها، بیوگرافها و مواردی از این دست.۲- منابع شفاهی؛ منابع و مطالبی که سینه به سینه از نسلی به نسلی دیگر منتقل مشود؛ مثل تصانیف، اشعار، داستاها، افسانها، ضرالمثها، سنن ملی.۳ منابع تصویری؛ فیلم، نقاشی وhellip;۴- منابع ساختمانی؛ ابنیه تاریخی، مقبرها، محهای مسکونی مربوط به گذشتگان.۵- منابع مادی و ابزاری؛ سفاها، سکها، ظروف، آلات و ابزار و کتیبها.۶- اسناد الکترونیکی؛ فیلم، نوار صوتی، صفحهمزایای پژوهش های تاریخی1. منظومنگری: منظور این است که محقق تاریخی، با توجه به فاصلای که با واقعیت مورمطالعه دارد، متواند آرا همچون یک منجم در یک کهکشان ببیند.2. ضد محیط بودن :محقق نباید با واقعیت مورد تحقیق، چنان خو گیرد که جهات مثبت و منفی آرا نبیند.3. صیقیابی واقعیت:با فاصله یافتن از واقعیت، بهتر متوان آن واقعه و عوامل درست و پشت پرده آرا دید. با گذشت زمان، اندیشها مطرح مشوند و از برخورد آنان برق حقیقت جهیدن آغاز مکند.4. پیوست یا استمرار:محقق تاریخی، برخلاف محقق جامعشناسی، متواند نه تنها واقعیت، بلکه تبعات و استمرار آرا نیز ببیند. تلاش دشوار پیبینی در تاریخ، از جهتی کاستی مپذیرد، زیرا در جریان حرکت، واقعیت عینا دیده مشودمنبع سایت آسان مشاور

  ادامه مطلب
 • راهنمای نویسندگان

  راهنمای نویسندگانبنا بر تصمیم کمیته علمی سای مقالات علمی پژوهشی و صنعتی در قالب های ذیل ، مقالات پژوهشگران و نویسندگان و دانشجویان و اساتید محترم ، مورد پذیرش می باشند و در فرآیند داوری قرار خواهند گرفت:1.مقالات علمی-پژوهش2. مقالات یا گزارش های تحلیلی-انتقادی3. مقالات علمی-ترویجی (مروری)4. طرح های تحقیقاتی5. مطالعات موردانواع مقاله :مقالات را از چند دیدگاه می توان دسته بندی كرد. یكی از این دسته بندی ها می تواند بر اساس محتوای اطلاعات مقاله باشد كه از این منظر مقالات به چهار نوع پژوهشی ، تحلیلی ، مروری و گردآوری تقسیم می شوند :1. مقاله پژوهشی برگرفته از تحقیقی است كه به تازگی پایان یافته است و چون متكی بر یافته های تحقیقاتی است، گزارش تحقیق نیز به آن گفته می شود.2. مقاله تحلیلی این نوع مقاله كه به نام مقاله نظری نیز شناخته می شود، مقاله ای است كه مؤلف با استفاده از منابع پژوهشی پیشین، نظریه خاصی را در حوزه كار خود مطرح می نماید. در این نوع مقاله نویسنده ممكن است نظریه های قبلی را گسترش دهد، آن ها را با استفاده از شواهد استحكام بخشد، آن ها را به شكل دیگری بیان كند یا آن ها را مورد تأمل و تردید قرار دهد.3. مقاله مروری این مقاله به تحلیل كلان و ارزیابی انتقادی نوشته هایی می پردازد كه قبلاً منتشر شده است. مؤلف مقاله مروری از طریق مقوله بندی، یكپارچه سازی و ارزشیابی متون منتشر شده پیشین، سیر پیشرفت پژوهش های جاری را در جهت روشن ساختن مسئله ای مشخص دنبال می كند.4. مقاله گردآوری این نوع مقاله صرفاً به گردآوری و انعكاس نقطه نظرهای مختلف مندرج در نوشته های مرتبط با موضوعی خاص می پردازد و در واقع كار تازه ای را عرضه نمی كند. تفاوت آن با مقاله تحلیلی این است كه به ارائه نظریه جدیدی منتهی نمی شود و نیز با مقاله مروری این تفاوت را دارد که الزاماً به سنجش و ارزیابی كلیه آثار قبلی نمی پردازد.5.مطالعه موردی (Case Study): یک نوع روش تحقیق رایج در علوم اجتماعی است و بر مبنای یک بررسی عمیق درباره یک فرد، گروه یا رویداد خاص است. مطالعه موردی ممکن است توصیفی یا تبیینی باشد. نوع دوم برای کشف علت و معلولی به منظور پیدا کردن اصول اساسی استفاده می شود. مطالعه موردی به جای استفاده از نمونه ها و پیگیری مجموعه محدودی از قوانین برای بررسی تعداد محدودی از متغیرها، از روش بررسی عمیق و طولی (در طی یک دوره زمانی طولانی) از نمونه یا رویداد خاص استفاده می کند. مطالعات موردی یک راه سیستماتیک از بررسی رویدادها، جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و گزارش دهی نتایج ارائه می دهموضوعات قابل پذیرش ، جهت ارسال مقاله:در شرای حاضر در چارچوب رشته های تخصصی موجود در سای پذیرش مقاله صورت می گیردنکته افرادی که در سایر رشته ها تحصیل می نمایند یا در چارچوب موضوعاتی که در سایت(در بخش ارسال مقاله) معین شده ارسال مقاله نمایند و یا از موضوعات راه و روش مقاله نویسی و پایان نامه نویسی و راهکارهای پذیرش در دوره دکتری استفاده نمایند.رشته های تخصصی موجود در سایت:شماره عنوان رشته1 مهندسی برق2 مهندسی مکانیک3 مهندسی عمران4 مهندسی صنایع5 مهندسی کشاورزی6 مهندسی معماری/ مجموعه معماریمدیریتMB8 مهندسی کامپیوتر9 مهندسی فناوری اطلاعات10 علوم کامپیوتر11 مهندسی نقشه برداری12 مدیریت فناوری اطلاعات13 مدیریت صنعتی14 ریاضی15 آمار ریاضی16 علوم زمین17 مهندسی متالورژی و مواد18 مدیریت کسب و کار19 کارآفرینی20 مجموعه علوم جغرافیایی21 مهندسی خودرو22 مهندسی هوا فضا23 سایر رشته هاشایان ذکر است که به آمار این رشته ها در آینده نزدیک افزوده خواهد شد.افزایش امتیاز به جهت ارسال مقاله:اگرچه ارزش و اعتبار مطالب نویسندگان محترم بیش از اینهاست و قابل قیمت گذاری نیست اما ما به نوبه خود با توجه به مطالب ارسالی ، امتیازاتی را جهت نویسنده محترم در نظر می گیریم که بر اساس رعایت اصول نگارش و فرمت تعیین شده و محتوی و کارایی مطلب و گویا بودن در موضوع ذکر شده و پس از موفقیت در پروسه داوری مطابق زیر است:- مطالب ارسالی جهت یک موضوع موجود در یک رشته تخصصی موجود در صفحه اصلی در صورت پذیرش در داوری بین 4 تا 10 امتیاز را به همراه دارد که بنا به نظر مدیرسایت در مجموعه مقالات سایت قرار می گیرد و یا در مجموعه مقالات سایت قرار نمی گیرد و آپلود اینگونه مقالات بدین معنی است که نویسنده از قرار گرفتن این مطلب در سایت رضایت دارد و اینگونه مقالات فقط در موضوع مورد نظر در رشته تخصصی مورد نظر و موضوعات هم نام با این موضوع در سایر رشته های تخصصی قرار می گیرد.- مطالب ارسالی جهت یک موضوع موجود در گزینه سایر رشته ها در صورت پذیرش در داوری بین 2 تا 6 امتیاز را به همراه دارد که بنا به نظر مدیرسایت در مجموعه مقالات سایت قرار می گیرد و یا در مجموعه مقالات سایت قرار نمی گیرد و آپلود اینگونه مقالات بدین معنی است که نویسنده از قرار گرفتن این مطلب در سایت رضایت دارد و اینگونه مقالات علاوه بر موضوع مورد نظر در گزینه سایررشته ها ، ممکن است در لیست دانستنیها( منتها بدون سربرگ) و با قرارگیری لیست نویسندگان در انتهای متن(مشابه دانستنیهای موجود) قرار گیرد.فرمت و نحوه نگارش مقالاضرورت دارد که فرمت و نحوه نگارش مقالات ، منطبق با فایل ورد پایین بنام راهنمای نگارش مقالات باشد و نیز در زمان ارسال مقالات ، هم فرمت ورد و هم فرمت پی دی اف مقالات ، آپلود گردد.توجه: نکات تکمیلی راهنمای نویسندگان و فایلهای دانلودی در این زمینه از طریق صفحه اصلی/23مجموعه رشته های تخصصی/سایر رشته ها/راهنمای نویسندگان قابل دسترسی است.باسپاس و تشکر فراوان از شما دوستان و همراهان گرامی

  ادامه مطلب
 • ابزارهای جمع آوری داده در پایان نامه

  ابزارهای جمع آوری داده در پایان نامهپیشرفت در عرصه های مختلف علم فرصت های فراوانی را در اختیار دانشجویان و محققین عزیز قرار می دهد که با استفاده مناس از آنه تجارب زیادی را برای انجام پایان نامه به دست آورند. . یکی از اصلی تر ین بخش های هر پایان نامه را جمع آوری اطلاعات تشکیل می دهد. چنانچه این کار به شکل منظم و صحیح صورت پذیرد کار تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از داده ها با سرعت و دقت خوبی انجام خواهد شد.شیوه های جمع آوری داده ها در انجام پایان نامهدر این مطلب شش شیوه ی اصلی جمع آوری داده ها را که در انجام پایان نامه کاربرد دارد را بیان خواهیم کرد.1. آزمون ها (یعنی آزمون های هنجار شده که معمولا دارای اطلاعاتی در زمینه ی پایایی، روایی و هنجار هستند، همچنین آزمون هایی که توسط پژوهشگران پایان نامه برای مقاصد خاص تهیه شده اند مانند آزمون های مهارت ها و غیره)2. پرسش نامه ها ( یعنی ابزار های خود سنجی)3. مصاحبه ها( یعنی موقعیتی که در آن به مصاحبه با شرکت کنندگان می پردازند).4. گروه های کانونی( یعنی بحث گروهی با میانجی گروه که برای هدایت موضوع بحث حضور دارد)5. مشاهده( یعنی نگاه کردن به آنچه که افراد به واقع انجام می دهند)6. داده های دست دوم یا موجود ( یعنی بهره گیری از داده هایی که ( بدون منظور از قبل جمع آوری و آرشیو شده اند. همچنین داده هایی که برای سایر مقاصد در زمان های گذشته جمع آوری شده و به سادگی کنار گذاشته شده اند)آزمون هادر پژوهش و انجام پایان نامه، عموما از آزمون ها برای اندازه گیری شخصیت، استعداد، پیشرفت و عملکرد استفاده می شود. آزمون ها می توانند برای کامل کردن سایر اندازه ها ( به اصول بنیادی پژوهش آمیخته توجه شود) مورد استفاده قرار گیرند.گاهی یک پژوهشگر پایان نامه باید برای اندازه گیری دانش، مهارت، رفتار یا فعالیت شناختی مورد مطالعه اش به ساخت آزمون جدیدی اقدام کند مثلا ممکن است برای اندازه گیری زمان پاسخ ب تکمیل حافظه به ابزار مکانیکی نیاز داشته باشد و یا برای اندازه گیری فعالیت ذهنی یا شناختی خاصی (که به راحتی و مستقیما نمی توانند آنها را مشاهده کند) آزمونی تهیه نماید.• یکی از بهترین منابع آزمون ها( و سایر اندازه ها) راهنمای اندازه گیری های ذهنی و تجربی منتشر نشده گلدمن و میشل می باشد که از سوی انجمن روانشناسی آمریکا منتشر شده است.• باید به خاطر داشت که اگر آزمون از پیش تهیه شده است، و به نظر می رسد که برای اندازه گیری مناسب باشد، در این صورت باید استفاده از آن در اولویت قرار گیرد.نقاط قوت و ضعف آزمون ها در انجام پایان نامهنقاط قوت آزمون ها ( به ویژه آزمون های هنجار شده)• می تواند بسیاری ویژگی های افراد را اندازه گیری کند.• اغلب هنجار شده است( یعنی محرک های یکسانی را به همه شرکت کنندگان ارائه می کند).• امکان مقایسه ویژگی های مشترک درون جامعه پژوهشی را فراهم می سازد.• دارای ویژگی های روان سنجی قوی است( روایی بالایی اندازه گیری).• داده هایی را از گروه مرجع در اختیار پژوهشگر پایان نامه می گذارد.• بسیاری از آزمون ها می توانند برای گروه ها به کار گرفته شوند که این امر صرفه جویی در زمان را به همراه دارد.• می توانند داده های سخت و کمی را نیز فراهم کنند.• آزمون ها معمولا از پیش تهیه شده اند.• طیف گسترده ای از آزمون ها ( که میتوان محتوای بیشتر آنها را مورد استفاده قرار داد) وجود دارند.• نرخ پاسخ برای گروهی که آزمون بر روی آنها اجرا شده بسیار بالا است.• تحلیل آن به دلیل ماهیت کمی داده ها آسان است.نقاط ضعف آزمون ها( بویژه آزمون های هنجار شده) در انجام پایان نامه• اگر قرار باشد برای هر یک از شرکت کنندگان در پایان نامه خریداری شود، بسیار گران است.• می تواند اثرات واکنشی مانند تمایلات اجتماعی ایجاد کند.• ممکن است برای یک جمعیت محلی یا خاص نامناسب باشد.• پرسش های باز و اکتشافی وجود ندارد.• گاهی برای برخی از گروه های خاص دارای سوگیری است.• به برخی سوال های انتخاب شده در یک آزمون پاسخ داده نمی شود.• برخی آزمون ها فاقد داده های روان سنجی هستند.مصاحبه در پایان نامهدر یک مصاحبه، مصاحبه گر سوال هایی را ( با فرد یا از طریق تلفن) مطرح می سازد.• در این روش، اعتماد و رابطه دوستانه دارای اهمیت است.• به وارسی ( برخلاف پرسشنامه های مداد- کاغذی ) ، شفافیت و کسب اطلاعات اضافی نیاز دارد.• در زیر نمونه ای از وارسی های استاندارد آورده شده است:• دیگر چه؟• آیا دلیل دیگری هم دارید؟• منظور شما چیست؟• مصاحبه ها ممکن است به گونه ی کمی یا کیفی باشند.مصاحبه های کمی در پایان نامه• هنجار شده اند ( یعنی برای همه ، اطلاعات یکسانی را فراهم می سازند).• از پرسش های بسته پاسخ استفاده می کنند.• بدین منظور باید پروتکل مصاحبه تهیه شود. تفاوت اصلی میان پروتکل مصاحبه و پرسش نامه آن است که مصاحبه گر باید پروتکل مصاحبه را خوانده و پاسخ های آرایه شده را ثبت کند( پیمایش تلفنی نیز نوعی مصاحبه محسوب می شود).مصاحبه های کیفی در پایان نامه• بر پایه پرسش های بازپاسخ هستند.• مصاحبه های کیفی ۳ گونه هستند:1. مصاحبه گفت و شنودی غیر رسمی• خود انگیخته است.• فاقد ساختار است.( یعنی از هیچ پروتکل مصاحبه ای استفاده نمی کند.)2. رویکرد هدایت مصاحبه• در مقایسه با مصاحبه ی گفت و شنودی غیر رسمی ، ساخت یافته تر است.• دارای پروتکل مصاحبه همراه با فهرستی از پرسش های باز پاسخ است.• مصاحبه گر می تواند ترتیب سوالات را تغییر دهد.• در شرایط مقتضی، مصاحبه گر می تواند تغییراتی در کلمات پرسش ایجاد کند.3. مصاحبه بازپاسخ هنجار شده• در این گونه مصاحبه، پرسش های باز در پروتکل مصاحبه نوشته شده اند و به ترتیب دقیقی مورد پرسش قرار می گیرند.• کلمات پرسش ها غیر قابل تغییر هستند.نقاط قوت و ضعف مصاحبه ها در انجام پایان نامهنقاط قوت مصاحبه ها• برای اندازه گیری نگرش ها و سایر محتواهای مربوط به علائق مفید هستند.• به مصاحبه گر اجازه ی وارسی و مطرح ساختن سوالات بعدی را می دهند.• می توانند اطلاعات ژرفی را فراهم آورند.• میتوانند اطلاعاتی را درباره ی معانی درونی و شیوه های تفکر شرکت کنندگان در اختیار پژوهشگر پایان نامه بگذارند.• مصاحبه های بسته پاسخ اطلاعات دقیق و مورد نیاز پژوهشگر پایان نامه را فراهم می سازند.• مصاحبه های تلفنی و الکترونیکی چرخش بسیار سریعی را بوجود می آورند.• روایی اندازه گیری نسبتا بالایی دارند.( یعنی برای پروتکل ها و مصاحبه های آزمون شده و خوش ساخت دارایی روایی و پایایی بالایی هستند).• می توان آنها را برای نمونه های احتمالی بکار گرفت.• نرخ های پاسخ نسبتا بالایی دارند و اغلب قابل دسترسی هستند.• برای اکتشاف و تایید مفید هستند.نقاط ضعف مصاحبه ها• مصاحبه های انفرادی، معمولا گران و زمان بر هستند.• ممکن است اثرات واکنشی ایجاد کنند( مثلا ممکن است مصاحبه شوندگان بخواهند شما آنچه را که خواسته ی جامعه است نشان دهید).• ممکن است اثرات ارزیابان ایجاد کنند( مثلا مصاحبه گران آموزش ندیده ممکن است به علت سوگیری های فردی و یا مهارت های ضعیف مصاحبه، داده ها را تحریف کنند).• افراد مصاحبه شونده ممکن است اطلاعات مهم را به یاد نیاورند و یا فاقد خود آگاهی باشند.• میزان گمنام ماندن پاسخ دهندگان در سطح پایینی قرار دارد.• تحلیل داده های مربوط به پرسش های باز پاسخ میتواند بسیار زمان بر باشد.• مقادیر به اعتباریابی نیاز دارند.منبع: سایت asanmoshaver

  ادامه مطلب
 • بررسی فصول پایان نامه

  هدف های پایان نامه ارشد و دکتری (نتایج مورد انتظارهر پایان نامه ای برای دستیابی به هدف های خاص انجام می شود که در مساله ی آن، پنهان است و باید آشکار شود. هدف ها می توانند به دو حالت کلی و فرعی مطرح شود:الف: هدف کلی تحقیقهدف کلی ،پاسخ به مساله اصلی پژوهش است و مشخص می کند در نهایت پژوهشگر پایان نامه، به چه چیزی دست می یابد چه نتیجه ای را در پایان پژوهش انتظار کشید.ب:هدف های فرعی (جزیی)تحقیق هدف های فرعی پایان نامه از هدف کلی آن بر می خیزند و می توان آنها را مساله های فرعی به دست آورد پژوهشگر پایان نامه ببیان این هدف ها، نشان می دهد که در پژوهش، قرار است چه کاری انجام گیرد و چه انجام نشودlaquo; هر پژوهش می تواند چندین هدف فرعی داشته باشد. هدف های فرعی پژوهش، راهنمایی برای نوع و تدوین ابزار گردآوری اطلاعات است ،بنابرای ضروری است هدف های فرعی به گونه ای بیان شود که بر نتیجه های خاص پژوهش تاکید داشته باش و چارچوبی مناسب، برای تجزیه و تحلیل آماری ارایه دهد.در یک نگاه کلی می توان بیان کرد که هدف کلی پایان نامه ناظر بر پاسخ یابی برای پرسش یا مساله اصلی تحقیق است و هدف های فرعی بر پرسش های فرعی تحقیق تمرکز دارند. رابطه هدف و پرسش(مساله) اصلی ،با هدف ها و پرسش های فرعی، از نظر منطقی بایدlaquo;کraquo; بهlaquo;جزraquo; بوده و دارای انسجام و هماهنگی باشد ،یعنی هیچ هدف و پرسش فرعی نباید با دیگر پرسش ها، همپوشانی و تداخل داشته و مرزبندی آنها روشن و دقیق باشد. پرسش ها و هدف های فرعی باید در مجموع و پرسش اصلی را نشان دهند.محتوای فصول مختلف پایان نامدر این قسمت به صورت کوتاه ساختار هر یک از فصول پایان نامه و مواردی که در هر یک از فصول ۵ گانه پایان نامه باید وجود داشته باشد ذکر شده استمحتوای فصل اولمقدمه (حدود یک پاراگرافبیان مساله پژوهاهمیت انجام پژوهش و وجه تمایز پژوهش با سایر پژوهش ها ( توجیه لزوم انجام پژوهشاهداف پژوهش (آرمانی، اصلی و ویژه فرضیات و سوالات پژوهدامنه پژوهامکانات و محدودیت های پژوهتعریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیر همحتوای فصل دوممقدمه ( حدود یک پاراگراف بررسی متون، نظریه ها و تاریخچبررسی پژوهش های انجام شده در ایرابررسی پژوهش های انجام شده در سایر کشور های جهامحتوای فصل سوممقدمه( حداکثر یک پاراگراف جامعه پژوهنمونه پژوهش ( حجم نمونه، روش نمونه گیری، معیار های انتخاب نمونه نوع پژوهابزار پژوهتعیین روایی و پایایی ابزار پژوهابزار و روش های گرد آوری داده همکان و زمان انجام پژوهروش تحلیل داده هملاحظات اخلاقمحتوای فصل چهارممقدمجداول و نمودارهپوشش اهداف و پاسخ به سوالات و آزمون فرضیامحتوای فصل پنجممقدمتحلیل یافته ای پژوهش ( در ارتباط با اهداف، فرضیه ها، سوالات پژوهش بحث و تفسیر نتایاستفاده از پژوهش های دیگران برای رد یا حمایت نتایج بدست آمدتاکید بر جنبه های تازه و مهم پژوهپیشنهادات پژوهشگر در ارتباط با نتایج حاصل از پژوهپیشنهادات پژوهشگر برای پژوهش های بعدیمنبع: سایت analysisacademy , asanmoshaver

  ادامه مطلب
 • نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد

  این مطلب در ادامه مقاله قبلی (با عنوان موضوع و منابع پایان نامه کارشناسی ارشد) می باشبخش چهارم: طی کردن فرایند نگارش پایان نامهبرنامریزی کنیدرویکردی که برای بسیاری از افراد مؤثر واقع مشود، استفاده از یک تقویم معکوس است که در آن زمابندی نگارشتان را از موعد مقرر، به زمان حال برنامریزی مکنید. اگر بدانید که چه مقدار زمان برای تکمیل پروژتان نیاز دارید و آها به بخهای قابل مدیریت با تاریهای مقررِ جداگانه تقسیم کنید (خواه این تاریها صرفاً برای خود شما باشد یا برای اعضای گروهتان نیز باشد)، احتمال اینکه حجم کارهای پروژه بر دوش شما سنگینی کند و به شما فشار بیازحد بیاورد، کمتر است.هرروز مقدار کمی از پایان نامه خود را بنویسیدنگارش ۳۰ صفحی کامل در ظرف دو هفته، کار طاقفرسایی است. اگر روزانه ۵۰۰ کلمه بنویسید، براحتی متوانید در موعد مقرر پروژتان را به پایان برسانید. سعی کنید ناامید نشوید و کارهایتان را به تعویق نیندازید، زیرا در این صورت کارهایتان روهم تلنبار مشوند و قابل مدیریت نیستند.سعی کنید از تکنیک پومودورو استفاده کنیدبسیاری از افرادی که در ترغیب خود به بهرور بودن و مدیریت زمان در انجام پروژی پایان نامشان مشکدارند، کار باlaquo;گوجraquo; را با استفاده از تکنیک پومودورو مفید تلقی مکنند. ایدی اصلی این است که ۲۵ دقیقه از کارهای کاملاً متمرکز خودتان را به انجام رسانید، سپس ۵ دقیقه به استراحت بپردازید. با این کار توانستاید کارتان را به بخهای قابل مدیریت تقسیم کنید و از فشار بیازحدی که اغلب در پروژهای بزرگ و بلندمدت دچار انسان مشود، اجتناب کنید.استراحت کنیدمخصوصاً زمانی که روی یک پروژی بزرگ کار مکنید، مهم است که گه گاهی به مغزتان اندکی استراحت دهید. نمتوانید بدون کاهش کیفیِ محتوای کارتان، تماوقت و بدون وقفه به کارتان بپردازید، و یکی دو روز دور بودن از ایدهایتان باعث مشود که سرحاتر و بانشاتر به کارتان بازگردید. شما متوجه اشتباهاتی مشوید که قبلاً به آها پی نبرده بودید و به پاسهایی مرسید که قبلاً به آها نمتوانستید فکر کنید.زمانی را برای نگارش پایان نامه انتخاب کنید، که برایتان مناسب استبرخی افراد در صبح هنگام بهتر کار مکنند، درحالکه برخی دیگر در شهنگام تمرکز بیشتری روی کارشان دارند. اگر مطمئن نیستید که چه وقت از روز بهروری بیشتری دارید، رویکردهای مختلفی را انتخاب کنید و ببینید که کدام رویکرد برای شما نافتر و مؤثرتر است.مقدمی پایان نامتان را بنویسیدشاید متوجه شوید که پروپوزال تز شما، یک نقطی پرش برای نگارش مقدمتان مباشد. شاید بخواهید بخهایی از پروپوزاتان را برای شروعِ مقدمتان کپی-پیست کنید، اما در نظر داشته باشید که اگر ایدتان را در طول انجام پروژتان تغییر دهید، اشکالی ندارد. شاید بخواهید مقدمتان را چند بار در طول فرایند نگارش پایان نامتان مورد بازبینی قرار دهید، مثلاً هر وقت که بخشی یا فصلی از آن را تمام مکنید.مرور مقالات را در نظر داشته باشیداگر لازم باشد که قبل از شروع نگارش تز خود، مروری بر نشریات پژوهشی را بنویسید، خبرهای خوبی برایتان داریم و آهم اینکه: شما تقریباً کل یفصل را قبلاً نوشتاید! مجدداً لازم است کارتان را موردبازنگری قرار دهید و تغییراتی در آن اِعمال کنید، و شاید موقعیهایی پیش بیاید که به مروری که قبلاً داشتاید مطالبی اضافه کنید و به جلو روید.* اگر قبلاً نشریات پژوهشی را مرور نکرداید، وقتش است که این کار را انجام دهید! مروری بر نشریات پژوهشی، خلاصای از تمام پژوههای مرتبطی است که قبلاً سایر دانشگاهیان درزمینی موضوع شما انجام داداند، که در کنار آن تعداد زیادی نققوهای مستقیم نیز از منابع اولیه و ثانویای که به آها رفرنس داداید، ذکر مشود.کارتان را در متن قرار دهیدپس از مرور و بررسی پژوههای موجود، باید توضیح دهید که پژوهش شما چه تأثیری در غنتر شدن کارهای پژوهشی که قبلاً صورت گرفته دارد؛ بعباردیگر، آنچه را که با پژوهتان به حوزی پژوهشتان مافزایید، چیست و چقدر است.پایان نامتان را بنویسیدمابقیِ تز، با توجه به رشتی مطالعاتی شما متواند متفاوت باشد. یک تز مبتنی بر علوم، شامل تعداد کمی منابع ثانویه است، چراکه مابقیِ کارتان شامل توصیف و ارائی نتایج تحقیقتان خواهد بود. از سوی دیگر، یک تز نظری، هنگام انجام آنالیز یا مطالعی یک متن یا متون خاص، به منابع ثانویه اشاره بیشتری منماید.یک نتیجی قوی بنویسیدنتیجی شما باید دلیل اهمیت تز کارشناسی ارشد شما را بتفصیل بیان کند، و متواند شامل رهنمودهایی برای تحقیقات آتی باشد که بتوانند با پیروی از این رهنمودها به ارائه اطلاعات بیشتر درزمینی سوژی موردنظر مبادرت ورزند.اطلاعات تکمیلی را اضافه نماییداطمینان یابید که چارها، گراها و تصاویر لازم را در تز خود گنجانداید. شاید لازم باشد ضمایمی را نیز در انتهای پایان نامتان بیفزایید که وابسته به کارتان باشند و با پرسش اصلیِ تز کارشناسی ارشدتان نیز در ارتباط باشند. اطمینان حاصل کنید که تمام ابعاد و جنبهای کارتان بر طبق رهنمودها و دستورالعمهای نهاد مربوطه و رشتی تحصیلتان باشند.بخش پنجم: تکمیل مراحل نگارش پایان نامهپینویسی را که از تز خود تهیکرداید، با ضوابط دانشگاهتان مقایسه کنیدضوابط فرمت بندی تزها بسیار خستکننده و پیچیده هستند. مطمئن شوید که تز شما بطور عام به تمام ضوابطی که دپارتمان مربوطه مقرر کرده است، و بطور خاص به ضوابط رئیس گروهتان پایبند باشد.* بسیاری از دپارتماها یا برنامها، یک الگو برای تزها و رسالها ارائه مدهند. اگر یکی از این الگوها را دارید، شاید سادترین راه این باشد که از همان ابتدای شروع کارتان، از این الگو استفاده نمایید (بجای اینکه نوشتهایتان را در آن کپی-پیست نمایید).کل پایان نامتان را بازخوانی نمایید تا از درستی و باشکال بودنش مطمئن شوید.وقتکه کار نوشتن پایان نامه به پایان رسید، یکی دو هفته دست از کار بکشید و به مغزتان استراحت دهید. سپس، پایان نامه را مرور کنید و خطاهای احتمالی گرامری و تایپی را پیدا و رفع کنید. وقتکه خیلی در عمق فرایند نگارش فرومروید، بآسانی بجای اینکه آنچه را که واقعاً نوشتید بخوانید، آنچه موردنظرتان است را مخوانید. بنابراین مهم است که روی کارتان بازنگری انجام دهید و ارزیابی کارآمدتری از کارتان و نوشتتان داشته باشید.* یا متوانید از یک همکار یا دوستتان بخواهید پایان نامتان را مطالعه و مرور کند و به شما در یافتن خطاهای احتمالیِ گرامری و املایی و نقطگذاری و تایپی کمک نماید.از تمام رهنمودها و دستورالعمهای مکتوب، بر اساس خمشهای دپارتمانتان پیروی نماییدشاید لازم باشد تا دسبجیب شوید و نسخهایی از تز کارشناسی ارشد خود را برای ارائه به دانشگاه و نیز نسخهایی از آن را برای خودتان تهیه کنید. اطمینان یابید که از این رهنمودهای مکتوب پیروی مکنید تا دچار مشکلات بالقوای که ممکن است در طول انجام این مرحلی پایانی برایتان پیش آید، نگردید.خود را برای دفاع از پایان نامتان آماده کنیدپس از تکمیل بخش مکتوبِ پایان نامه، لازم است در جلسه دفاع از تز خود شرکت کنید که در آن باید در حضور اعضای گروهتان به دفاع از ایدهای مطروحه در پایان نامتان بپردازید. این یک فرصت عالی جهت اثبات این است که در طول فرایند تهیه پایان نامتان چه آموختاید و به اعضای گروهتان این فرصت را بدهید که هر پرسشی که در خصوص پایان نامتان دارند را از شما بپرسند. برخلاف آنچه از اصطلاحlaquo;دفاع از تraquo; به اذهان متبادر مشود، این جلسه بیشتر یک جلسی گفتگوی دوسویه است.تز خود را تقدیم کنیددانشگاه شما برای تقدیم پایان نامتان، احتمالاً رهنمودهای بسیار خاصی دارد که باید در نگارش پایان نامه تان به آها توجه نمایید. اکثر دانشگاها از دانشجو مخواهند که تز خود را در سایت پروکوئست آپلود کند تا بصورت الکترونیکی و از طریق بایگانی رسالها و تزهای آن انتشار یابد. مطمئن شوید که برای تقدیم پایان نامتان، کاملاً از رهنمودهای خاص دانشکدتان پیروی نمایید.* برخی از دانشگاها از شما مخواهند که قبل از آپلود کردن تز در سایت پروکوئست، آها جهت بررسی فرمت به دانشگاه تقدیم کنید. حتماً با مدیر تحصیلات تکمیلیِ دپارتمانتان جهت دریافت رهنمودهای خاص در این زمینه، مشورت نمایید.* به مهلت تقدیم تز توجه داشته باشید، که معمولاً قبل از تاریخ فارالتحصیلتان است. تأخیر در تقدیم پایان نامتان به این معناست که ناچار خواهید بود تاریخ فارالتحصیلتان را به تعویق اندازید، که ممکن است بر فرایند استخداتان یا ادامه تحصیلتان تأثیر بگذارد.نکات و راهنمایی در مورد نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد* انجام یک بررسی جامع از نشریات پژوهشی و تحقیقات موجود درزمینی موضوعات مشابه قبل از ارائی کارتان، شمارا از بازنگرهای زمابر رها مسازد.* به خاطر داشته باشید که چرا مخواهید پایان نامه بنویسید و چه کسی یا کسانی آها خواهند خواند و از آن استفاده خواهند کرد. شما تز کارشناسی ارشد خود را برای اعضای جامعی رشتی خودتان منویسید، بنابراین توجه داشته باشید که آها قبل از اینکه تز شمارا بخوانند، از دانش و تجربی زیادی برخوردار خواهند بود. آها را با گفتن و نوشتن مطالب غیرضروری خسته نکنید.* اگر قبل از شروع تحقیتان یک پرسش پژوهشیِ بنقص را انتخاب کنید، متوانید جلوی یاس و ناامیدی را بگیرید و در وقت خود صرفجویی کنید. شاید مهترین کاری که باید هنگام فراگیریِ نحوی نگارش پایان نامی خود فراگیرید این باشد که باید تلاش زیادی را برای طرح پرسش پژوهشیِ بنقص صرف کنید.* باکسانی که تز کارشناسی ارشد خود را به انجام رسانده و مدرک کارشناسی ارشدشان را دریافت کرداند در این خصوص مشورت کنید. نگارش پایان نامه یک فرایند طولانی و خستکننده است و اگر بتوانید از پشتیبانی و مشاوری افرادی که قبلاً این کار را انجام داداند بهرمند شوید، خیلی به نفعتان خواهد بود.منبع: سای ترجمانو

  ادامه مطلب
 • موضوع و منابع پایان نامه کارشناسی ارشد

  آموزش نگارش پایان نامه کارشناسی ارشددانشجویانی که نحوی نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد را فرا مگیرند، نخست این نکته را مآموزند که در نگارش پایان نامه، یک پرسش پژوهشیِ اصلی، باید مطرح و پاسخ داده شود. یک پایان نامی کارشناسی ارشد، تا به این مرحله، مهترین قسمت از تحصیلاتتان بشمار خواهد آمد و طرح یک پرسش پژوهشیِ مرتبط با پایان نامه که نقش ستون فقرات آرا ایفا مکند، نگارش پایان نامه را از یک کار کسالآور به یک امر حائز اهمیت تبدیل مکند. در این مطلب قصد دارم مراحل نگارش یک پایان نامه (کارشناسی ارشد) را به دانشجویان عزیز توضیح دهیم.بخش اول: انتخاب موضوعبه آنچه علاقمند هستید فکر کنیداحتمالاً زمان زیادی را صرف این پروژه خواهید کرد، به همین خاطر ضروری است که موضوعی را انتخاب کنید که واقعاً به آن علاقمند هستند، یعنی موضوعی که پس از مدت کوتاهی باعث دزدگی و کسالت شما نگردد.*سعی کنید به سوژی موردنظرتان بیاندیشید. شاید این سوژه، یک مؤلف، نظریه، بازی زمانیِ خاص و غیره باشد. به این فکر کنید که ادامی تحقیق در خصوص موپوع موردنظرتان را چگونه انجام خواهید داد.* اگر با فکر کردن راجع به علاقمندهای آکادمیک خودتان مشکل دارید، شاید لازم باشد مروری اجمالی بر دروس دوری کارشناسی خود داشته باشد و ببنید آیا موضوع خاصی وجود دارد که به بررسی آن تمایل داشته باشید یا خیر.پرسش پایان نامی خود را انتخاب کنید.بدقت به بررسی پرسهایی برای نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد خود بپردازید که کار پژوهشیِ مهمی را بطلبند تا بواسطی کار پژوهشتان، به پرسهای اعضای جامعی آموزشی و مخاطبان و مراجعان آها پاسخ داده شود. در پایان نامی خود، لازم است با اعتقاد راسخ و شفافیت و بصورت مکتوب پاسخ دهید و آرا تقدیم کنید تا بتوانید تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد به پایان رسانید.* اطمینان حاصل کنید که پرسش پژوهشی شما و پاسهایتان به آن پرسش، محتوایی اصیل را به تحقیهای موجود بیافزاید. یک پرسش سنجیده، هچنین باعث خواهد شد که تحقیق متمرکز، سازمایافته و جالب باقی بماند.تحقیق خود را انجام دهیدجهت پاسگویی به پرسش اصلی پایان نامتان، لازم است تحقیق خود را انجام دهید. متون مختلف و مربوطه را بخوانید، آزمایهای مربوطه را انجام دهید، آچه لازم است در راستای پاسخ به پرسش پژوهشتان انجام دهید، به انجام رسانید. با این کار خواهید فهمید که آیا پروژی انتخاب شده توسط شما ارزش ادامه دادن را دارد یا خیر؛ و درخواهید یافت که آیا مشکلاتی ذاتی در مسیر انجام پژوهتان وجود دارد که باید برطرف گردند یا خیر. این امر هچنین به شما کمک خواهد کرد، اطلاعاتی را که برای پیشروی به مرحلی بعد لازم دارید، گردآوری نمایید.اعضای گروه خود را انتخاب کنید.برای نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد، یک گروه پایان نامه معمولاً از دو استاد تشکیل مشود: استاد راهنما و استاد مشاور. لازم است اعضایی برای گروهتان انتخاب کنید که بتوانید بخوبی با آها همراهی کنید. سعی کنید افرادی باشند که زمان کافی برای تخصیص دادن به پروژی شما داشته باشند، کسانی که تخصصشان با پروژه شما هخوانی داشته باشد.* هیچیز ناامیدکنندتر از این نیست که استاد راهنمای پروژی شما، آقدر سرش شلوغ باشد و کمبود وقت داشته باشد که نتواند با شما جلسه بگذارد.بخش دوم: انتخاب منابع تحقیق برای نگارش پایان نامهژورناهای پژوهشیِ مربوطه را بررسی نماییدژورناهای پژوهشی و تحقیقات فعلی را که با پایان نامه شما مرتب هستند، بررسی کنید. بررسی نشریات پژوهشی باید جامع و کامل صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که تز کارشناسی ارشد شما، حائز اهمیت است و حشو و زائد نیست. لازم است ایدی نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد شما، ارجینال و مرتبط باشد. جهت اطمینان از این موضوع، باید از بافت و زمینی تحقیق خود، آنچه سایر افراد راجع به سوژتان گفتاند، و نظرات کلی راجع به موضوعتان، مطلع باشید. از مطالب و نشریات پژوهشیِ مربوطه، اطلاعات زمینایِ مرتبط با موضوعتان و اظهارات افراد در مورد سوژتان را یادداشت نمایید.منابع اولیه خودتان را انتخاب نماییدمنابع اولیه، منابعی هستند که توسط فردی نگاشته شداند که خالق ایده، داستان، نظریه، آزمایش و غیره بوده است. آها مبانی واقعی و مهمی هستند و درصورتکه مشغول نوشتن یک تز تحلیلی باشید، در تز کارشناسی ارشد خود از آها استفاده مکنید.* مثلاً، رمانی که نوشتی ارنست همینگوی است یا یک مقاله در یک مجلی علمی که در آن نتایج جدیدی برای نخستین بار بیاشده است، هر دو را ممکن است بتوان منابع اولیی یک پروژه بشمار آورد.منابع ثانویه خود را انتخاب نماییدمنابع ثانویه، منابعی هستند که راجع و پیرامونِ منابع اولیه نگاشته شداند. لازم است که این منابع در تز کارشناسی ارشد شما گنجانده شوند، چراکه باید نشان دهید که درک عمیقی از محیط موضوع موردنظرتان دارید و آنچه را دانشمندان برجسته در خصوص سوژی پژوهشتان گفتاند، درک کرداید.* مثلاً، کتابی که راجع به رمان ارنست همینگوی یا یک مقاله علمی نوشتشده است و به بررسی یافتهای فرد دیگری مپردازد، هر دو از منابع ثانویه بشمار مروند.رفرنهای خود را مدیریت کنیدبسته به رشتتان، شاید قسمت اعظم تحقیقتان را در فصل اول نگارش پایان نامه قرار دهید، یا ممکن است منابع را در سراسر پایان نامتان و در لابلای آن بگنجانید. به هر روش که عمل کنید، احتمالاً لازم است رفرنهای مختلف را در پایان نامه بگنجانید. لازم است رفرنهای خودتان را هماطور که منویسید، در خلال نوشتن وارد کنید، بجای اینکه سعی کنید آها را پس از پایان نگارش پایان نامتان به آن اضافه کنید.* از روش رفرنس دهی ارجاع درون-متنی که مناسب رشتتان است استفاده کنید. رایترین آها عبارتند از MLA ، APA و شیکاگو.* نام هر پژوهش مرتبطی را که در خلال متنتان استفاده کرداید، در متن پایان نامه یا بصورت پانویس ذکر کنید.* از نرافزارهای مدیریت رفرنس نویسی نظیر اِندنوت، مندِلی یا زوتِرو استفاده کنید. این نرافزارها به شما امکان مدهند که رفرنها را درون برنامی واژپردازتان وارد و جابجا نمایید و بطور خودکار کارهای پژوهشیِ ارجاع شده یا صفحی رفرنس را برایتان تکمیل مکند.بخش سوم: برنامریزیِ رئوس مطالبضوابط مربوط به رشته یا دانشکدتان را بشناسیدضوابط و قالهای نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی، با ضوابط پایان نامه کارشناسی ارشدِ رشته شیمی متفاوت است. دو نوع نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد وجود دارد:* کیفی. این نوع تز مستلزم تکمیل پروژای است که اکتشافی، تحلیلی یا خلاقانه است. دانشجویانی که در رشتهای علوم انسانی درس مخوانند، این نوع تز را انجام خواهند داد.* کمّی. این نوع تز مستلزم انجام آزمایها، اندازگیریِ دیتا و ثبت نتایج است. دانشجویان علوم پایه معمولاً این نوع تز را انجام مدهند.ایدی پایان نامتان را دقیقاً توضیح دهیدپرسش اصلی پایان نامتان را که قرار است با تحقیقتان به آن پاسخ دهید، در قالب یک عبارت روشن و واضح بیان کنید. مهم است که بتوانید پایان نامتان را بروشنی و صراحت بیان کنید. اگر تلاش مکنید پرسش پژوهشتان را بیان کنید، لازم است بطورکلی راجع به پروژتان فکر کنید.رئوس مطالب و طرح کلی پروژتان را تهیه کنیدرئوس مطالب و تهیه یک طرح کلی به شما کمک مکند که بدانید همچنان که در پروژتان بپیش مروید،laquo;به کجا دارید مرویraquo;؛ هچنین به اعضای گروهتان ایدای ازآنچه مخواهید انجام دهید و نحوی انجام آن را نیز نشان مدهد.بدانید که چه چیزهایی را باید در پایان نامتان بگنجانیدلازم است با دانشگاهتان راجع به ضوابط دقیق موردنیاز مشورت کنید، اما اکثر تزهای کارشناسی ارشد باید شامل موارد زیر باشند:* صفحی عنوان* صفحی امضا (متشکل از امضاهای گروه مشاور- که معمولاً در جلسه دفاع یا پس از پایان پروژه گرفته مشوند)* چکیده- یک توصیف کوتاه و خلاصه از کار انجاگرفته در پایان نامتان است که معمولاً شامل یکی دو پاراگرف مشود.* فهرست مقالات (با عدد مربوط به هر صفحه)* مقدمه* بدنه اصلی مقاله* نتیجه* کتانامه یا پژوههایی که در طول مقاله به آها اشارشده است* ضمایم یا پانویهای لازممنبع: سای ترجمانو

  ادامه مطلب
 • پایان نامه چیست؟

  انجام پایا نامه چرا مهم است؟ در این مقاله می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم و شما را بیشتر با روند ارائه پایان نامه آشنا سازیم.پایانامه (تز، رساله) نوشتای است که بوسیله داوطلب درجه دانشگاهی، بعنوان یکی از شرایط احراز آن، ارائه مشود و نویسنده آن دانشجویی است که زیر نظر کلی یک هیأت علمی کار مکند. موضوع انتخابی پایانامه، معمولاً، محدود و تخصصی است و تحقیق در مورد آن، زمان مشخص و مبتنی بر روش علمی را طلب مکند.همین ویژگی است که پایانامه را تبدیل به منبع اطلاعاتی ارزشمندی برای علاقمندان به آن حوزه موضوعی مسازد. پایانامها معمولاً اساس تدوین مقالها یا کتاهای منتشر شده بعدی مشوند و تا آن زمان تنها مدرک دسترپذیر آن فعالیت علمی محسوب مشوند.تاریخچه:در سال 1861 میلادی، دانشگاه ییل، نخستین مدرک دکتری خود را در سه رشته روانشناسی، فیزیک، و ادبیات کهن اعطا کرد.مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران اقدام به تهیه پایگاه اطلاعاتیِ چکیده پایانامهای فارالتحصیلان ایرانی خارج از کشور و نیز چکیده پایانامهای دکتری و کارشناسی ارشد داخل کشور کرده است.قدیمترین پایانامه فارالتحصیلان خارج از کشور در این پایگاه اطلاعاتی، متعلق به سال 1909 در دکترای مهندسی و قدیترین پایا نامه فارالتحصیلان داخل کشور، متعلق به سال تحصیلی 1310 شمسی در مقطعکارشناسی ارشد علوم انسانی (زباشناسی) است.در دانشگاهای ایران، پس از تصویب قانون تهیه و ارائه رسالای ب عنوان پایا نامه تحصیلی و یکی از شرایط لازم جهت فراغت از تحصیلات تکمیلی، تهیه و نگارش پایانامه متداول شد.گرچه در ساهای اولیه، تهیه پایانامه تحصیلی اجباری بود، با کیفیت و دقت چندانی انجام نمشد و اغلب در دفترچهای چهل الی صدبرگی با جلدهای بسیار نازک کاغذی و بصورت دستنویس تهیه و گاه در صفحات معدودی (پنج الی شش صفحه) نوشته مشد، اما بتدریج کیفیت آنها ارتقا یافت.در حوزه پزشکی، قدیمی ترین پایانامه متعلق به 1312 شمسی است. با توجه به اینکه قدیترین دانشگاه کشور یعنی دانشگاه تهران در سال 1313 تأسیس شده است؛ پایانامهای ذکر شده متعلق به دانشسرای عالی و مدرسه دارالفنون است که در کتابخانهای مرکزی و پزشکی دانشگاه تهران نگهداری مشوند.ضرورت:در کلیه رشتهای دانشگاهی، در دورهای کارشناسی ارشد و دکتری، نگارش و ارائه پایان نامه ضروری است. البته در دوره کارشناسی برخی رشتهای فنی و هنری نیز دانشجو ملزم به تهیه پایان نامه تحصیلی است. در حوزه علوم پزشکی، برحسب مقطع تحصیلی، پایانامها به سه گروه علوم پایه، عمومی (بالینی)، و تخصصی تقسیم مشوند. پایانامهای پژوهشی متعلق به دورهای تحصیلات تکمیلی یکی از انواع منابع اطلاعاتی ردیف اول محسوب مشوند.اهمیت:پایانامها را معمولاً از دو دیدگاه ارزیابی مکنند:1) بعنوان گامی مقدماتی و نخستین تحقیق جدّی و منضبط دانشجو در زمابندی مشخص؛2) به مثابه کاری نهایی که برآیند کل یافتهای دانشجو در طول دوره تحصیلی است.عمده دلایل تهیه پایا نامه تحصیلی عبارتند از:1) یادگیری روشناسی تحقیق؛2) توسعه نگرش علمی؛3) کسب موفقیت برای مطالعای جدی و عمیق و کسب تجربه علمی در حوزه موضوعی خاص؛4) کسب مهارت برای مطالعه نقّادانه و موشکافانه؛5) بهرمندی از اطلاعات جدیدتر؛6) شرط لازم برای دریافت مدرک تحصیلی؛7) انتشار نتایج پایان نامه بشکل مقاله پژوهشی در مجلات علمی و تخصصی.قابلیهای ایگونه منابع از نظر اطلاعاتی و پژوهشی، سبب شده است که پایانامها را از دو دیدگاه در رشتهای مختلف دانشگاهی و پژوهشی مورد توجه قرار دهند: یکی بعنوان مدرک مفید پژوهشی (به اعتبار متن تحقیق)؛ و دیگری به مثابه نوعی کتابشناسی تخصصی (به اعتبار فهرست مآخذ پایانی).استفاده از پایانامه تابع شرایط ویژای است زیرا، از لحاظ حقوقی، تکثیر و نقل از پایانامهای تحصیلی بدون اجازه از صاحبان اثر (دانشجو و استاد راهنما) مجاز نیست. طبق قانون واسپاری، نسخهای محدودی به دانشکده محل تحصیل و کتابخانه مربوط ارائه مشود و در کتابخانها نیز سعی شده است از پایانامها فقط در حد مطالعه در محل و احیاناً معدودی نقل قول با ذکر منبع و یا استفاده از منابع و مراجع معرفی شده و نهایتاً روبرداشت چکیده پایانامها استفاده شود.bio1منبع : سای

  ادامه مطلب
 • چگونه پایان نامه خود را تنظیم نمائیم؟

  این روزها با توجه به گسترش چشم گیر آموزش عالی در کشورمان ایران، به خصوص تحصیلات تکمیلی، بسیاری از دانشجویان این مقاطع را می بینیم که برای نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد و بعضا دکتری خود سردرگم هستند و نقطه آغاز کار را نمی دانند و این امر موجب نگرانی وافری در آنها شده است.پایان نامه در کارشناسی ارشد در واقع پلی است بین سرآغاز پژوهش تا رساله دکتری که در آن بحثی جدید و منحصر به خود پژوهشگر مطرح می شود.یکی از اهداف نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد، این است که در این دوره دانشجو با اصول اولیه پژوهش و کار علمی آشنا بشود. بتواند منابع و مراجع را به طور صحیح و منظم جمع آوری کند و در مورد مناسب از آنها استفاده نماید. تعاریف اولیه و سیر تاریخی مسئله خود را بشناسد و آنها را فهرست نماید. موضوع مورد علاقه خود را تا حدی بشناسد وhellip; .نحوه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشدبرای نگارش یپایان نامه کارشناسی ارشد، اولین قدم، این است که دانشجو به استاد راهنمای خود مراجعه نماید که به عقیده اینجانب این کار باید در ابتدای ترم سوم تحصیلی انجام شود. سپس استاد راهنما با توجه به زمینه کاری خود، تعدادی از مقالات چاپ شده در مجلات بین المللی معتبر را به دانشجو می دهد و از او می خواهد که این مقالات را یک مطالعه سطحی (چکیده، تعاریف اصلی و مقدمه فصل اول را بخواند) بنماید.بعد از این مرحله دانشجو با توجه به بنیه علمی و البته علاقمندیهای پژوهشی خود یکی یا احتمالا ۲ مقاله که کارهای موازی و نزدیک به هم را دنبال کرده اند، انتخاب می کند.کار بعد از این انتخاب آغاز می شود. اگر زبان انگلیسی شما (معمولا زبان مقالات بین المللی انگلیسی است) تا حدی خوب است، وقت خود را صرف این که مقاله را دقیقا ترجمه نماید و روی کاغذ بنویسید نکنید. این مرحله را تنها در صورت ضعیف بودن در بحث زبان انجام دهید ( به کررات دیده ام که دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، توان ترجمه و نگارش صحیح فارسی را ندارد و یا بسیار ضعیف است).سپس تعاریف اصلی مقاله را گرد آوری کرده به عنوان مثال در قسمتی از یک دفترچه یاداشت نمائید. نکته ای که در اینجا قابل ذکرمی باشد، این است که در اکثر مقالات، تنها یک یا ۲ منبع اصلی در قسمت مراجع مقاله موجود است که تعاریف و سیر کاری مقاله با توجه به آن انجام شده است. اگر شما بتوانید این منبع کلیدی را بیابید دیگر برای یافتن تعاریف اصلی کار پایان نامه خود هیچ نگرانی و کار سختی ندارید. تنها به این کتاب یا مقاله مراجعه کرده و تعاریف و نتایج قبلی را از روی آن می نویسید. خوشبختانه اکثر اساتید راهنمای ما در اکثر دانشگاههای کشور دارای این بنیه علمی تشخص کار اصلی(منبع اصلی) هستند. از آنها بخواهید که منبع اصلی را به شما معرفی نمایند.بعد از جمع آوری این مباحث به قسمتهای اصلی مقاله رفته، تعاریف، قضایا و نتایج کار را به طور موشکافانه ای تحلیل و بررسی نمائید. این جزو اصلی ترین قسمتهای کار یک پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد که روی این بخش نیز داوران خارجی که در حضور ایشان کار دفاع از پایان نامه انجام می شود، تاکید دارند و سئوالات از این قسمتها مطرح می شود. البته از قسمتهای ابتدایی نیز سئوالاتی مطرح خواهد شد.تا اینجا شما حدود ۷۰ الی ۸۰ صفحه مطلب جمع نموده اید. حدود ۱۰ الی ۱۵ صفحه قسمت تعاریف اولیه و نتایج قبلی و حدود ۵۵ تا ۷۰ صفحه مطالب اصلی مقاله مذکور. این مطالب را به طور مجزا تایپ کرده و به استاد راهنمای خود تحویل بدهید. دقت کنید که تایپ کردن مطالب برای جلب موافقت استاد راهنما جهت اتمام کار پژوهشی شانس زیادی را نصیب شما می کند. پس هیچ گاه مطالب را به صورت دست نویس تحویل استاد راهنما ندهید و از همان ابتدای تایپ کردن سعی کنید که اشتباهات تایپی را به حداقل برسانید.اگر تا همین حد استاد از کار شما راضی بود، خوب تنها یک مرحله دیگر برای اتمام نگارش پایان نامه باقی می ماند و آن هم نوشتن منابع، چکیده، مقدمه و رده بندی موضوعی است. اگر ایشان هنوز از حجم و کیفیت کار شما راضی نباشد، به سراغ مقاله دوم می روید و چند نتیجه و قضیه دیگر را هم از مقاله دوم که در امتداد کار اول است، استخراج کرده و آن را به همان طریق باز کردن موضوعات و مطالب مقاله اول باز می نمائید و به ادامه کار اول خود اضافه می نمائید. این بار دیگر استاد راهنمای شما بعد از دیدن این حجم از کار قطعا موافقت خود را جهت اتمام کار پژوهشی شما اعلام می نماید.بعد از این مراحل شما در طول یک پروسه ۲ الی ۵ ماه کار پایان نامه تان را، اگر مرحله آزمایشاهی نداشته باشید به اتمام رسانده اید. به شما تبریک می گویم.همچنین بخوانید :آموزش پروپوزال نویسیاما به عقیده من کار نگارپایان نامه کارشناسی ارشداین روزها با توجه به حجم زیاد کارهای قبلی انجام شده و کثرت کتابهای الکترونیکی، فرایندی بسیار ساده است و شما نباید هیچ نگرانی در این زمینه داشته باشید. به عنوان مثال می توانید به کتابخانه دانشگاه خود مراجعه نمائید و بسیاری از تعاریف اولیه را از روی پایان نامه های قبلی کار شده بنویسید. تنها دقت کنید که مراجع و منابع این تعاریف را هم یاداشت نمائید چون از شما سئوال خواهد شد که این تعریف را چه کتابی استخراج نموده اید.در این روزها دانشجویان زیادی به بنده مراجعه می کنند برای مشاوره گرفتن در زمینه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد خود، از آنها می خواهم که مقاله ای که استاد به ایشان معرفی کرده است را به بنده نشان بدهند، متوجه می شوم که استاد یک مقاله چاپ شده در سال ۱۹۷۲ و حتی قدیمی تر را به دانشجو معرفی نموده است که کار پایان نامه خود را روی آن انجام دهد. بدتر از این هم دیده ام، موارد بسیاری بوده است که دانشجو مقاله ای به من داده که در مجلات پولی چاپ شده است و هیچ ارزش علمی در آن وجود ندارد و تمامی نتایج اصلی کار غلط است. اینها جزو مقالاتی می باشد که مولف آن در یک برهه زمانی در فشار برای چاپ مقاله قرار می گیرد و هر چرندیاتی که در ذهنش است روی کاغذ می آورد و بعد با پرداخت ۲ الی ۳ هزار دلار در مجلاتی چاپ می کند که اصلا معلوم نیست پایگاه اصلی آن مجله در کدام کشور قرار دارد.بهر حال توصیه من به دانشجویان عزیز این است که اگر قصد یک پژوهش تمام عیار و با کیفیت را دارند حداقل یک قدم از استاد راهنمای خود جلوتر روند و میزان مطالعه خود را در روز افزایش دهند.بسیاری از دانشجویان کارشناسی ارشد بعد از مراجعه به استاد راهنمای خود تنها به دنبال کارهایی می گردند که ساده باشد، براحتی بتوانند در آن موضوع، مقاله ISI چاپ کنند و خیلی زود بتوانند دفاع نمایند. اما اگر شما واقعا قصد پژوهش دارید، از واژه سخت نترسید. اگر استاد گفت فلان موضوع هست ولی اندکی سخت است مردد نشوید. من بسیاری از دانشجویان کارشناسی ارشد را دیده ام که ۳ ساله این دوره را با سختی به اتمام رسانده اند ولی به دلیل اینکه موضوع کاریشان جزو موضوعات اصلی پژوهشگران داخلی و خارجی بوده، توانسته اند که از بهترین دانشگاههای دنیا برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری خود پذیرش بگیرند و در حال حاضر نیز در دورهای پسا دکتری کشورهای صنعتی و فرا صنعتی مشغول تحقیق و پژوهش می باشند.پس از سختی کار نترسید، به اهمیت موضوع انتخابی خود دقت نمائید. چون تنها این است که آینده پژوهشی و کاری شما را تضمین می کند، نه تعدد مقالات ISI که دیگر امروزه هیچ نقشی در تعیین سطح علمی افراد ندارد.چگونه بفهمیم که یک مجله علمی، در لیست مجلات ISI قرار دارد؟بعضا مشاهده شده که برخی از دانشجویان نمی توانند تشخیص دهند که یک مجله علمی ISI است یا خیر. برای این منظور به وبسایت مجله مورد نظر بروید و ISSN این مجله را کپی نمائید. سپس به لینک زیر از وب سایت تامسون رویترز، http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/ بروید و در قسمت Search terms این عدد را وارد یا پیست نمائید و قسمت search type را روی ISSN قرار دهید. سپس روی Search کلیک کنید.اگر جمله No matches found for the querrdquo;ldquo; ظاهر شود، این یعنی مجله مورد نظر شما جزو مجلات ISI نمی باشد و اگر اسم مجله مورد نظر شما در صفحه ظاهر شد و دارای یک نوع Coverage بود، این مجله جزو مجلات ISI می باشد.چند نکته مهم در مورد پایان نامه:۱- سعی کنید حتی الامکان در پایان ترم ۲ و در فاصله زمانی قبل از آغاز ترم سوم یکی از نرم افزارهای تایپ متون ریاضی مانند Xepersian, FteX, PteX و یا حداقل مایکروسافت ورد را یاد بگیرید. برای این منظور به دانشجویان ترم بالاتر مراجعه نمائید و از آنها راهنمایی بخواهید. در غیر این صورت برای تایپ هر صفحه با یکی از این نرم افزارها مبالغ هنگفتی باید پرداخت نمائید.۲- در دوره کارشناسی ارشد خود زیاد به فکر چاپ کردن مقاله نباشید. برای چاپ یک مقاله خوب که به وسیله آن بتوانید نظر برخی از اساتید را برای گرفتن پذیرش در مقطع دکتری جلب نمائید نیاز به صرف وقت و مطالعه زیاد در بین کتب و مقالات دارید. پس خیلی خودتان را به دردسر نیاندازید. اصلا فکر نکنید اگر در یک مصاحبه دکتری و یا جذب و یا هر مورد دیگر، اگر شخصی دارای مقاله است، قطعا این شخص پذیرش خواهد شد. خیر هیچ ملاکی دقیقی و مشخصی و جود ندارد. پس ناامید نشوید. به احتمال بسیار زیاد این مقاله جزو مقالات فاقد ارزش و اعتبار است. شما فقط اصول اولیه و تعاریف و قضایای ابتدایی را خوب فراگیرید. چون در یک مصاحبه علمی هدف این است که به استاد ثابت شود این دانشجو قابلیت تجزیه و تحلیل مسائل را دارد و می داند که از کجا برای حل یک مسئله، کار خود را آغاز کند.۳- حتما بعد از این که استاد مقاله ای را به شما معرفی کرد، به وبسایت مجله مراجعه نمائید و ببینید که آیا این مقاله در یک مجله ISI چاپ شده است یا خیر.۴- اخیرا دانشگاه صنعتی اصفهان لیستی از مجلات بین المللی را منتشر کرده که فاقد ارزش و اعتبار علمی است. به وبسایت این دانشگاه مراجعه نمائید و این لیست را مشاهده کنید تا مطمئن شوید که مقاله مورد نظر شما در یک مجله معتبر بین الملی چاپ شده است. تنها ISI بودن مجله دال بر با کیفیت بودن آن نیست. به عنوان مثال مجله Applied Mathematics and Computataion که پایگاه علمی Elsevier آن را چاپ می نمائید در این لیست قرار دارد. مشاهد شده که مقالاتی در این مجله چاپ شده که تمامی نتایج آن غلط است. پس قبل از آغاز پژوهش که بعضا ماهها طول می کشد به این مورد دقت کنید.منبع: سایتbio1

  ادامه مطلب
 • نگارش مقدمه در مقالات علمی

  هر مقاله علمى با یک مقدمه شروع می شود و آن، خلاصه ای از فصل اول و دوم پایان نامه ها و رساله هاست که به طور مختصر به بیان کلیات تحقیق و بررسى مختصرى از پیشینه آن می پردازد. در مقدمه مقاله مسئله تحقیق و ضرورت انجام آن و اهداف آن از نظر بنیادى و کاربردى به صورت مختصر بیان می گردد و سپس به بررسى سوابق پژوهشى که به طور مستقیم به موضوع تحقیق مرتبط است، پرداخته می شود. مقدمه باید یک منطق اساسى را در تحقیق بیان کند و به خواننده نشان دهد که چرا این تحقیق ادامه منطقى گزارش های پیشین است. در این بخش پس از نتیجه گیری از پژوهشهای بررسى شده، محقق باید پرسشهای پژوهش خود را به صورت استفهامى بیان کرده و به تعریف متغیرهاى تحقیق به صورت عملیاتى بپردازد.مقدمه درواقع نخستین بخش متن است. کوتاه و جالب باشد و هدف از تحقیق را بیان کند. هنگام خواندن روزنامه متوجه شدrlm;اید که روزنامrlm;نگاران سعى مrlm;کنند ماهیت داستانشان را در چند خط اول بیاورند. روزنامrlm;نویسان باید تکنیکى را انتخاب کنند که با شروع چندین خط اولیه توجه خواننده را آrlm;چنان جلب کنند که در انتظار کل داستان بمانند. نوشتrlm;هاى علمى مrlm;توانند به روشى مناسب و مطلوب از روزنامrlm;نویسى به امانت گرفته شوند.قبل از نوشتن مقدمه باید به سؤالات اساسى که در هر قسمت مطرح مrlm;شود پاسخ گفت:چه چیزى براى گفتن دارم؟آیا ارزش گفتن دارد؟طرح صحیح و واقعى یک پیغام چیست؟مخاطبین و مستمعین این پیغام چه کسانى هستند؟کدام نشریه براى این پیغام مناسب است؟نقش اصلى مقدمه آن است که به خواننده توضیح دهد که هدف از انجام این مطالعه چیست. اگر بتوانید بدین سؤال پاسخ گویید با مشکل کمترى روبrlm;رو خواهید شد.مقدمه داراى مؤلفrlm;هاى زیر است:1. جملات کوتاه.2. خلاصه.3. اشاره مختصر به مطالعات قبلى انجام شده.4. هدف اصلى مقاله.بررسى دقیق مطالعات دیگر باید براى قسمت بحث گذاشته شود. نباید در تحقیقتان، همه مطالعات گذشته را بrlm;صورت کامل بیاورید، بلکه مناسrlm;ترین مواردى که به تحقیق شما بسیار نزدیک است باید آورده شود. شما مrlm;توانید نقاط ضعف و قوت مطالعrlm;تان را با مطالعات دیگر مقایسه کنید. چیزى که اصلاً در مقدمه نباید ذکر شود.کاربرد انواع جملات کلیشrlm;اى براى استفاده در مقدمه1. چرا چگونrlm;2. یکى از مسائل مهم در...3. همیشه یک سؤال مطرح بوده براى... که...4. اخیراً موضوع مهمى براى...5. بrlm;عنوان یک پدیده مهم در... مrlm;تواند...6. همیشه موضوع بحث برانگیزى میان دانشمندان بوده است که...7. معمولاً اعتقاد بر این است که... اگرچه...8. تحقیقات بسیار کمى انجام گرفته است روى... درحالrlm;که...9. همیشه فکر مrlm;کردم دوباره...10. همیشه سؤال بزرگى در ذهن افراد است که...نکته مهم در مقدمrlm;نویسى آن است که حجم مقدمه نباید بیشتر از یک چهارم یا یک پنجم کل مقاله باشد. مقدمه حتماً باید چند برابر از متن مقاله کوچrlm;تر باشد. مقدمه باید هم موجز باشد و هم گویا و نوشتن متrlm;هاى موجز گویا هم هنر مrlm;طلبد و هم زیرکى. جمله آخر در مقدمه باید فرضیه یا سؤاrlm;هاى تحقیق باشند، که استدلالى براى آrlm;ها مطرح مrlm;شود و نباید بدیهى باشند.بنابراین مواردى را که در مقدمه طرح مrlm;شود مrlm;توان چنین برشمرد:1- مسئله و دلایل انجام تحقیق.2- سابقه کار: پژوهشگر با اشاره به تحقیقات مشابه پیشین، نrlm;تنها پیوند کار خود را با کارهاى دیگران آشکار مrlm;سازد و جایگاه آن را در شبکه آن گروه از تحقیقات مشخص مrlm;کند، بلکه تفاوت و برجستگى کار خود را نسبت به کارهاى پیشین، از لحاظ روش، نوع برخورد با مسئله و نوع پاسrlm;هاى به دست آمده نشان مrlm;دهد.ترتیب نگارش نکات کاربردى در مقدمه1- توضیح در مورد موضوع و عرصه پژوهش بrlm;صورت عام.2- توضیحات اختصاصrlm;تر در مورد مشکلى که مورد توجه خاص این مطالعه است.3- مرورى بر یافتrlm;هاى مطالعات دیگر که مرتبط با مسئله و موضوع پژوهش مrlm;باشد.4- تحلیل اطلاعات ارائه شده در سه بند فوق خصوصاً یافتrlm;هاى مطالعات مرتبط و تبیین خلأ یا شکاف موجود در مورد مسئله مورد پژوهش در راستاى ضرورت انجام مطالعه حاضر.5- بیان اهداف یا سؤال یا فرضیه اصلى پژوهش.تدوین قسمت مقدمه مقاله در پنج مرحله انجام مrlm;شود1بیان زمینه و حیطه پژوهش بrlm;منظور درک خواننده پیرامون مشکل مورد پژوهش.2کارها و فعالیrlm;هاى تحقیقى دیگران که بrlm;طور اختصاصى مشکل را تبیین مrlm;کند. (ذکر منابع معتبر ضرورى است).3گپ موجود چیست و چرا انجام این پژوهش اهمیت دارد.4هدف و یا سؤال پژوهش.5تأکید بیشتر بر ارزش این تحقیق (اختیارى است).معمولاً مقدمه را با یک جمله از یک واقعیت علمى پذیرفته شده شروع مrlm;کنند. (فعل زمان حال). ممکن است در ادامه با افعال ماضى کامل نیز ادامه یابد.اگر شما مخاطبین مناسب و یک تحقیق درست انتخاب نمودrlm;اید دیگر نیازى نیست کار سختى را براى متقاعد کردن خوانندگان خود در مورد اهمیت سؤالات انجام دهید.براى نوشتن یک مقدمه مناسب ابتدا باید مخاطبین خود را شناخته، خلاصrlm;نویسی کرده و به آrlm;ها بگویید که هدف از نوشتن این مقاله چیست؟ چرا این مقاله مهم است و سعى کنید آrlm;ها را متقاعد کنید که این تحقیق از تحقیق قبلى بهتر و کامrlm;تر است. جمله اول را بrlm;صورتى بیان کرده که براى خواننده جالب توجه باشد.بسیارى از مؤلفین تازه کار براى نوشتن مقدمه با مشکل روبrlm;رو هستند. مشکل عمده آrlm;ها در عدم توانایى آrlm;ها در طرح سؤالات است. اگر مطالعه درست طراحى شده باشد این مشکل به وجود نمrlm;آید.سایت فصلنامه علمی و تخصصی حبل المتین ، مقاله 16، دوره چهارم، شماره دوازدهم، پاییز 1394، صفحه 192-212 ، نویسندگان راهب عارفى میناآباد

  ادامه مطلب
 • نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله

  عنوان، مفهوم اصلى مقاله را نشان می دهد و باید به طور خلاصه، مضمون اصلى پژوهش را نشان دهد. عنوان مقاله باید جذاب باشد، یعنى به گونه ای انتخاب شود که نظر خوانندگان را که معمولاً ابتدا فهرست عناوین مندرج در یک مجله علمى را مطالعه می کنند، جلب نماید.*** جهت دسترسی به مقالات کاربردی در زمینه روش صحیح مقاله نویسی و مطالب کلیدی در مقاله نویسی و نگارش عنوان و چکیده و مقدمه و کلمات کلیدی در مقاله نویسی به آدرس اینترنتی زیر مراجعه فرمایید(متن آدرس زیر را کپی نموده و در آدرس بار مرورگرخود الساق نمایید و سپس کلید اینتر را بزنید و یا کل آدرس را انتخاب نموده و با راست کلیک ، آن را در پنجره جدیدی در مرورگر باز نمایید)http://www.sanatarticle.com/Category/27/1/1بررسى و تحلیل مقوله ها و نکات مورد توجه در انتخاب موضو علاقه مند بودن به موضوع.نو بودن موضوع (تکرارى و یا تقلیدى صرف نباشد).ارزشمند بودن موضوع.کاربردى بودن.امکان انجام پژوهش، به لحاظ روش تحقیق.امکان ادامه پژوهشهای بیشتر در همان زمینه.پیشنهادهاى جدیدى را بتوان از دل پژوهش استخراج کردن.امکان استخراج و چاپ چند مقاله.در اولین گام به منظور انتخاب موضوعى مناسباید اقداماتى انجام داد، همچون:1تدوین یک فهرست از موضوrlm;هاى مناسب بر اساس توجه به معیارهاى پژوهش مدنظر، بررسى مجدد تrlm;تک موضوrlm;ها با نگاه منطقى و واقrlm;بینانه.2حذف برخى از موضوrlm;ها که امکان انجام تحقیق و رسیدن به نتیجه مطلوب در آrlm;ها دشوار است.3انتخاب حداکثر دو یا سه موضوع مناسب براى تحقیق.4بررسى هر یک از موضوrlm;ها بrlm;لحاظ وجود منابع اطلاعاتى وجود استاد راهنما.5مشورت با یک یا دو صاحrlm;نظر درباره موضوrlm;هاى پیشنهادى و مسائل مرتبط با آrlm;ها.6گرفتن تأیید اولیه از یک یا دو صاحrlm;نظر در مورد مناسب بودن یکى از موضوrlm;ها.محدود کردن دامنه موضوrlm;بیان موضوع محدود شده در قالب عبارت (عنوان مقاله).مشورت مجدد با استادان مربوطه در مورد موضوع محدود شده.تأیید موضوع نهایى پس از انجام اصلاحات لازم در عنوان.مطالعه مجدد متون علمى براى یافتن و تدوین مسئله پژوهش.نوشتن سؤاrlm;ها و یا فرضیrlm;هاى متناسب با موضوع.تدوین نگارش عنوان در مقالات علمrlm;عنوان هر اثر جلوrlm;اى از هویت آن اثر است، خواه اثر هنرى باشد یا علمى. عنوان، فشردrlm;اى منضبط از مطالب متن است. عنوان باید مختصر، گویا و جذاب باشد تا بتواند علاوه بر ایجاد انگیزه مطالعه در خواننده، او را در انتخاب مقاله مورد نیازش راهنمایى کند.از کلمات کوتاه، رسا و در حد امکان از یک زبان استفاده شود.عبارت گویا باشد و گیrlm;کننده نباشد.در تحقیقات توصیفى بیان مکان و زمان تحقیق در عنوان ضرورت دارد.در عنوان؛ دقیقاً آنچه محقق به دنبال تعیین آن است بیان شود.سعى شود دامنه تحقیق محدود در نظر گرفته شود.«خلاصrlm;گویraquo; عناوین کوتاه، رساتر و جذاrlm;تر هستند.سبک نوشتارى تعییrlm;کننده است که آیا حروف تعریفى استفاده شود یا خیر؟خوددارى از صفات و اسامى طولانى و زیاد.احساسى نباشد.عنوان را غیر سؤالى مطرح نمایید.از کلمات مناسب و مطلوب استفاده شود.ساختار عنوان چگونه باید باشد؟عنوان باید به راحتى قابل فهم باشد و نشان دهد که مقاله در مورد چیست و باید در حد ممکن بrlm;صورت خلاصه ذکر گردد و بrlm;جاى آن که اشتیاق خواننده را سرکوب کنند، او را تشویق به خواندن نماید.مrlm;بایست مضمون موضوع را مشخص نمود. در این راستا باید به مخاطبین احتمالى مقالات مردم عادى توجه داشت.عناوین کوتاه بیشتر جلب توجه مrlm;کنند. آrlm;ها فضاى کمترى به خود اختصاص داده، واضrlm;تر بودن و معمولاً رأى سردبیران نسبت به آrlm;ها مطلوrlm;تر است. حروف تعریفى باید حذف شوند.چکیدrlm;چکیده، خلاصه جامعى از محتواى یک گزارش پژوهشى است که همه مراحل و اجراى اصلى پژوهش را در بر دارد. هدrlm;ها، پرسrlm;ها، روrlm;ها، یافتrlm;ها و نتایج پژوهش، به اختصار در چکیده آورده مrlm;شود. در متن چکیده باید از ذکر هرگونه توضیح اضافى خوددارى شود. مطالب مrlm;بایست فقط بrlm;صورت گزارش (بدون ارزشیابى و نقد) از زبان خود پژوهشگر (نه نقل قول) بrlm;صورت فعل ماضى تهیه شود.چکیده در حقیقت بخشى کامل، جامع و مستقل از اصل گزارش در نظر گرفته مrlm;شود. طول چکیده براى مقاله بستگى به روrlm;هاى خاص هر مجله دارد و معمولاً بین صد تا 250 کلمه پیشنهاد مrlm;شود.چکیده هر اثر تنها پس از پایان نگارش آن نوشته مrlm;شود.در چکیده به هدف اصلى توجه شده و پس از پایان اثر، چکیده اولیه، بر اساس نسخه نهایى، بازنویسى مrlm;شود.قبل از شروع چکیده اهداف اصلى اثر، فهرست و اولویrlm;بندى مrlm;شود.در نگارش چکیده مطالب مهrlm;تر را در ابتداى چکیده با عنوان جملات راهنما و موارد بعدى را با عنوان جملات حمایrlm;کننده فهرست کنید. (روش نگارش قیاسى)زبان به کار گرفته شده در چکیده را مrlm;بایست طورى انتخاب کرد که افراد غیر متخصص در حوزه موضوعى موردنظر بتوانند آن را درک کنند.هر جمله یا عبارتى که به خواننده اطلاع جدیدى نمrlm;دهد را مrlm;بایست حذف کرد.یک چکیده خوب باید خواننده را به خواندن مدرک اصلىrlm;ترغیب کند.از تکرار عنوان اثر در چکیده مrlm;بایست خوددارى کرد.انسجام منطقى و یrlm;دستى در ارائه مطالب رعایت شود.اطلاعاتى در چکیده قید شود که فقط در نوشته اصلى وجود داشته باشد.تناسبى میان حجم چکیده و حجم متن اصلى وجود داشته باشد. پژوهشگر مrlm;تواند از ابتدا نسبتى را نزد خود بپذیرد و آن نسبت را در تهیه چکیده رعایت نماید.مؤلف باید زمان کافى بگذارد تا چکیده کوتاه، واضح، آموزنده و جالب را به نگارش درآورد. چکیده باید فشردrlm;اى از تمام مقاله و ماهیت آن باشد. باید بrlm;صورت یک بخش منفرد و جداگانه قرار گیرد و این عمل به نفع کسانى است که از طریق سرویrlm;هاى خلاصrlm;نویسى الکترونیکى فقط به خلاصه مقاله دسترسى دارند نه به کل یک مقاله.بrlm;طور خلاصه دلایل زیادى وجود دارد که باید تلاش کرد تا متن چکیده نزدیک به متن اصلى و حتى خیلى ظریف نگاشته گردد.اما بrlm;طور معمول در عموم مقالات چکیده معمولاً بrlm;صورت خیلى ضعیف، نامفهوم و غیر آموزنده نوشته مrlm;شود. اگر مقاله اصلى به آسانى قابل دسترسى نباشد چکیده بلااستفاده خواهد ماند.چکیده باید چگونه باشد؟چکیده باید از 4 بخش اصلى تشکیل شده باشد که از لحاظ اندازه متفاوت بوده و بrlm;صورت موجز و فشرده موارد زیر را دربرداشته باشد:چرا این کار انجام شده است؟چه چیزى انجام شده است؟چه چیزى یافت شده است؟نتیجrlm;گیرى چیست؟در شیوه نگارش چکیده، هر قسمت چکیده را بررسى کرده و آن را بrlm;صورت یک پاراگراف جداگانه بنویسید. دلیل آن چه را که انجام شده را در یک یا دو جمله بنویسد تا خوانند با موضوع آشنا شده و علت تحقیق را درک کند.«چه کارى باید انجام شوraquo; بrlm;طور خلاصه روrlm;هاى مورد استفاده را تشریح مrlm;کند.در قسمتlaquo;چه چیزى یافته شraquo; ما نتیجه را بrlm;طور خلاصه شامل اندازه گروrlm;ها و تمام شکrlm;هاى اساسى مrlm;آوریم.«آن چیزraquo; که در نتیجrlm;گیرى بیان مrlm;شود آن است که چه چیزى از این مقاله یاد مrlm;گیریم و پیام شفاف آن به دنیا چیست؟ساختارسازى چکیدrlm;چکیده را با باید بیش از 160 کلمه در چهار پاراگراف سازماrlm;دهی کرد.کلیدواژrlm;تدوین نگارش کلمات کلیدى در مقالات علمrlm;واژrlm;هاى کلیدى، کلمrlm;هاى مهمى از یک عنوان یا از یک متن پژوهش است که بrlm;عنوان اولین کلمه یک شناسه، در یک نمایه یا فهرست به کار برده مrlm;شود. نکاتى که باید در تهیه کلیدواژه رعایت شود عبارrlm;اند از:1. تا حد امکان تلاش شود کلیدواژrlm;هاى اطلاق شده بrlm;طور کامل تمام موضوعات مطرح شده در مقاله را در برگیرند.2. تعداد کلیدواژه حداقل 4 کلمه باشد.باید از دستrlm;بندrlm;هایى استفاده نمایید که اگر خودتان بخواهید به دنبال چنین مقالrlm;اى بگردید، از آrlm;ها استفاده کنید.*** جهت دسترسی به مقالات کاربردی در زمینه روش صحیح مقاله نویسی و مطالب کلیدی در مقاله نویسی و نگارش عنوان و چکیده و مقدمه و کلمات کلیدی در مقاله نویسی به آدرس اینترنتی زیر مراجعه فرمایید(متن آدرس زیر را کپی نموده و در آدرس بار مرورگرخود الساق نمایید و سپس کلید اینتر را بزنید و یا کل آدرس را انتخاب نموده و با راست کلیک ، آن را در پنجره جدیدی در مرورگر باز نمایید)www.sanatarticle.com/Detail/4409/سایت فصلنامه علمی و تخصصی حبل المتین ، مقاله 16، دوره چهارم، شماره دوازدهم، پاییز 1394، صفحه 192-212 ، نویسندگان راهب عارفى میناآباد

  ادامه مطلب
 • قواعد متن نویسی جهت مقاله از نگارش چکیده و متن در مقاله

  - جمع آوری موضوعات محورى و مهم مقالهقبل از شروع به نوشتن باید همه موضوعات محورى و مهمى را که می خواهید در متن مطرح کنید، جمع آوری نمایید.2- نوشتن متن و عناوین فرعى هر یک از آن هاقبل از نوشتن متن، بر اساس موضوعات محورى و مهم مقاله که قبلاً روى برگى نوشته اید، عناوین فرعى و چه بسا فرعی تر مقاله تان را روى برگى بنویسید. عنوان و مقدمه مانند تنه یک درخت هستند و عناوین فرعى متن چون شاخه های آن.ممکن است هر عنوان فرعی خود صاحب عنوانهای فرعی تر باشد. این عنوانهای فرعی تر هم می شوند شاخه های نازکتر جدا شده از یک شاخه ضخیم تر.مبادا در متن مقاله تان یک عنوان فرعی تر وابسته به یک عنوان فرعى را برجسته کنید، درحالی ک از آن عنوان فرعى هیچ خبرى نیست.قبل از شروع به نوشتن سعى کنید عناوین فرعى و فرعrlm;تر مقاله را بنویسید.بهتر است همان وسواس منطقى را که در نوشتن عنوان اصلى مقاله داشتrlm;اید در نوشتن عناوین فرعى و حتى فرعrlm;تر مطالعه نیز داشته باشید.3- واضح نوشتrlm;واضrlm;نویسى هم قواعدى دارد که به بعضى از مهrlm;ترین آrlm;ها اشاره مrlm;کنیم:- مهrlm;ترین شرط، تسلط علمى مؤلف به موضوع مقاله است.- درحالrlm;که این توانایى را دارید که از لغات سادrlm;تر استفاده کنید، هیrlm;گاه در القاى مطلبتان به لغات مشکل متوسل نشوید.- حتrlm;المقدور سعى کنید مطالبى را که مrlm;نویسید تکرار نکنید.- سعى کنید جملاتى را که مrlm;سازید کوتاه باشند. جمله هرچه کوتاrlm;تر باشد، خواننده آن را آساrlm;تر تحلیل و پردازش خواهد کرد.4- رعایت قوانین پاراگراrlm;پاراگراrlm;ها هم مثل جملrlm;ها، هرچه کوتاrlm;تر باشند بهتر و اثربخrlm;تر خواهند بود. اصلrlm;ترین نکتrlm;اى که باید در تنظیم یک پاراگراف لحاظ کنید وحدت موضوعى آن است. در هر پاراگراف، با توجه به مقتضیات متن، فقط یک موضوع با شاخ و برrlm;هایش مطرح مrlm;شود.نکته دیگر آن که، در هر پاراگراف همین موضوع واحد باید با وضوح کافى تبیین شود.از اضافه کردن مسلسل کلمات به هم بپرهیزید.5- بند (پاراگراف)بند، واحد اطلاعاتى است که پیرامون اندیشrlm;اى خاص که به آن اندیشه اصلى مrlm;گویند، شکل مrlm;گیرد. بند مطلوب، بندى است که خواننده بتواند از طریق ساخت و گستره آن، اندیشه اصلى را به درستى دریابد.6- ساختار بندنقش اصلى هر بند ارائه اندیشrlm;اى واحد است. هر بند باید به یک موضوع و تنها یک موضوع بپردازد. در این زمینه باید بر آنچه مهم است تأکید ورزد و از آنچه غیر مهم است آسان گذشت. طول بند باید آrlm;قدر باشد که مطلبى واحد بrlm;طور جامع و مانع در آن بیان شود.7- جمله اصلrlm;هرگاه اندیشه اصلى در جملrlm;اى واحد بیان شود، آن جمله را جمله اصلى مrlm;خوانند. جمله ممکن است در آغاز، میان یا پایان بند، بیاید. جمله اصلى را باید تا حد امکان در آغاز بند بیان کرد.نویسنده به سهولت خواهد دانست که چه اطلاعاتى باید در آن بند بیاید و چه اطلاعاتى زائد شمرده مrlm;شود. خواننده نیز به آسانى در خواهد یافت که موضوع بند درباره چیست. سایر جملrlm;هاى بند را که به تشریح و بازگشودن اندیشه جمله اصلى مrlm;پردازند، جملات پشتیبان مrlm;خوانند. گاه اندیشه اصلى در یک جمله بیان نمrlm;شود، بنابراین، بند داراى جمله اصلى نیست بلکه اندیشه اصلى بrlm;طور ضمنى بیان شده است.8- پروراندن کلماrlm;مطالبتان را خوب بپرورانید.توصیه اول: تا زمانى که مقدمات و لوازم یک نتیجrlm;گیرى یا یک حکم را با نظم منطقى بیان نکردrlm;اید، سراغ بیان آن حکم یا نتیجrlm;گیرى نروید.توصیه دوم: مقاله باید انسجام منطقى داشته باشد. هر مطلب باید رابطه واضح و منطقى را با مطلب قبل و بعد از خودش دارا باشد.9- جملrlm;بندى مrlm;تواند اثر مقاله را بیفزاید.نوشته خود را مرور نمایید و زیر فاعل هر قسمت یا جمله خط بکشید و هrlm;چنین مهrlm;ترین جمله در هر پاراگراف را معین نمایید. جملاتى که با فاعل شروع مrlm;شوند، راحrlm;تر فهمیده مrlm;شوند. جملات کلیدى را در اول هر پاراگراف بیاورید چراکه اثر بیشترى نسبت به آخر پاراگراف یا اواسط جمله خواهد داشت.10- مقاله را کوتاه بنویسید- ویراستاران به نفع مقالات کوتاه (و فهرست منابع کوتاه) جهrlm;گیرى مrlm;کنند زیرا تعداد صفحات چاپ ارزشمند است.- امتناع از واژrlm;هایى مثلlaquo;حالraquo; (Now) بهتر ازlaquo;این لحظه از زماraquo; و کلمهlaquo;موافقraquo; بهتر از عبارتlaquo;رسیدن به نتایج مشابraquo; است.- گاهى کل مطلب یک پاراگراف زیادى است، مقدمه معمولاً به خوانندگان آنچه را از قبل مrlm;دانند گوشزد مrlm;کند و نتایج نباید در بخش بحث تکرار شود.- قانونى موجود است که مrlm;گوید بخشى از نوشته که شما بیش از همه به آن افتخار مrlm;کنید (مهم است) همان بخشى است که باید در ابتدا آورده شود.11- هرچه جملات بلند باشند احتمال گیج شدن بیشتر است.خواندن جملات بلند متن را خستrlm;کننده مrlm;کند. ممکن است کنترل ساختار جملات در عبارات پیچیده از دست برود، ممکن است زماrlm;ها اشتباه شوند و گاه امکان دارد فعل و فاعل آrlm;گاه که در ساختارى مبهم با فاصله زیاد از هم قرار بگیرند نیز با هم تطابق نداشته باشد.12- خوانندگان خود را گیج نکنید.هیچ چیزى سریrlm;تر از آوردن کلمات اختصارى نامفهوم و یا هر چیز دیگرى که خوانندگان با آن آشنایى ندارند و ناشناخته است آrlm;ها را گیج نمrlm;کند. این نکته تنها مؤید آن است که باید مخاطبین خود را خوب بشناسیم.13- هیrlm;گاه از کلمات بلند بrlm;جاى یک کلمه کوتاه استفاده نکنید.کلمات چند بخشى اعتبار علمى بیشترى ندارند.14- از صنایع ادبى و عبارات داراى ابهام دورى کنید.طیف خوانندگان مجلات علمى، بیrlm;المللى است.15- از جملات با ساختار مجهول کمتر استفاده کنید.از جملات معلوم استفاده کنید، چراکه تأثیر بیشترى دارد و بrlm;واسطه است. ساختارهاى مجهول مrlm;توانند مبهم و گنگ باشند.16- از کاربرد واژrlm;هاى بیگانه، فنى یا مشکل دورى کنید.17- با دقت از حروف اختصارى استفاده کنید.یک مقاله داراى حروف اختصارى زیاد را انتخاب کنید و کلمات کامل را بrlm;جاى حروف کوتاه شده بنویسید در این حالت ممکن است برخى ساختارهاى عجیب و غریب آشکار شود.حروف اختصارى شناختrlm;شده مجاز هستند؛ اما خواندن مقالاتى که پر از حروف اختصارى ناآشنا و گمراrlm;کننده است مشکل است.همیشه در اولین مرتبrlm;اى که از یک حرف اختصارى استفاده مrlm;کنید، عبارت کامل آن را بنویسید.18- حروف اضافه بهتر از سلسلrlm;اى از کلمات هستند.اجازه ندهید استفاده از کلمات مخفف باعث شوند معناى آنچه را که مrlm;نویسید گنگ یا مبهم بماند.19 در انتخاب پیشوندها مواظب باشید.20- کلمات سرگرداrlm;مطمئن باشید که کلمات و عبارات تغییر دهنده به روشنى به کلمه تغییر یافته اشاره مrlm;کند.21- ضرورى بودن ذکر منبع و مرجعدر نوشتن مقاله اگر سخنى، ایدrlm;اى یا اندیشrlm;اى را از یک مؤلف و صاحrlm;نظر نقل مrlm;کنید، حتماً خواننده باید از منبع و مرجع آن سخن آگاه شود.22- رعایت آداب و احترامجسارت، توهین، طعنه و... به مؤلفان و صاحrlm;نظران دیگر در مقالات انتقادى هیچ جایگاهى ندارد.23- رعایت قواعد نگارشىنقطه، ویرگول، نقطrlm;ویرگول، دو نقطه، علامت تعجب، علامت سؤال و...سایت فصلنامه علمی و تخصصی حبل المتین ، مقاله 16، دوره چهارم، شماره دوازدهم، پاییز 1394، صفحه 192-212 ، نویسندگان راهب عارفى میناآباد

  ادامه مطلب
 • چه مقاله ای و چگونه بنویسیم از نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله؟

  چه و چگونه بنویسیم؟اگر اندیشه ای خاص در یکى از حوزه های دانش بشرى، مثل علوم پایه، علوم مهندسى، علوم انسانى و علوم مذهبى، بررسى، نقد و تبیین شود و حاصل کار در قالبى خاص و یا قواعدى معین ثبت گردد، مقاله ای علمى تدوین می گردد.اما سؤال مهم آن است که بدانیم مقاله علمى تدوین شده داراى چه قالب و مشخصه ای باید باشد؟شش عنصر باید در قالب مقاله وجود داشته باشند:1- عنوان، 2- چکیده، 3- مقدمه، 4- متن، 5- نتیجه گیری، 6- منابع.تحقیق؛ روش منظم و دقیق براى طرح سؤال و جمع آوری داده ه و تجزیه و تحلیل آن هاست که منجر به تولید دانش جدید و ارائه راه حل براى مشکلات می شود.یکى از مشکلات اساسى کسانی که در آغاز راه نوشتن و خلق یک اثر علمى هستند، همانا مسئله چگونه نوشتن است. این مشکل درواقع دغدغه همه کسانی است که می خواهند دست به قلم برده و مطالبى در قالب گزارش، مقاله، کتاب و... بنویسند.نوشتن امرى اکتسابى است و از طریق فراگیرى برخى فنون اولیه و معیار و تمرین کافى حاصل مrlm;گردد. بنابراین، ورزیدگى در نوشتن مستلزم داشتن پشتکار و تمرین زیاد است.براى آغاز نوشتن نیاز به وجود انگیزه داریم.1. نوشتن به قصد آموختن.2. نوشتن به قصد گزارrlm;دهى.3. نوشتن به قصد متقاعد کردن دیگراrlm;.4. تبدیل دانش شخصى به دانش اجتماعrlm;.5. تملک یا شخصى کردن دانrlm;.6. تنازع بقاء در محیط دانشگاهى و پژوهشrlm;.چگونگى ایجاد عادت به نوشتrlm;نگارش درباره آنچه مrlm;خوانید و پیوند آن با آنچه که انجام مrlm;دهید:1- اولویrlm;بندى نگارش:زمانى که نسبت به ساخت طرح، میزان و تناسب اطلاعات آن و نیز ربط منطقى میان سرفصrlm;ها اطمینان حاصل شد، باید کار نوشتن را به ترتیب توالى سرفصrlm;هاى طرح، آغاز کرد. براى نوشتن هر فصل لازم است یادداشrlm;هاى مربوط به آن فصل از مجموعه یادداشrlm;ها خارج گردد و براى آrlm;ها تقدم و تأخرى منطقى در خور نوع تحقیق و شیوه برخورد با موضوع ایجاد کرد.2- اختصاص زمان خاص براى نوشتrlm;الف) کارآمدى بیشتر، از راه تخمین زدن اهمیت مطالب و طرrlm;ریزى یک روش مناسrlm;تر مطالعه.ب) بودجrlm;بندى واقعrlm;تر از زمان براى هر قسمت از طرح، از طریق کشف حجم و دشوارى مطالب.ج) افزایش میزان درک مطالب و نگهدارى آrlm;ها در حافظه، از راه کسب یک نظر اجمالى از تمام مطالب، پیش از خواندن جزئیات.د) افزایش میزان دقت و تمرکز حواس، از طریق برانگیختن میزان علاقه.3- نوشتن همزمان با خواندrlm;خواندن مطالب باعث قدرت و تداوم افکار و منجر به جمrlm;آورى بهتر اطلاعات مrlm;شود.4- عدم همزمان نگارش و ویرایش:نگارش همراه ویرایش باعث هدر رفتن قابل توجه زمان مrlm;شود، بنابراین پس از تکمیل صورت نوشته، باید به کار تزئینى آن پرداخت. زوایدش را حذف کرد، عناوین انتخابى را مرور و تجدیدنظر نمود، در صورت لزوم، کلمات و جملاتى را تغییر داد، نواقص را تکمیل نمود و به حسن تألیف و ترکیب آن اطمینان حاصل کرد.5- حفظ وحدت و پیوستگى در نگارrlm;نوشته تحقیقى محصول واحد و همگنى است که حول اندیشrlm;اى خاص مrlm;گردد و این وحدت و پیوستگى باید از دل مجموعrlm;اى از یادداشrlm;هاى پراکنده و به ظاهر گسسته پدید آید. باید توجه داشت که هر بخش از نوشته با اندیشه اصلى تحقیق مرتبط باشد و رشتrlm;اى نامرئى نیز تمام بخrlm;ها را به یکدیگر پیوند دهد. وحدت نوشته در گرو جاrlm;دهى دقیق مطالب در بند (پاراگراف) هاست. نوشته درواقع شیئى یکپارچه نیست، بلکه متشکل از پارrlm;ها و مقولrlm;هاى متعددى است که رشتrlm;اى نامریى تمام آن پارrlm;ها را به یکدیگر پیوند مrlm;دهد.هفت اصل مهم در سواد اطلاعاتrlm;1. توانایى تشخیص نیاز اطلاعاتى:نوع و میزان اطلاعات مورد نیاز خود را تعیین نماید. به تعبیر دیگر براى اطلاعات مورد نیاز مفاهیم اصلى، کلیه واژrlm;ها مشخص کند.2. شناسایى روrlm;هاى دسترسى به اطلاعات:شناخت منابع عمومى اطلاعات مناسب و گزینش بهترین منابع.3. تدوین استراتژrlm;هاى لازم براى جستجو:براى دستیابى به اطلاعات مورد نیاز، زمان، برنامه و هزینrlm;ها را در نظر گیرد.4. مهارrlm;هاى جستجو و دسترسى:براى دستیابى اطلاعات مهارrlm;هایى با تکنیک جدید را مrlm;آموزد.5. توانایى مقایسه و ارزیابى منابع:کمیت و کیفیت و تناسب منابع را مورد سنجش و ارزشیابى قرار مrlm;دهد.6. سازماrlm;دهی، کاربرد و برقرارى ارتباط:اطلاعات موجود مrlm;تواند با تجربیات قبلی ترکیب شود یا بر اساس تجربیات قبلى تحلیل شود تا اطلاعات جدیدى ساخته شود.7. نمایش اطلاعات و مشارکت در ایجاد دانش جدید.سؤالاتی که در حین طرrlm;ریزى ساختار مقاله باید به آrlm;ها پاسخ داد؟1دلیل انجام کار تحقیقى چیست؟2قبل از انجام تحقیق چه چیزهایى معلوم و چه چیزهایى مجهول بوده و چه سیر منطقى را براى طراحى طى باید نمود؟3چه سؤاrlm;ها و فرضیاتى تحت مطالعه قرار خواهند گرفت و چه نتایجى از بررسى آrlm;ها انتظار مrlm;رود؟4جامعه مورد بررسى کدام است؟5طرح و نقشه پژوهش موردنظر چیست؟نوشتن مقاله مستلزم داشتن طرحى مدوّن است. در گزارش یک تحقیق نrlm;تنها باید ارزrlm;هاى محتوایى را مراعات کرد، بلکه باید از ساختار روrlm;مندى نیز پیروى کرد.هر مقاله پژوهشى، بخrlm;هایى دارد که قالب اصلى آن مقاله را، شکل مrlm;دهد.بخrlm;هاى اصلى مقاله پژوهشى موردنظر شامل: عنوان، چکیده، کلمات کلیدى، متن اصلى (شامل روش کار، بحث و نتیجrlm;گیرى)، فهرست منابع و پیوسrlm;ها (جداول، نمودارها و تصاویر) است.ساختار مقاله و تهیه گزارش از یک پژوهش علمى، با توجه به روش به کار گرفته شده در پژوهش، متفاوت است.سایت فصلنامه علمی و تخصصی حبل المتین ، مقاله 16، دوره چهارم، شماره دوازدهم، پاییز 1394، صفحه 192-212 ، نویسندگان راهب عارفى میناآباد

  ادامه مطلب