اصلاح نباتات (مقالات علمی پژوهشی فارسی)
سنتز، ارزیابی مورفولوژیكی و خواص نوری نانوذرات فریتهای روی، منگنز- روی و کبالت- روی
Authors / Descriptions : سال انتشار1398 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی / عبدالمجید بایندری مقدم*، 1، سید علی هاشمی زاده 2 و نفیسه گودرزی
اصلاح نباتات (مقالات علمی پژوهشی فارسی)
ادامه مطلب
تحلیل مورفولوژیکی و مورفودینامیکی مئاندرهای رودخانه شلمان رود، استان گیلان
Authors / Descriptions : سال انتشار1398 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی /رضا اسماعیلی* 1، راحیل دلیری
اصلاح نباتات (مقالات علمی پژوهشی فارسی)
ادامه مطلب
بررسی تنوع موفولوژیکی و فیتوشیمیایی برخی اکوتیپهای عناب
Authors / Descriptions : سال انتشار1398 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی / سکینه کهنسال ، رضا برادران ، سید غلامرضا موسوی ، مجید تولیت ابوالحسنی ، داراب یزدانی
اصلاح نباتات (مقالات علمی پژوهشی فارسی)
ادامه مطلب
بررسی اثر کلشیسین بر القاء پلیپلوئیدی و اثرات آن بر ویژگیهای مورفولوژیکی و بیوشیمیایی شنبلیله
Authors / Descriptions : سال انتشار1398 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی /امیر حسین کشتکار 1*- نوشین فلاحی 2- محمد رضا عبداللهی 3- حسن ساریخانی 4- هوشمند صفری 5- ژاله محسنی عراقی
اصلاح نباتات (مقالات علمی پژوهشی فارسی)
ادامه مطلب
پاسخهای فیتوشیمیایی و مورفولوژیكی گیاه دارویی شابیزك به باكتریهای محرك رشد در شرایط گلخانه ای
Authors / Descriptions : سال انتشار1398 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی /محمد اینانلوفر 1، مصطفی حیدری 2، حسنعلی نقدیبادی 3*، مجید تولیت ابوالحسنی 4، حسن مكاریان 2 محمدرضا عامریان
اصلاح نباتات (مقالات علمی پژوهشی فارسی)
ادامه مطلب
بررسیتنوع مورفولوژیکی و تاثیر چین برداشت در ژنوتیپهای چای کوهی (Stachys lavandulifolia Vahl.)
Authors / Descriptions : سال انتشار1398 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی /فاطمه عرب صالحی ، مهدی رحیم ملک ، محمد حسین اهتمام
اصلاح نباتات (مقالات علمی پژوهشی فارسی)
ادامه مطلب
اثر اشعه فرابنفش و آبسیزیك اسید بر فعالیت آنزیمهای آنتیاكسیدانی و ویژگی- (Solanum lycopersicum L.) های فیزیولوژیكی و مورفولوژیكی گوجه فرنگی تحت دورهای مختلف آبیاری
Authors / Descriptions : سال انتشار1398 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی /بهنوش رسایی 1، سعید جلالی هنرمند 2، مختار قبادی 3، گوئیشنگ ژو
اصلاح نباتات (مقالات علمی پژوهشی فارسی)
ادامه مطلب
تأثیر کاربرد ورمی کمپوست و پوترسین بر شاخص های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی خیار
Authors / Descriptions : سال انتشار1398 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی /علی اشرف سلطانی طولارود 1٭، کبری عبدالهی 2 و بهروز اسماعیل پور
اصلاح نباتات (مقالات علمی پژوهشی فارسی)
ادامه مطلب
تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر شاخص های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چمن آمیخته "اسپورت"
Authors / Descriptions : سال انتشار1398 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی /امین سمیعی 1، محسن کافی 2، محمد مهدی جوکَار 3، آرزو شقاقی
اصلاح نباتات (مقالات علمی پژوهشی فارسی)
ادامه مطلب
ارزیابی تنوع مورفولوژیكی برخی جمعیتهای زیره سیاه ایرانی در استان خراسان
Authors / Descriptions : سال انتشار1398 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی /مهدی طالبی 1، محمد مقدم 2* و عبدالله قاسمیپیربلوطی
اصلاح نباتات (مقالات علمی پژوهشی فارسی)
ادامه مطلب
اثر خاکپوش زنده بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و برخی ویژگیهای مورفولوژیکی ارقام آفتابگردان
Authors / Descriptions : سال انتشار1398 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی /بیتا عباسی 1*، غلامرضا محمدی 2، علیرضا باقری
اصلاح نباتات (مقالات علمی پژوهشی فارسی)
ادامه مطلب
اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد شاهدانه
Authors / Descriptions : سال انتشار1398 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی /نسرین فرهمندراد 1، سید غلامرضا موسوی* 2 ، محمد حسین صابری
اصلاح نباتات (مقالات علمی پژوهشی فارسی)
ادامه مطلب
مصاحبه در پایان نامه
1397/10/24

مصاحبه در پایان نامه

مصاحبه در پایان نامه
نگارش  مقدمه در مقالات علمی
1399/02/16

نگارش مقدمه در مقالات علمی

مقدمه در مقالات علمی