اتوماسیون سیستمهای قدرت
NB-PLC channel: Estimation of periodic impulsive noise parameters and mitigation techniques
Authors / Descriptions : مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / بررسی عوامل دخیل در اختلالات صوتی ضربه ایی نا هنجار و روشهای کاهش و کنترل (کا نالهای خطو ط انتقال اطلاعات – پهنای باریک)
اتوماسیون سیستمهای قدرت
more information
بررسی عوامل دخیل در اختلالات صوتی ضربه ایی نا هنجار و روشهای کاهش و کنترل (کا نالهای خطو ط انتقال اطلاعات – پهنای باریک)
Authors / Descriptions : سال انتشار 2018 \ مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Nikoleta Andreadou⁎, Gianluca Fulli
اتوماسیون سیستمهای قدرت
ادامه مطلب
Interdependencies and reliability in the combined ICT and power system: An overview of current research
Authors / Descriptions : مقاله ISI سال انتشار2018 \ Inger Anne Tøndel a, Jørn Foros b, Stine Skaufel Kilskar c, Per Hokstad c, Martin Gilje Jaatun a,⇑
اتوماسیون سیستمهای قدرت
more information
Hierarchical Clustering based optimal PMU placement for power system fault observability
Authors / Descriptions : مقاله ISI سال انتشار2018 \ Moustafa Eissa, Amr Kassem
اتوماسیون سیستمهای قدرت
more information
Power system low frequency oscillation mode estimation using wide area measurement systems
Authors / Descriptions : مقاله ISI سال انتشار2017 \ Papia Ray
اتوماسیون سیستمهای قدرت
more information
نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله
1399/03/04

نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله

نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله
نگارش پایان نامه تاریخی
1397/10/21

نگارش پایان نامه تاریخی

نگارش پایان نامه تاریخی