انقلاب صنعتی چهارم

(چکیده مقاله) :
Abstract :

این مقاله تحقیقاتی بطور سیستماتیک و هدفمند منابع و ماخذ مرتبط با دیدگاه انسان محور تولید را قبل و بعداز( یا شاید بهتر است بگوییم در طی) انقلاب صنعتی چهارم مورد بررسی قرار میدهد. ما شاخه های اصلی تحقیق در باره سیستم های تولیدی سنتی انسان محور (ای-پی-اس) و سیستم های تولید انسان محور سایبری(مجازی)- فیزیکی را مورد شنا سایی قرار خواهیم داد. از طریق مقایسه این دو دیدگاه ما مدلهای در حال شکل گرفتن و ظهور در زمینه تولید انسان محور را که نتیجه وقوع انقلاب صنعتی چهارم هستند را بررسی میکنیم. ما سپس آینده نیروی کار انسانی در سیستم های تولید را حدس زده و پیش بینی میکنیم( تواناییها و دانشی که این نیروی کار باید داشته باشد و اینکه چگونه سازو کارهای حمایت و پشیبانی کننده عملگر چهارم را تحت پوشش و حمایت خود قرار میدهند). تحقیق ما دورنمایی ( بطور
خلاصه)از تحقیقات کنونی و ساختار مورد نیاز مطالعات آینده را ارائه میکند. بدین ترتیب زمینه برای مباحثات علمی آینده در باره نقش عامل انسانی در کارخانه فردا فراهم میشود.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:2019

تعداد صفحات : 6 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار2019 / ...
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/01  |   2/20/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 4227
Key words (کلمات کلیدی): تولید بر محور عامل انسانی و انسانیت – چهارمین انقلاب صنعتی- سیستم های تولیدی فیزیکی و مجازی – چهارمین عمل گر( نیروی کار انسانی ارتقاء یافته و حمایت شده توسط فناوری پیشرفته) – مرور سیستما تیک منابع علمی و ماخذ- تولید متمرکز بر عامل انسانی
Number of pages(تعداد صفحات) : 6
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام