تعیین پارامترهای تاثیر گذار در استحکام فشاری سرد )CCS ) گندله با استفاده از تکنیکهای داده کاوی

(چکیده مقاله) :
Abstract :

CCS یکی از پارامترهای کنترلی حین تولید گندله میباشد و پیشنهاد شده است برای کنترل فرایند به دقت پایش شود. در این مقاله به منظور توسعه استراتژی کنترل، تکنیک- های مختلف دادهکاوی مانند رگرسیون خطی ساده، رگرسیون السو، رگرسیون تیغهایی، رگرسیون بهترین ترکیب، شبکههای عصبی، درختهای تصمیم مختلف و جنگلهای تصادفی بررسی شدهاند که مدل شبکه عصبی از دقت بسیار بیشتری برخوردار بوده است. برای پیش بینی CCS گندلهها در مقابل چهارده متغیر ورودی شامل سرعت خوراک دهی گندله خام، ارتفاع بستر گندلهها، دمای پخت،دمای مسیر، رطوبت ،فشار، لجن، هماتیت، مگنتیت، فید ورودی، اکسید آلومینیم، اکسید منیزیم، اکسید آهن و بازیسیته در گندله پخته شبکه عصبی پیش خور (Forward Feed (با تکنیک descent Gradient برای پیش بینی CCS به کار برده شده است. مشاهده گردید که متغیرهای هماتیت، اکسید آهن، دمای پخت و بازیسته در گندله پخته بیشترین حساسیت را روی CCS دارند.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1396

تعداد صفحات : 9 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1396 / 1 ، سيد محسن نبوي2 رضا شکری زاده
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/05  |   2/24/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 8476
Key words (کلمات کلیدی): شبکه عصبي، رگرسيون السو، رگرسيون تيغهايي، جنگلهاي تصادفي، درختهاي تصميم، استحکام فشاري سرد.
Number of pages(تعداد صفحات) : 9
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط