تجزیه و تحلیل ریشه ای حوادث HSE با روش Tripod-Beta (مطالعه موردی: پتروشیمی خارک)

(چکیده مقاله) :
Abstract :

هدف از این تحقیق شناسایی مهمترین و رایج ترین حوادث HSE در این شركت و همچنین علل ریشه ای وقوع آنها به وسیله روش Tripod-Beta و در نهایت ارائه راهكار های عملی جهت جلوگیری از وقوع آنها می باشد.در این پژوهش مورد نظر است تا با استفاده از روش Tripod-Beta به تجزیه تحلیل علل ریشه ای حوادث در شركت پتروشیمی خارگ پرداخته شود.مجتمع پتروشیمی خارگ در جزیره خارگ واقع در شمال شرقی خلیج فارس احداث گردیده است.با توجه به هدر رفتن گازهای استحصالی در جریان تولید نفت خام-مجتمع پتروشیمی خارگ در ابتدا به عنوان شركت سهامی پیمیایی خارگ جهت تولید گاز مایع پروپان – بوتان – بنزین معمولی و گوگرد در سال 1384 ایجاد شد .كار مهندسی و طراحی مجتمع به منظور تولید روزانه 5000 بشكه پروپان، 2200 بشكه بوتان،1500 بشكه بنزین طبیعی ، 600 تن گوگرد انجام شد. با بررسی حوادث رخ داده در صنعت پتروشیمی خارگ مشخص گردید كه بیشترین حوادث رخ داده حوادث فردی و به علت برخورد جسم به نفرات بوده است،و همچنین درصد بالایی از حوادث در زمان بین ساعت 6:30 تا ساعت 9 و بعداظهر 14 تا 16:30 كه بیشترین فعالیت های تعمیراتی انجام می شود رخ داده است .

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1397

تعداد صفحات : 10 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1397 / نصراله عبهر ، مصطفی عباسی
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/06  |   2/25/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 5632
Key words (کلمات کلیدی): حوادث HSE، روش Tripod-Beta، اشکالات نهان (علل ریشه ای).
Number of pages(تعداد صفحات) : 10
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط